Google překladač: English Deutsch

Výroba produktů done-in-one s ESPRIT CAM & KME

Autor článku: DP Technology Corp   

Tags: CAM | CNC | ESPRIT | KME | Webinar

ESPRIT CAM-KME Hero-2113V dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­rob­ním pro­stře­dí je zá­sad­ní vy­tě­žit ze svého za­ří­ze­ní co nej­vyš­ší efek­ti­vi­tu. 25. břez­na ve 19 hodin na­še­ho času se do­zví­te, co KME CNC na­bí­zí – nej­kom­plex­něj­ší řadu upí­na­cích věží, otoč­ných čepů a 4/5osých otoč­ných stolů. Navíc uvi­dí­te, jak ESPRIT a KME spo­lu­pra­cu­jí na do­dáv­kách ho­to­vých ře­še­ní, díky nimž budou vaše ob­rá­bě­cí stro­je schop­něj­ší vy­rá­bět vše na­jed­nou.

Proč se zú­čast­nit?

  • Po­cho­pí­te, jak ESPRIT si­mu­la­ce a di­gi­tál­ní dvoj­če ob­rá­bě­cí­ho stro­je a na­sta­ve­ní mohou ušet­řit čas díky přes­né­mu ově­ře­ní pro­gra­mu a in­tu­i­tiv­ní­mu pro­gra­mo­vá­ní
  • Zjis­tí­te, jak ESPRIT bez­pro­blé­mo­vě pod­po­ru­je spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky stro­jo­vě zá­vis­lé­ho kódu pro celou pro­duk­to­vou řadu KME
  • Ob­je­ví­te, jak pře­mě­nit své 3- a 4osé stro­je na vy­so­ce funkč­ní 5osé vý­rob­ní za­ří­ze­ní
  • Po­dí­vá­te se na pů­so­bi­vý tech­nic­ký výkon KME – úplně bez­drá­to­vé při­po­je­ní – žádné ka­be­ly ani ha­di­ce uvnitř va­še­ho stro­je.

Za­re­gis­truj­te se hned a vy­u­žij­te svůj ob­rá­bě­cí stroj na ma­xi­mum.

   REGISTRUJTE SE NYNÍ   

 

 


Mohlo by vás zajímat: