Google překladač: English Deutsch

Navštivte ESPRIT na Smart Manufacturing Virtual Open House

Autor článku: Hexagon (ESPRIT)   

Tags: CAM | ESPRIT | Smart Manufacturing | Virtual Open House

image SM virtual event--2122Éra di­gi­tál­ní vý­ro­by je tady a ESPRIT chce vaší dílně po­mo­ci udr­žet ná­skok před kon­ku­ren­cí. Po­slá­ním ESPRI­Tu je od­bor­ně ovlá­dat CNC ob­rá­bě­cí stro­je a chce vám uká­zat, jak to dělá. Ne­nech­te si ujít pří­le­ži­tost a při­poj­te se od 14. do 16. červ­na na 3den­ní vir­tu­ál­ní akci Smart Ma­nu­factu­ring Vir­tu­al Open House, kde se do­zví­te více o ESPRIT CAMu a dal­ších špič­ko­vých tech­no­lo­gi­ích.

Proč se zú­čast­nit?

  • V pon­dě­lí 14. červ­na v 17:30 uvi­dí­te tech­nic­kou sekci na téma Im­ple­men­ta­ce di­gi­tál­ní vý­ro­by, ná­sle­do­va­nou ži­vý­mi otáz­ka­mi a od­po­věď­mi.
  • Spo­jí­te se s in­že­ný­ry na vir­tu­ál­ním stán­ku ESPRIT, abys­te měli pře­hled o nej­no­věj­ších vy­lep­še­ních CAM soft­wa­ru ESPRIT.
  • Na­u­čí­te se, jak pra­co­vat chytře­ji tím, že na­vští­ví­te de­sít­ky dal­ších špič­ko­vých tech­no­lo­gií ve vir­tu­ál­ním showro­o­mu a po­slech­ne­te si tech­nic­ké pre­zen­ta­ce.

   Registrujte se nyní   

 


Mohlo by vás zajímat: