Google překladač: English Deutsch

Datakit vydal verzi 2021.2 převaděčů 2D/3D CAD souborů

Autor článku: Datakit   

Tags: BIM | CAD | Creo | Datakit | Konverze dat | Revit | SMG | V2021.2

Datakit-2118Da­ta­kit vy­dá­vá čtvrt­let­ně ak­tu­a­li­za­ce svých pře­va­dě­čů sou­bo­rů, aby účin­ně pod­po­ro­val nej­no­věj­ší verze CAD a BIM soft­wa­ru na trhu. Ak­tu­a­li­zač­ní ba­lí­ček Da­ta­ki­tu pro 2. čtvrt­le­tí roku 2021 ob­sa­hu­je funk­ce čtení SMG a zá­pi­su IFC 3D. Za­hr­nu­je také vy­lep­še­né verze čte­ček CATIA V5, JT, Parasolid a NX.

Nové čteč­ky Da­ta­ki­tu navíc nyní pod­po­ru­jí Revit tex­tu­ry a mohou zpra­co­vá­vat funk­ce svarů těles Creo.

Jsou k dis­po­zi­ci knihov­ny SMG čteč­ky a soft­ware

SMG je na­tiv­ní for­mát pro soft­ware tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce CATIA Com­poser a So­li­dworks Com­poser (dříve 3DVIA Com­poser).
Da­ta­kit knihov­ny nyní mohou číst verze 3.6 až 7.x for­má­tu SMG, včet­ně ge­o­me­t­rie a tex­tur.
CrossMa­nager, ře­še­ní Da­ta­ki­tu pro pře­vod dat pro kon­co­vé uži­va­te­le v jed­nom, je také ak­tu­a­li­zo­ván tak, aby pře­vá­děl verze 3.6 až 7.x for­má­tu SMG na tucet dal­ších for­má­tů pro kon­co­vé CAD uži­va­te­le.

BIM: Da­ta­kit API pod­po­ru­je čtení a zápis sou­bo­rů IFC

For­mát In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC) je ob­jek­to­vě ori­en­to­va­ný for­mát sou­bo­ru, který má za­jis­tit sou­čin­nost mezi růz­ný­mi di­gi­tál­ní­mi mo­de­ly. Jedná se o bez­plat­ný a ote­vře­ný for­mát, který má být ga­ran­tem „ote­vře­né­ho“ BIM.
Sada Da­ta­kit SDK při­dá­vá kni­hov­nu IFC 3D Write do stá­va­jí­cí knihov­ny IFC 3D Read. Da­ta­kit nyní může psát IFC 2x3, s ge­o­me­t­rií sítě a atri­bu­ty jména, barvy a me­ta­dat.
Obou­směr­ná kon­ver­ze sou­bo­rů IFC je nyní pod­po­ro­vá­na roz­hra­ním Da­ta­kit API.

Ak­tu­a­li­za­ce čte­ček Da­ta­kit CATIA V5, Da­ta­kit JT, Da­ta­kit Pa­ra­so­lid a Da­ta­kit NX

Da­ta­kit pra­vi­del­ně ak­tu­a­li­zu­je své pře­va­dě­če CAD sou­bo­rů, aby zů­stal kom­pa­ti­bil­ní s nej­no­věj­ší­mi ver­ze­mi CAD soft­wa­ru.
Vy­dá­ní Da­ta­kit 2021.2 ob­sa­hu­je ak­tu­a­li­zo­va­né čteč­ky pro CATIA V5-6R2021 (R31), JT až 10,6, PA­RA­SO­LID až 33,1 a NX až 1961.

Čteč­ky CAD sou­bo­rů Da­ta­ki­tu nyní pod­po­ru­jí nové funk­ce Re­vi­tu a PTC Creo

Vše­chen CAD soft­ware má své vlast­ní spe­ci­fic­ké funk­ce. Da­ta­kit SDK tyto funk­ce s při­da­nou hod­no­tou pře­vá­dí jak může nej­čas­tě­ji.
Sada SDK pro vý­mě­nu sou­bo­rů Da­ta­kit 2021.2 nyní může číst 3D ma­te­ri­á­ly a tex­tu­ry Re­vi­tu a zpra­co­vá­vat vlast­nos­ti svaru těles PTC Creo.
Ak­tu­a­li­za­cí pro­šel i CrossMa­nager, ře­še­ní Da­ta­ki­tu vše v jed­nom CAD pře­va­dě­či pro kon­co­vé uži­va­te­le
Kon­co­ví uži­va­te­lé mohou po­mo­cí soft­wa­ru CrossMa­nager pře­vá­dět své mo­de­ly vždy za po­u­ži­tí více kom­bi­na­cí.
Ta­bul­ka všech mož­ných kom­bi­na­cí, plat­ná od 20. dubna 2021, je k dis­po­zi­ci zde.

Datakit Outputs-2118

Ne­u­stá­lé zlep­šo­vá­ní celé soft­wa­ro­vé řady

Verze 2021.2 těží z ne­u­stá­lé­ho zdo­ko­na­lo­vá­ní de­sí­tek CAD roz­hra­ní po­sky­to­va­ných Da­ta­ki­tem.
To se týká CrossMa­nage­ruzá­suv­ných mo­du­lů po­u­ží­va­ných kon­co­vý­mi uži­va­te­li a Cross­Cad/Ware u pro­dej­ců soft­wa­ru in­te­gru­jí­cích tech­no­lo­gii Da­ta­ki­tu.
Da­ta­kit na­bí­zí mož­nost tes­to­vá­ní svého soft­wa­ru po re­gis­tra­ci na svých webo­vých strán­kách.

Pro více informací navštivte www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: