Google překladač: English Deutsch

Altium zdraží trvalé licence programu Altium Designer

Autor článku: Altium   

Tags: Altium Designer | Al­ti­um | ECAD | MCAD | PCB | Trvalé licence

Altium PCB-2123Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la úpra­vu svých cen. S plat­nos­tí od 1. čer­ven­ce 2021 se cena tr­va­lé li­cen­ce Al­ti­um De­signe­ra zvýší o 10 %. Tato změna ale ne­o­vliv­ní cenu před­plat­né­ho a ter­mí­no­va­ných li­cen­cí. Exis­tu­je mnoho plat­ných dů­vo­dů, proč zá­kaz­ní­ci pře­chá­ze­jí na Al­ti­um. Ně­kte­ré z nich jsou shr­nu­ty v krát­kém videu: 3 dů­vo­dy pro pře­chod na Al­ti­um De­signer.

Pokud chce­te nyní začít vy­u­ží­vat všech­ny funk­ce pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ně a za­kou­pit si Per­pe­tu­al Li­cen­se, ak­tu­ál­ní cena platí do 30. červ­na 2021.

Al­ti­um De­signer kom­bi­nu­je ne­sčet­né množ­ství funk­cí a funk­cí, včet­ně:

  • Struk­tu­ro­va­ných a jed­no­du­chých ná­stro­jů pro vý­ro­bu
  • In­te­gro­va­né multi-desky
  • Knihov­ny ku­sov­ní­ku a mož­nos­tí zkou­má­ní kom­po­nent
  • Spo­lu­prá­ce ECAD-MCAD
  • Vy­so­ko­rych­lost­ní­ho ná­vr­hu atd.

Ak­tu­ál­ní ce­no­vé na­bíd­ky na­jde­te na www.altium.com.


Mohlo by vás zajímat: