Google překladač: English Deutsch

Návrh a výroba laboratorního zdroje s využitím PLM a 3D tisku

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: 3D tisk | ATX Zdroje | Autodesk | Microsoft | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání

PF-zdroj003-2109Najít za­jí­ma­vé téma, které lze řešit se stu­den­ty čás­teč­ně v do­má­cím pro­stře­dí a ve škole v prů­bě­hu distanč­ní on-line výuky, není pří­liš jed­no­du­ché. Jak spo­jit prak­tic­kou výuku v la­bo­ra­to­řích, která pro­bí­há bez fy­zic­ké pří­tom­nos­ti žáků se za­jí­ma­vým pro­jek­tem? V prů­bě­hu le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku ře­ší­me tuto otáz­ku sku­teč­ně často.

S ko­le­gou Mar­ti­nem Ťupou a s pár stu­den­ty jsme se do­mlu­vi­li na tes­to­va­cím pro­jek­tu, jehož cílem bylo zma­po­vat naše mož­nos­ti spo­lu­prá­ce, která pro­bí­há pře­váž­ně s vy­u­ži­tím on-line ko­mu­ni­ka­ce pro­střed­nic­tvím clou­du Micro­sof­tu a Au­to­de­s­ku. Po kon­zul­ta­ci ně­ko­li­ka vhod­ných témat, padla fi­nál­ní volba na kon­struk­ci a vý­ro­bu dvou ma­lých la­bo­ra­tor­ních zdro­jů, které by se po­da­ři­lo re­a­li­zo­vat na naší škole kom­plet­ně v prů­bě­hu distanč­ní on-line výuky.

Finální vizualizace digitálních prototypů obou verzí laboratorních zdrojů

Po prv­ních ná­vr­zích jsme se roz­hod­li po­u­žít jako zá­klad no­vé­ho zdro­je kon­cept po­čí­ta­čo­vé­ho ATX zdro­je, který bylo nutné do­pl­nit o řadu elek­tro­nic­kých a me­cha­nic­kých prvků. Vý­ho­dou to­ho­to ře­še­ní byla ši­ro­ká va­ri­a­bi­li­ta mož­ných kon­strukč­ních va­ri­ant a do­stup­ná sou­část­ko­vá zá­klad­na.
Pro kon­struk­ci zdro­je bylo vy­u­ži­to di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu. Po­stup­ně jsme v prů­bě­hu on-line kon­zul­ta­cí se stu­den­ty vy­ře­ši­li všech­ny po­třeb­né kon­strukč­ní uzly pro dva typy zdro­jů s li­ne­ár­ní re­gu­la­cí vý­stup­ní­ho na­pě­tí a bez re­gu­la­ce. Oba pro­to­ty­py byly na­vr­že­ny s ohle­dem na snad­nou mon­táž jed­not­li­vých stan­dar­di­zo­va­ných elek­tro­nic­kých prvků, kte­rý­mi jsou na­pří­klad na­pě­ťo­vé zdíř­ky, di­gi­tál­ní volt­me­tr a am­pér­me­tr, včet­ně spe­ci­ál­ní sady na­pá­je­cích USB portů. Fi­nál­ní ře­še­ní bylo do­la­dě­no s vy­u­ži­tím prů­mys­lo­vé vi­zu­a­li­za­ce.

PF-zdroj002-2109

V další fázi pro­jek­tu jsme si roz­dě­li­li práci na vý­ro­bu kon­strukč­ních prvků a na za­po­je­ní po­třeb­né elek­tro­ni­ky včet­ně tes­to­vá­ní pa­ra­me­t­rů zdro­je ve škol­ních la­bo­ra­to­řích. Vý­ro­ba me­cha­nic­kých dílů zdro­je včet­ně ovlá­da­cích prvků byla re­a­li­zo­vá­na přímo ze 3D dat na tis­kár­ně Pruša I3 MK3S. Po při­bliž­ně mě­sí­ci práce byly zdro­je zkom­ple­to­vá­ny a mohlo začít je­jich fi­nál­ní tes­to­vá­ní. Stu­den­tům na­še­ho týmu dě­ku­je­me za je­jich ak­tiv­ní pří­stup. Více in­for­ma­cí o pro­jek­tech z výuky mů­že­te najít na www.​spszr.​cz.


Mohlo by vás zajímat: