Google překladač: English Deutsch

Zuken vydal E3.series 2021

Autor článku: Zuken   

Tags: E3.series | ECAD | Software | Zuken

E3.series 2021 Connector Handling-2132Zuken ozná­mil vy­dá­ní E3.​series 2021 se za­mě­ře­ním na zvý­še­ní efek­ti­vi­ty uži­va­te­lů pro­střed­nic­tvím vy­lep­še­ných funk­cí při ma­ni­pu­la­ci s ko­nek­to­ry, 3D ná­vr­hu roz­vá­dě­če a da­ta­bá­zi kom­po­nent a také API roz­ší­ře­ních, umožňují­cích vy­tvá­ře­ní uži­va­te­lem de­fi­no­va­né doplňkové pro­gra­my a roz­hra­ní. Vy­lep­še­ní, z nichž mnohá byla za­há­je­na v rámci spo­leč­ných pro­jek­tů s hlav­ní­mi glo­bál­ní­mi zá­kaz­ní­ky E3.​series.

Byla na­vr­že­na tak, aby bylo elek­tric­ké a hyd­rau­lic­ké in­že­nýr­ství in­tu­i­tiv­něj­ší, a proto rych­lej­ší, jed­no­duš­ší a ro­bust­něj­ší.

Vý­kon­né elek­tro­tech­nic­ké pro­stře­dí

E3.​series je sku­teč­né ak­tu­ál­ní elek­tro­tech­nic­ké pro­stře­dí pod­po­ru­jí­cí zdo­ko­na­le­né po­ža­dav­ky na elek­tric­kou do­ku­men­ta­ci, návrh skří­ně a ka­be­lo­vé­ho svaz­ku a vý­rob­ní vý­stu­py. Sada ná­stro­jů umožňuje efek­tiv­ní a přes­ný návrh a vý­rob­ní pro­ces pro elek­tric­ké a hyd­rau­lic­ké plá­no­vá­ní, plá­no­vá­ní ka­be­lů a uspo­řá­dá­ní ka­be­lo­vých svaz­ků a roz­vá­dě­čů. Soft­ware E3.​series je ši­ro­ce po­u­ží­ván ve zpra­co­va­tel­ském prů­mys­lu k na­vr­ho­vá­ní velké, kom­plex­ní elek­tric­ké ka­be­lá­že, roz­vadě­čů a ná­vrhům ka­be­lo­vých svaz­ků pro do­ko­na­lé apli­ka­ce ve stro­jí­ren­ství, ener­ge­ti­ce, do­pra­vě, a au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém a obran­ném prů­mys­lu.
Více na www.zuken.com.


Mohlo by vás zajímat: