Google překladač: English Deutsch

Webinář – Simulace PMSM pomocí EMWorks2D

Autor článku: EMWorks   

Tags: ECAD | Elektromobily | EMWORKS | EMWorks2D | FEA | Nissan Leaf

Electromagnetic Simulation EMWorks-2134Webi­nář ve stře­du 25. srpna 2021 (ve dvou re­la­cích – v 15:00 a 20:00 hodin) se bude vě­no­vat si­mu­la­ci syn­chron­ní­ho mo­to­ru s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty (PMSM) po­mo­cí EMWorks2D. Elek­tro­mo­bi­ly vtrh­ly na au­to­mo­bi­lo­vý trh po celém světě a auto, které si dnes kou­pí­te, je vý­sled­kem ně­ko­li­ka čin­nos­tí od ná­vr­hu, mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ce až po vý­rob­ní pro­ces. Jakmi­le je na­pří­klad na­vr­žen výkon elek­tro­mo­to­ru a pohon elek­tro­mo­bi­lu, je si­mu­lo­ván po­mo­cí FEA.

V tomto webi­ná­ři se na­u­čí­te:

  • Jak na­sta­vit pro­stře­dí si­mu­la­ce elek­tric­ké­ho mo­to­ru Nissan Leaf po­mo­cí EMWorks2D
  • Jak na­sta­vit stu­dii tak, aby se do­sáh­lo vý­sled­ků EMF (elek­tro­mo­to­ric­ká síla) bez zá­tě­že jakož i re­luk­tanč­ní mo­ment
  • Jak spus­tit ana­lý­zu na­pá­je­ní prou­dem nebo na­pě­tím a zís­kat to­či­vý mo­ment, in­dukč­nost, ztrá­ty vi­nu­tí a ztrá­ty jádra
  • Jak si­mu­lo­vat ztrá­ty ví­ři­vý­mi prou­dy u PM (per­ma­nent­ních mag­ne­tů) za­bu­do­va­ných v mo­to­ru Nissan Leaf.

     Zaregistrujte se nyní     

 

 


Mohlo by vás zajímat: