Google překladač: English Deutsch

Jak ESPRIT a Sandvik zvládají vrtání hlubokých děr

Autor článku: ESPRIT   

Tags: CoroDrill | ESPRIT | Hluboké díry | Sandvik | Vrtání | Webinar

ESPRIT-vrtani hlubokych der-2135Prv­ní­ho září ve 20:00 CEST se týmy firem ESPRITSand­vik Co­ro­mant spojí, aby blíže uká­za­ly svá zdo­ko­na­le­ná ře­še­ní pro vr­tá­ní děr hlu­bo­kých, pro­tí­na­jí­cích se a příč­ných. Nové a in­tu­i­tiv­ní funk­ce do­stup­né v Espri­tu za­hr­nu­jí in­te­gro­va­né ovlá­da­cí prvky pro vr­tá­ní hlu­bo­kých děr, ob­rá­ce­né otá­če­ní a sprá­vu po­su­vu pro pro­tí­na­jí­cí se ot­vo­ry.

Spo­leč­nost San­dvik Co­ro­mant bude vy­sta­vo­vat svou nej­no­věj­ší pro­duk­to­vou řadu pro vr­tá­ní hlu­bo­kých děr spolu s do­po­ru­če­ní­mi zpra­co­vá­ní, která za­ru­če­ně zvýší účin­nost a kva­li­tu.

Proč se zú­čast­nit?

  • Po­dí­vá­te se na nej­no­věj­ší vy­lep­še­ní vr­tá­ní hlu­bo­kých děr v novém Espri­tu:
    • Vy­hra­ze­ný typ cyklu vr­tá­ní hlu­bo­kých děr
    • Sprá­va rych­los­ti pro­tí­ná­ní
  • Spo­leč­nost San­dvik Co­ro­mant bude ho­vo­řit o do­po­ru­če­ných po­stu­pech při vr­tá­ní, při­čemž vy­zdvih­ne pro­duk­to­vé řady Co­ro­Drill 861 a Co­ro­Drill 860-GM a po­skyt­ne do­po­ru­če­né po­stu­py.

     Registrujte se nyní     
Mohlo by vás zajímat: