Google překladač: English Deutsch

Webinář Konstruování podporované správou dat

Autor článku: DS SolidWorks   

Tags: 22 minut | CAD | PDM | SolidWorks | Webinar

Solidworks PDM-2120V dneš­ní době si nelze před­sta­vit efek­tiv­ní tý­mo­vé kon­stru­o­vá­ní bez ro­bust­ní sprá­vy dat. Webi­nář bude za­mě­řen na to, jak sys­tém So­li­dworks PDM po­má­há jak jed­not­li­vým kon­struk­té­rům, tak ce­lé­mu týmu a na­ko­nec vý­rob­ní spo­leč­nos­ti. Název 22­mi­nu­to­vé­ho webi­ná­ře, který je při­pra­ven na pátek 21. květ­na od 10:00 hodin, od­ka­zu­je na zná­mou zkrat­ku CAD, tedy po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né kon­stru­o­vá­ní.

Při něm totiž vzni­ká po­měr­ně velké množ­ství dat, navíc pro­po­je­ných nej­růz­něj­ší­mi vazba­mi. Tyto data jsou při­tom ne­po­stra­da­tel­ná pro ná­sled­né čin­nos­ti vý­rob­ní firmy. Sys­tém sprá­vy dat So­li­dworks PDM je z prin­ci­pu tý­mo­vý ná­stroj. Sou­čas­ně s tím však při­ná­ší řadu ná­stro­jů, které pro svou práci ocení i jed­not­li­vý kon­struk­tér. Webi­nář se za­mě­ří na obě stra­ny, a také na to, jak v sou­hr­nu řeší pro­ble­ma­ti­ku sprá­vy dat vznik­lých při kon­stru­o­vá­ní.
Před­ná­še­jí­cím je Miloš Hrazdí­ra, In­dust­ry Pro­cess Con­sul­tant So­li­dworks.

   REGISTRUJTE SE JIŽ DNES   

Pátek, 21. května 2021
10:00 hod.
Webinář bude vysílán v českém jazyce.

Po skon­če­ní to­ho­to bez­plat­né­ho webi­ná­ře bude ote­vřen pro­stor pro do­ta­zy účast­ní­ků.

 


Mohlo by vás zajímat: