Google překladač: English Deutsch

Virtuální METAV s pestrým programem pro obchodní návštěvníky

Autor článku: VDW   

Tags: METAV | VDW | Veletrhy | Výroba | Zpracování kovů

METAV Digital-2113„Ne­twor­king – three in one“ je mot­tem ve­letr­hu METAV di­gi­tal 2021, který ote­ví­rá své vir­tu­ál­ní dveře od úterý 23. do pátku 26. břez­na s účas­tí téměř 80 vy­sta­vo­va­te­lů ze šesti zemí. Jedná se o první vý­hrad­ně di­gi­tál­ní akci pro zpra­co­vá­ní kovů po­řá­da­nou VDW (ně­mec­kou aso­ci­a­cí vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů) ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem.

Vy­sta­vo­va­te­lé stále po­tře­bu­jí nej­vět­ší pod­po­ru kvůli ne­do­sta­teč­ným kon­tak­tům se zá­kaz­ní­ky a velmi malým pří­le­ži­tos­tem k vy­tvá­ře­ní pod­ni­ká­ní. Exis­tu­jí tři hlav­ní způ­so­by, jak mohou ob­chod­ní ná­vštěv­ní­ci ko­mu­ni­ko­vat se spo­leč­nost­mi vy­sta­vu­jí­cí­mi na ve­letr­hu METAV di­gi­tal za úče­lem zís­ká­ní in­for­ma­cí – kla­de­ním otá­zek, za­po­je­ním do dis­ku­sí a jed­no­du­chým pro­po­je­ním. Ná­vštěv­ní­ky čeká pes­t­rý pro­gram, který za­hr­nu­je Matchma­king ne­bo­li do­ha­zo­vá­ní, ve­letrž­ní 3D stán­ky a zhru­ba 35 od­bor­ných před­ná­šek o pro­duk­tech a ře­še­ních za­bý­va­jí­cích se vý­ro­bou. Mohou se plně vě­no­vat zjiš­ťo­vá­ní toho, co vy­sta­vo­va­te­lé na­bí­ze­jí.

metavdigital-2113

3D METAV sku­teč­ným zá­žit­kem

Di­gi­tál­ní METAV k tomu bude ob­sa­ho­vat mnoho ná­stro­jů, jako jsou po­hyb­li­vé nebo 3D ob­ráz­ky pro­duk­tů, filmy o pro­duk­tech a pro­ce­sech, živé ukáz­ky z to­vár­ny – vše do­pl­ně­né o in­for­ma­ce o pro­duk­tu, me­di­ál­ní knihov­ny, tis­ko­vé zprá­vy, in­ze­rá­ty pra­cov­ních míst a další uži­teč­né sou­bo­ry ke sta­že­ní. Od­bor­ní ná­vštěv­ní­ci by se měli roz­hod­ně při­pra­vit na pře­kva­pe­ní kre­a­ti­vi­tou a na­bíd­kou vy­sta­vo­va­te­lů na ME­TA­Vu.
Ná­vště­va METAV di­gi­tal je nej­jed­no­duš­ší a nej­ú­čin­něj­ší způ­sob, jak mohou od­bor­ní­ci na vý­ro­bu držet krok s nej­no­věj­ší­mi vý­rob­ní­mi ře­še­ní­mi. Cílem po­řa­da­te­lů z VDW je re­pro­du­ko­vat běžný zá­ži­tek z ve­letr­hu na webu co nej­re­a­lis­tič­tě­ji, čímž zá­kaz­ní­kům, ná­vštěv­ní­kům a vy­sta­vo­va­te­lům po­skyt­ne všech­ny vý­ho­dy osob­ní akce.


Mohlo by vás zajímat: