Google překladač: English Deutsch

UiPath vyhlašuje třetí ročník soutěže v automatizaci

Autor článku: UiPath   

Tags: Automatizace | Awards | Soutěž | Start-up | UiPath

UiPath Automation Awards-2124Před­ní spo­leč­nost v od­vět­ví soft­wa­ru pro pod­ni­ko­vou au­to­ma­ti­za­ci,Ui­Path, ozná­mi­la za­há­je­ní sou­tě­že Ui­Path Au­to­mati­on Awards 2021, třetí roč­ník sou­tě­že, je­jímž cílem je pro­sa­dit ty nej­slib­něj­ší start-upy a scale-upy v ob­las­ti soft­wa­ru pro pod­ni­ko­vou au­to­ma­ti­za­ci. Díky ino­va­tiv­ní­mu pro­gra­mu sou­tě­že má spo­leč­nost Ui­Path za cíl umož­nit roz­voj kre­a­tiv­ních pod­ni­ka­tel­ských ná­pa­dů a roz­ší­řit ka­pa­ci­tu pro šká­lo­vá­ní spo­leč­nos­tí a za­čí­na­jí­cích pod­ni­ků ze střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (Cen­t­ral and Eas­tern Eu­ro­pe, CEE) a Tu­rec­ka.

Au­to­ma­ti­za­ce je zá­sad­ně dů­le­ži­tá pro pod­ni­ky, které po­tře­bu­jí urych­lit di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a vy­ba­vit své za­měst­nan­ce a zá­kaz­ní­ky vhod­ný­mi ná­stro­ji pro op­ti­ma­li­za­ci pra­cov­ních pro­ce­sů po­mo­cí soft­wa­ro­vých ro­bo­tů. Ceny Ui­Path Au­to­mati­on při­spí­va­jí k iden­ti­fi­ka­ci no­vých tech­no­lo­gií a pro­duk­tů, které mohou mít glo­bál­ní dopad a způ­so­bit re­vo­lu­ci ve vět­ším eko­sys­té­mu au­to­ma­ti­zač­ních ře­še­ní. Obě pře­cho­zí sou­tě­že, které do­hro­ma­dy při­lá­ka­ly více než 400 kre­a­tiv­ních pří­spěv­ků a ná­pa­dů, skli­di­ly velký úspěch a pod­po­ři­ly ta­len­to­va­né týmy z re­gi­o­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py a Tu­rec­ka, aby po­kro­či­ly ve svých pro­jek­tech au­to­ma­ti­za­ce a roz­ší­ři­ly své mož­nos­ti roz­vo­je a re­le­van­ci na trhu.

Týmy se nyní mohou za­re­gis­tro­vat do dvou ka­te­go­rií:

  • Start-up Au­to­mati­on Award – tato ka­te­go­rie je ote­vře­ná pro start-upy, a to včet­ně těch start-upů, které jsou zatím pouze v po­čá­teč­ní fázi. Start-upy, které jsou ve­de­ny týmy, které již vy­vi­nu­ly ži­vo­ta­schop­ný au­to­ma­ti­zač­ní pro­dukt a zís­ka­ly ma­xi­mál­ní fi­nan­co­vá­ní ve výši 1 mi­li­o­nu USD. Vý­her­ce ob­dr­ží pe­něž­ní cenu ve výši 50 000 eur, men­to­ring po­skyt­nu­tý od­bor­ní­ky z Ui­Path a mar­ke­tingo­vou a tech­nic­kou pod­po­ru spo­leč­nos­ti Ui­Path po dobu 12 mě­sí­ců.
  • Scale-up Au­to­mati­on Award – tato ka­te­go­rie je ote­vře­ná pro spo­leč­nos­ti v rané fázi roz­vo­je, které mají tým o čtyřech a více li­dech a vy­vi­nu­ly funkč­ní au­to­ma­ti­zač­ní tech­no­lo­gii, dále mají nejmé­ně tři pla­tí­cí zá­kaz­ní­ky a zís­ka­ly ma­xi­mál­ní fi­nan­co­vá­ní ve výši 3 mi­li­o­nů US do­la­rů. Vítěz ob­dr­ží C-level men­to­ring a pod­po­ru pro­de­je a mar­ke­tingu, včet­ně pří­le­ži­tos­ti před­sta­vit svou ví­těz­nou tech­no­lo­gii glo­bál­ním kli­en­tům spo­leč­nos­ti Ui­Path s mož­nos­tí za­řa­dit své au­to­ma­ti­zač­ní ře­še­ní mezi pro­jek­ty, které jsou sou­čás­tí Ui­Path Im­mer­si­on Lab.

Při­hláš­ky lze za­sí­lat od 25. květ­na do 1. září 2021, fi­na­lis­ty vy­be­re od­bor­ná po­ro­ta. V říjnu 2021 před­lo­ží fi­na­lis­té své ná­pa­dy po­ro­tě během fi­nál­ní­ho kola Au­to­mati­on Awards, které bude letos uspo­řá­dá­no 20. října v rámci Wol­ves Sum­mi­tu v pol­ské Vra­ti­sla­vi. Ví­tě­zo­vé obou ka­te­go­rií budou vy­hlá­še­ni živě. Sou­tě­že se mohou zú­čast­nit start-upy a za­čí­na­jí­cí spo­leč­nos­ti v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce pod­ni­ko­vé­ho soft­wa­ru z re­gi­o­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (Al­bá­nie, Bě­lo­rus­ko, Bul­har­sko, Chor­vat­sko, Kypr, Česká re­pub­li­ka, Es­ton­sko, Řecko, Ma­ďar­sko, Lo­tyš­sko, Litva, Malta, Mol­dav­sko, Pol­sko, Ru­mun­sko, Slo­ven­ská re­pub­li­ka, Slo­vin­sko, Ukra­ji­na, Srb­sko, Černá Hora) a Tu­rec­ka.


Mohlo by vás zajímat: