Google překladač: English Deutsch

Krize jako příležitost pro stavebnictví – 7 sledovaných technologických trendů

Autor článku: Adam Vostárek, PlanRadar   

Tags: PlanRadar | Stavebnictví | Technologie | Trendy

Online komunikace-2111Přes­to­že české sta­veb­nic­tví oče­ká­vá v le­toš­ním roce vý­raz­ný po­kles v dů­sled­ku pan­de­mie COVID-19, firmy se dále po­tý­ka­jí s ros­tou­cí­mi sta­veb­ní­mi ná­kla­dy a ne­do­stat­kem pra­cov­ních sil, může sou­čas­ná krize mno­hým spo­leč­nos­tem po­slou­žit i jako od­ra­zo­vý můs­tek pro ino­va­ce, které v ko­neč­ném dů­sled­ku při­ne­sou zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, zrych­le­ní pra­cov­ní­ho toku, a tím i vyšší zis­ko­vost sta­veb­ních pro­jek­tů.

Pan­de­mie změ­ni­la způ­sob pod­ni­ká­ní ve sta­veb­nic­tví – od plá­no­vá­ní pro­jek­tů, přes nábor pra­cov­ní­ků, až po se­tká­vá­ní s kli­en­ty. V bu­douc­nu tak její do­pa­dy ovliv­ní řadu prů­mys­lo­vých tren­dů. Krize přeje novým tech­no­lo­giím a je možná tím nej­lep­ším časem, kdy in­ves­to­vat do no­vých, kon­ku­ren­ce­schop­ných ná­pa­dů. „Na trhu už exis­tu­jí různá soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro di­gi­tál­ní do­ku­men­ta­ci a ko­mu­ni­ka­ci ve sta­veb­nic­tví a real es­ta­te, která do­ká­žou vý­raz­ně zvý­šit efek­ti­vi­tu práce, na mi­ni­mum stla­čit počet závad a de­fek­tů, a tím ušet­řit za­měst­nan­cům až ně­ko­lik hodin práce týdně,” říká Do­ma­goj Do­lin­sek, za­kla­da­tel tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Pla­nRa­dar.

1. In­te­li­gent­ní smlou­vy

In­te­li­gent­ní smlou­vy fun­gu­jí na tech­no­lo­gii blockcha­i­nu, ve­řej­ně do­stup­né „účet­ní knihy“ o di­gi­tál­ních trans­ak­cích v kryp­to­mě­nách, která zjed­no­du­šu­je bu­do­vá­ní vzta­hů mezi sub­jek­ty ve sta­veb­ním prů­mys­lu. Tzv. chyt­ré kon­trak­ty po­sky­tu­jí všem fir­mám za­po­je­ným do pro­jek­tu uce­le­ný sys­tém, který jim umožňuje na­ku­po­vat a sle­do­vat dané služ­by a ná­sled­ně za ně i pla­tit.

Ne­jed­ná se o sku­teč­nou smlou­vu, ale pro­to­kol, jehož cílem je usnad­nit, ově­řit nebo vy­nu­tit vý­kon­nost pů­vod­ní smlou­vy, a spíše než k uza­ví­rá­ní no­vých za­ká­zek a sle­do­vá­ní do­dá­vek tak firmy mohou in­te­li­gent­ní smlou­vy vy­u­žít ke sle­do­vá­ní všech po­hy­bů na jed­nom místě. Ta­ko­vý sys­tém za­jis­tí rych­lej­ší fi­na­li­za­ci, vyšší bez­peč­nost a pře­hled­něj­ší do­hled nad pro­jek­ty, a tím i au­to­ma­ti­za­ci do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce.

2. Drony

Vy­u­ži­tí dronů ve sta­veb­nic­tví je i na­dá­le jed­ním z nej­rych­le­ji se roz­ví­je­jí­cích tren­dů, jehož užití vzrost­lo me­zi­roč­ně o 239 pro­cent. Tato tech­no­lo­gie ovšem už na­bí­zí mno­hem širší vy­u­ži­tí než jen le­tec­ké po­ři­zo­vá­ní sním­ků v real es­ta­te pro­jek­tech a dal­ších ko­merč­ních ak­ti­vi­tách. Drony do­ká­žou rych­le zma­po­vat roz­sáh­lé plo­chy na velké vzdá­le­nos­ti a vy­tvo­řit le­tec­ké te­pel­né mapy a sním­ky. Po­kro­či­lý soft­ware dronů po­sky­tu­je data v re­ál­ném čase, která lze po­u­žít pro rych­lé roz­ho­do­vá­ní přímo na stav­bě, což dále ze­fek­tivňuje celý pro­ces vý­stav­by.

Tr­va­lou vý­zvou oboru zů­stá­vá bez­peč­nost pra­cov­ní­ků na stav­bách. Drony mohou čás­teč­ně nebo úplně na­hra­dit ně­kte­ré čin­nos­ti vy­ko­ná­va­né lidmi, a tím sní­žit prav­dě­po­dob­nost zra­ně­ní nebo upo­zor­nit ma­na­že­ra pro­jek­tu, že sta­veb­ní děl­ní­ci ne­no­sí ochran­né po­můc­ky a helmy.

Ob­ráz­ky sbí­ra­né drony pro­střed­nic­tvím vzdá­le­ných zá­zna­mů a 360stupňových skenů mohou po­skyt­nout data, která umož­ní pro­gra­mům umělé in­te­li­gen­ce sle­do­vat po­stup pro­jek­tů opro­ti pů­vod­ním plá­nům.
Vy­u­ži­tí této tech­no­lo­gie je tak enorm­ní: od po­zo­ro­vá­ní ne­bez­peč­né čin­nos­ti až po mo­ni­to­ro­vá­ní úrov­ně pro­duk­ti­vi­ty. In­te­li­gent­ní drony mohou po­mo­ci zvý­šit bez­peč­nost, efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu na sta­ve­niš­ti.

3. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta

V po­rov­ná­ní s rokem 2019, kdy trh s roz­ší­ře­nou re­a­li­tou do­sá­hl ce­lo­svě­to­vě hod­no­ty 37 mi­li­ar­dy USD, se oče­ká­vá, že kon­cem to­ho­to de­se­ti­le­tí vzros­te při­bliž­ně o další 1,2 bi­li­o­nu USD.

Díky roz­ší­ře­né re­a­li­tě do­ká­žou sta­veb­ní firmy efek­tiv­ně­ji při­pra­vo­vat pro­jek­ty a ku­pu­jí­cí či ná­jem­ci budov si mohou pro­jek­ty „osa­hat” ještě před za­há­je­ním je­jich vý­stav­by. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta sta­vi­te­lům a de­ve­lo­pe­rům zpro­střed­ko­vá­vá vy­u­ží­vá­ní no­si­tel­né elek­tro­ni­ky, při­způ­so­be­ná elek­tro­nic­ká za­ří­ze­ní běž­né­mu no­še­ní, a 360stupňového videa, které umož­ní:
 • 3D vi­zu­a­li­za­ci bu­dou­cích pro­jek­tů za­sa­ze­ných do re­ál­né­ho okol­ní­ho pro­stře­dí
 • au­to­ma­ti­zo­va­né mě­ře­ní budov
 • rych­lou a do­stup­nou si­mu­la­ci ar­chi­tek­to­nic­kých a struk­tu­rál­ních změn
 • bez­peč­nost­ní ško­le­ní a si­mu­la­ce po­ten­ci­ál­ní­ho ne­bez­pe­čí

4. In­for­mač­ní model bu­do­vy

In­for­mač­ní model bu­do­vy (BIM, Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling) po­má­há lídrům v oboru zvy­šo­vat efek­ti­vi­tu díky ge­ne­ro­vá­ní po­čí­ta­čo­vé­ho vy­kres­le­ní budov a in­že­nýr­ských sítí. Snad­ná sprá­va těch­to mo­de­lů a sdí­le­ní dat umožňuje vy­ni­ka­jí­cí pre­fab­ri­ka­ci jed­not­li­vých sou­čás­tí, což vede k včas­né­mu a přes­né­mu do­kon­če­ní pro­jek­tů.

Z vý­zku­mů vy­plý­vá, že po­lo­vi­ně firem vy­u­ží­va­jí­cích BIM při­ná­ší tato tech­no­lo­gie vyšší zis­ko­vost a zrych­le­ní pra­cov­ní­ho toku. Čím více firem bude BIM po­u­ží­vat tím více budou uni­kat spo­leč­nos­tem, které se na tuto tech­no­lo­gii dosud ne­při­pra­vi­ly. Chyt­ré di­gi­tál­ní ná­stro­je na­bí­ze­jí jed­no­du­ché roz­hra­ní k pro­hlí­že­ní mo­de­lů, které umožňuje na­hrá­vat sou­bo­ry ze so­fis­ti­ko­va­ných BIM soft­wa­rů. Apli­ka­ce tak do­vo­lí pro­vá­dět vi­zu­a­li­za­ci bu­do­vy ze všech úhlů a pro­po­jí ji s celým sta­veb­ním týmem.

5. Vzdá­le­ná pra­co­viš­tě a mo­bil­ní pří­stup

Mo­bil­ní apli­ka­ce pro sta­veb­ní firmy zpro­střed­ku­jí pří­stup na sta­ve­niš­tě kdy­ko­li a od­kud­ko­li, a to včet­ně pro­vá­dě­ní kon­t­rol v re­ál­ném čase nebo přes­né­ho mě­ře­ní po­mo­cí ka­me­ry mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu.

Pan­de­mie COVID-19 při­pra­vi­la týmy na spo­lu­prá­ci bez fy­zic­ké­ho pří­stu­pu k ma­te­ri­á­lům, pro­sto­rům nebo dal­ším spo­lu­pra­cov­ní­kům. Díky pře­su­nu z kan­ce­lá­ří na práci z do­mo­va za­ží­va­jí ná­stro­je usnadňující vzdá­le­nou práci bez na­ru­še­ní chodu or­ga­ni­za­ce strmý na­růst po­pu­la­ri­ty. To platí zejmé­na pro ře­še­ní za­lo­že­ná na clou­do­vých úlo­žiš­tích, která, na roz­díl od lo­kál­ních ser­ve­rů, umožňují pra­co­vat na dálku stej­ně efek­tiv­ně jako za běž­ných pod­mí­nek. Přes­to­že kaž­do­den­ní sprá­vu sta­veb­ních prací je nutné pro­vá­dět přímo na sta­ve­niš­ti, tato krize nám uká­za­la, že stav­by­ve­dou­cí mohou část své práce, tedy pře­váž­ně ad­mi­nis­tra­ti­vu, dělat od­kud­ko­li.

6. Soft­ware pro sprá­vu sta­veb

Kom­plex­ní soft­ware pro sprá­vu sta­veb je stě­žej­ním ná­stro­jem pro za­cho­vá­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti, bu­do­vá­ní hod­not­né­ho pod­ni­ká­ní a zvlá­dá­ní pro­voz­ní efek­ti­vi­ty.

I když se každá soft­wa­ro­vá služ­ba mírně liší funk­ce­mi, ty nej­lep­ší řeší end-to-end po­tře­by od RFI (Request for In­for­mati­on), přes kom­pi­la­ci dat, sdí­le­ní sou­bo­rů s mo­bil­ní­mi týmy, roz­počto­vá­ní, uklá­dá­ní do­ku­men­tů, mzdy a HR, až po mo­ni­to­ro­vá­ní zásob.

Výběr správ­né­ho soft­wa­ru pro ří­ze­ní stav­by je zcela zá­sad­ní. Sta­veb­ní firmy by se měly sou­stře­dit na snad­né po­u­ži­tí a mož­nost in­te­gra­ce s dal­ším exis­tu­jí­cím soft­warem. Hle­dat šká­lo­va­tel­ný soft­ware, který od­po­ví­dá je­jich po­tře­bám právě teď a do bu­douc­na jim po­mů­že zvlád­nout i ná­roč­něj­ší po­ža­dav­ky.

7. In­te­li­gent­ní města

Ně­kte­ří svě­to­ví tech­no­lo­gič­tí ve­li­ká­ni, jako jsou IBM, Micro­soft nebo Cisco, in­ves­tu­jí velké fi­nanč­ní pro­střed­ky do me­ga­pro­jek­tů na bu­do­vá­ní in­te­li­gent­ních a udr­ži­tel­ných měst. Tato města jsou slo­ži­těj­ší a pro­po­je­něj­ší než vět­ši­na ji­ných roz­sáh­lých pro­jek­tů a ještě před za­há­je­ním vy­ža­du­jí o to in­ten­ziv­něj­ší plá­no­vá­ní. Ce­lo­svě­to­vé vý­da­je na roz­voj in­te­li­gent­ní in­frastruk­tu­ry do­sáh­ly v roce 2020 výše 120 mi­li­ard ame­ric­kých do­la­rů a oče­ká­vá se je­jich další prud­ké zvý­še­ní.

Mezi nej­vý­znam­něj­ší glo­bál­ní me­ga­pro­jek­ty v ak­tu­ál­ní vý­stav­bě patří Masdar City v Emi­rá­tech, me­zi­ná­rod­ní ob­chod­ní čtvrť Son­g­do v Jižní Ko­re­ji, Hud­son Yards v New Yorku a in­dic­ký prů­mys­lo­vý ko­ri­dor mezi Dillí v Bom­ba­ji. Ná­kla­dy na tyto pro­jek­ty se po­hy­bu­jí mezi de­sít­ka­mi a stov­ka­mi mi­li­ard USD a před­po­klá­dá se, že ovliv­ní eko­no­mi­ku, zlep­ší in­frastruk­tu­ru a při­spě­jí k lep­ší­mu stavu ži­vot­ní­mu pro­stře­dí.

Adam Vostárek, obchodní konzultant společnosti PlanRadar pro český trh
www.planradar.com


Mohlo by vás zajímat: