Google překladač: English Deutsch

Automatizace testování s využitím aplikací OnRobot

Autor článku: OnRobot   

Tags: Automatizace | Kolaborativní aplikacE | OnRobot | Testovací procesy

OnRobot LOreal III-2124L'Oréal na­sa­di­l nové tech­no­lo­gie k au­to­ma­ti­za­ci, mo­de­lo­vá­ní a sen­zo­ric­ké­mu hod­no­ce­ní s vy­u­ži­tím ro­bo­tic­kých apli­ka­cí a ře­še­ní od společnosti OnRo­bot. In­te­gra­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí umož­ni­la L'Oréal zlep­šit pra­cov­ní pro­stře­dí, zba­vit za­měst­nan­ce ob­tíž­ných úkolů a při­dě­lo­vat jim in­spi­ra­tiv­něj­ší úkoly. Ucho­po­vač OnRo­bot RG6 po­sky­tl op­ti­mál­ní fle­xi­bi­li­tu pro hod­no­ce­ní účesů díky ve­li­kos­ti ucho­po­va­če a jeho rych­los­ti při změ­nách testů, kdy je po­tře­ba jed­no­du­še pře­pí­nat kon­co­vé ná­stro­je.

V rámci pro­ce­su hod­no­ce­ní pěny po­sky­tu­je ucho­po­vač RG2-FT ide­ál­ní kon­t­ro­lu síly úcho­pu díky za­bu­do­va­ným sen­zo­rům a ro­bust­nos­ti při ma­ni­pu­la­ci s před­mě­ty.
L'Oréal v roce 2012 ote­vřel nej­vět­ší vý­zkum­né vla­so­vé cen­t­rum na světě, které se na­chá­zí ve fran­couz­ském Saint-Ouen. Téměř 500 vý­zkum­ných pra­cov­ní­ků zde pra­cu­je ve třech pa­t­rech, kde vy­tvá­ří nové šam­po­ny, péči, sty­lin­go­vé pří­prav­ky a barvy na vlasy na zá­kla­dě vě­dec­kých po­znat­ků a vla­so­vých typů. Pra­cov­ní­ci vy­ví­je­jí, vy­tvá­ře­jí a peč­li­vě sle­du­jí po­tře­by a touhy spo­tře­bi­te­lů. Aby L'Oréal zů­stal na špici ve svém oboru, po­tře­bo­val ve svých la­bo­ra­to­řích nové au­to­ma­ti­zač­ní, mo­de­lo­va­cí a ana­ly­tic­ké tech­no­lo­gie.
In­ves­ti­ce do in­frastruk­tu­ry vedly na­ko­nec k úspo­rám ve výši ně­ko­li­ka de­sí­tek tisíc eur. Bylo do­sa­že­no zvý­še­ní vý­kon­nos­ti, jed­no­duš­ší­ho po­u­ži­tí a zvý­še­na pro­duk­ti­vi­ta všech ope­rá­to­rů díky přes­ným tes­to­va­cím jed­notkám. Do­po­sud tes­to­va­li 175 slo­že­ní týdně (7 hodin × 5 dní). V blíz­ké bu­douc­nos­ti budou tes­to­vat až 504 slo­že­ní týdně (24 hodin × 7 dní). Sys­témy OnRo­bot jsou dnes in­sta­lo­vá­ny ve všech vla­so­vých la­bo­ra­to­řích L'Oréal po celé Fran­cii a brzy by mohly být na­sa­ze­ny i na me­zi­ná­rod­ní úrov­ni.
Zhlédněte video z L'Oréal na www.youtube.com.


Mohlo by vás zajímat: