Google překladač: English Deutsch

Nové ASUS ProArt produkty pro profesionální tvůrce

Autor článku: ASUS   

Tags: Asus | Hardware | Monitory | Myši | ProArt | Projektory | Routery | Základní desky

ProArt Display OLED PA32DC-2135ASUS před­sta­vil na akci Cre­a­te the Un­cre­a­ted vý­znam­né roz­ší­ře­ní eko­sys­té­mu ře­še­ní této znač­ky pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly. Patří mezi ně mo­ni­to­ry Pro­Art s OLED dis­ple­ji, pro­jek­tor Pro­Art A1, zá­klad­ní deska Pro­Art X570-Cre­a­tor WiFi nebo myš Pro­Art MD300. Ne­chy­bě­jí ani Mesh rou­te­ry s pod­po­rou no­vé­ho stan­dar­du WiFi 6E. Pokud máte rádi videa, mů­že­te celý zá­znam před­sta­ve­ní no­vi­nek vidět na www.​asus.​com/​event/​asus-​creators-​2021.

Mo­ni­tor Pro­Art Dis­play OLED PA­32DC

Pro­Art Dis­play OLED PA­32DC je první OLED mo­ni­tor na světě s ve­sta­vě­ným ka­lib­rá­to­rem pro au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­ci. Je vy­ba­ven 31,5pal­co­vým OLED pa­ne­lem s roz­li­še­ním 4K (3840 × 2160) HDR a RGB prouž­kem. Na­bí­zí dobu ode­zvy 0,1 ms, věr­nou 10­bi­to­vou ba­rev­nou hloub­ku, po­krý­vá 99 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru DCI-P3 a Adobe RGB a má kon­trast­ní poměr 1 000 000:1, který po­sky­tu­je nej­hlub­ší čer­nou a nej­jas­něj­ší od­stí­ny bílé. Panel má cer­ti­fi­ka­ci VESA Dis­pla­yHDR True Black 400 a pod­po­ru­je ně­ko­lik for­má­tů HDR pro re­a­lis­tic­ký obraz.

ProArt Display OLED PA32DC-2135

K udr­že­ní přes­nos­ti barev slou­ží ve­sta­vě­ný ko­lo­ri­me­tr, který může podle plánu kon­t­ro­lo­vat a upo­zor­ňo­vat uži­va­te­le na pří­pad­ný posun barev. Ko­lo­ri­me­tr lze také po­u­žít pro ka­lib­ra­ci SDR a HDR po­mo­cí při­lo­že­né­ho ka­lib­rač­ní­ho soft­wa­ru Pro­Art 2.0, který na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci se soft­warem tře­tích stran, jako jsou Cal­man a Light Illusi­on Co­lour­Spa­ce CMS. Sou­čás­tí ba­le­ní mo­ni­to­ru je stí­nít­ko mi­ni­ma­li­zu­jí­cí od­les­ky. K ulo­že­ní ka­be­lá­že slou­ží spe­ci­ál­ní svor­ky, které po­má­ha­jí udr­žet po­řá­dek na pra­co­viš­ti.
Pro­Art Dis­play OLED PA­32DC je na­vr­žen tak, aby na­bí­dl to nej­lep­ší ši­ro­ké­mu spek­tru tvůr­ců ob­sa­hu. Pro po­tře­by pro­fe­si­o­nál­ních stu­dií ho lze na­la­dit do re­ži­mu re­fe­renč­ní­ho mo­ni­to­ru pro tra­dič­ní na­sta­ve­ní re­fe­renč­ní­ho mo­ni­to­ru. Jeho ko­vo­vá kon­struk­ce umožňuje snad­né pře­ná­še­ní a pře­sou­vá­ní dis­ple­je do růz­ných pozic. Při kaž­do­den­ním po­u­ži­tí jej lze na­mon­to­vat na sto­jan, který uži­va­te­lům po­skyt­ne er­go­no­mič­těj­ší na­sta­ve­ní.

Pře­nos­né mo­ni­to­ry ZenScre­en OLED MQ13AH a MQ16AH

ASUS ZenScre­en OLED MQ13AH je první 13­pal­co­vý pře­nos­ný OLED mo­ni­tor na světě s roz­li­še­ním Full HD. Vy­zna­ču­je se vy­so­kým kon­trast­ním po­mě­rem 1 000 000:1, 100% po­kry­tím ba­rev­né­ho ga­mu­tu DCI-P3, přes­nos­tí barev HDR10 a Delta E < 2, což je zá­ru­kou bo­ha­tých barev, hlu­bo­ké černé a vy­so­ce věr­né­ho ob­ra­zu. Před­sta­ven byl také větší 15,6pal­co­vý model ASUS ZenScre­en OLED MQ16AH.

ZenScreen OLED MQ13AH-2135

ASUS ZenScre­en OLED MQ13AH má su­per­ten­ký pro­fil, který v nej­ten­čí části měří pou­hých 5 mm a váží jen 500 gramů, takže je ide­ál­ní pro po­u­ži­tí na cestách spo­leč­ně s no­te­boo­kem. Sní­mač při­blí­že­ní au­to­ma­tic­ky ztlu­mí ob­ra­zov­ku, když se mo­ni­tor ne­po­u­ží­vá, čímž šetří ener­gii a nebo na­o­pak zvýší jas ob­ra­zov­ky, pokud je někdo před mo­ni­to­rem. Pře­nos­nou ob­ra­zov­ku lze při­po­jit k růz­ným za­ří­ze­ním pro­střed­nic­tvím jed­no­ho portu mini HDMI a tří portů USB-C – dvou s pod­po­rou re­ži­mu Dis­pla­y­Port Alt a jed­no­ho s mož­nos­tí na­bí­je­ní. Vstup­ní a vý­stup­ní porty jsou umís­tě­ny na obou stra­nách, což zlep­šu­je sprá­vu ka­be­lů a na­bí­zí větší fle­xi­bi­li­tu na­sta­ve­ní. Pro ještě snad­něj­ší po­u­ží­vá­ní slou­ží ve­sta­vě­ná ob­jím­ka na sta­tiv a prak­tic­ké sklá­da­cí pouz­dro, které uži­va­te­lům umožňuje po­de­přít mo­ni­tor do pre­fe­ro­va­né­ho po­zo­ro­va­cí­ho úhlu.

Pro­jek­tor Pro­Art A1

Pro tvůr­čí pro­fe­si­o­ná­ly, kteří si za­klá­da­jí na vy­so­ké přes­nos­ti barev, je ide­ál­ní vol­bou pro­jek­tor Pro­Art A1. Jde o první pro­fe­si­o­nál­ní pro­jek­tor na světě s cer­ti­fi­ka­cí Cal­man a je již z vý­ro­by ka­lib­ro­ván na hod­no­tu Delta E < 2, což za­ru­ču­je vý­ji­meč­nou přes­nost barev. Vy­u­ži­jí ho zejmé­na umě­lec­ká stu­dia, ga­le­rie nebo muzea. Je vy­ba­ven svě­tel­ným zdro­jem LED s vý­ko­nem 3000 ANSI lu­me­nů a ži­vot­nos­tí 30 000 hodin a dis­po­nu­je ši­ro­kým ba­rev­ným ga­mu­tem 98 % sRGB a Rec. 709 (ke každé jed­not­ce bude při­lo­žen vlast­ní pro­to­kol o ka­lib­ra­ci pro ově­ře­ní), který za­ru­ču­je vý­ji­meč­ný obraz v roz­li­še­ní Full HD. Pro­jek­tor má ko­rek­ci li­choběž­ní­ko­vé­ho zkres­le­ní ve čtyřech ro­zích a 2D a 1,2ná­sob­ný zoom pro pro­mí­tá­ní vel­kých ob­ra­zů ve stís­ně­ných pro­sto­rech. No­vin­ka na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vé bez­drá­to­vé pro­mí­tá­ní ze za­ří­ze­ní se sys­témy iOS, An­dro­id a Win­dows 10. Funk­ce ASUS Pro­Art Pre­set a Pro­Art Pa­let­te navíc umožňují rych­lý pří­stup k na­pro­gra­mo­va­ným na­sta­ve­ním a pa­ra­me­t­rům barev.

ProArt Projector A1-2135

Pro­Art X570-Cre­a­tor WiFi

Zá­klad­ní deska Pro­Art X570-Cre­a­tor WiFi je ur­če­na pro po­tře­by kre­a­tiv­ních pro­fe­si­o­ná­lů, kteří po­tře­bu­jí zvlá­dat 3D mo­de­lo­vá­ní, ren­de­ring, tex­tu­ro­vá­ní, po­st­pro­duk­ci nebo překódo­vá­ní. Deska vy­u­ží­vá 14+2 na­pá­je­cí fáze a kom­plet­ní pa­siv­ní chla­ze­ní, které za­hr­nu­je ro­bust­ní VRM chla­di­če, které udr­žu­jí nízké tep­lo­ty při ná­roč­ných úlo­hách, a také pa­siv­ně chla­ze­ný PCH, který sni­žu­je hluč­nost. Deska na­bí­zí bo­ha­té mož­nos­ti při­po­je­ní, včet­ně Thun­der­bolt 4, ve­sta­vě­né­ho 10G a 2,5G Ether­ne­tu, WiFi 6E, pěti portů USB 3.2 Gen 2 a tří slotů PCIe 4.0 M.2, které umožňují rych­lé pře­no­sy dat a ši­ro­ké mož­nos­ti uklá­dá­ní. Pro pro­fe­si­o­nál­ní de­sig­nér­ská a kre­a­tiv­ní stu­dia je navíc k dis­po­zi­ci po­kro­či­lá funk­ce sprá­vy portů USB pro­střed­nic­tvím ASUS Con­t­rol Cen­ter Ex­press, která zabraňuje úniku dů­le­ži­tých dat.

Myš Pro­Art MD300 a pod­lož­ka pod myš Pro­Art PS201

Pro­Art Mouse MD300 je první myš ASUS s pod­po­rou funk­ce ASUS Dial, která umožňuje tvůr­cům pro­vá­dět rych­lé a přes­né úpra­vy na­sta­ve­ní. Myš má proto boční ro­lo­va­cí ko­leč­ko a ně­ko­lik tla­čí­tek, včet­ně vel­ké­ho ne­zá­vis­lé­ho pro­střed­ní­ho tla­čít­ka s her­ní­mi spí­na­či. Spí­na­če ga­ran­tu­jí pevné a cit­li­vé kli­ká­ní myši a mají ži­vot­nost 50 mi­li­o­nů klik­nu­tí. Spí­na­če le­vé­ho i pra­vé­ho tla­čít­ka jsou vy­mě­ni­tel­né pro pří­pad, že by tato ži­vot­nost již ne­by­la do­sta­teč­ná. Myš také umožňuje rych­lý a přes­ný pohyb po ja­kém­ko­li po­vrchu díky la­se­ro­vé­mu sní­ma­či, který má roz­li­še­ní až 4200 dpi a frek­ven­ci ko­mu­ni­ka­ce s po­čí­ta­čem (pol­ling rate) až 1000 Hz.
Pod­lož­ka pod myš Pro­Art PS201 má dva mag­ne­ty na pravé a levé horní stra­ně pod­lož­ky, které umožňují při­pev­nit slu­chát­ka, ko­vo­vé ná­stro­je nebo do­kon­ce sty­lus. Po­vrch pod­lož­ky se spe­ci­ál­ní úpra­vou ASUS An­ti­Bac­te­rial Guard je odol­ný a snad­no se čistí. Si­li­ko­no­vá zá­klad­na při­lé­há k vět­ši­ně po­vrchů a udr­žu­je pod­lož­ku pevně na místě. Může navíc po­slou­žit i jako šedá karta pro ka­lib­ra­ci vy­vá­že­ní bílé a ex­po­zi­ce fo­to­a­pa­rá­tu.

První kom­plet­ní ře­še­ní WiFi 6E (WiFi 6 Ex­ten­ded) na světě

Po uve­de­ní prv­ní­ho rou­te­ru WiFi 6E se ASUS za­mě­řil na kom­plex­něj­ší pro­duk­ty a před­sta­vil mesh sys­témy ASUS Ze­nWi­Fi Pro ET12 a Ze­nWi­Fi ET8 WiFi 6E a kli­ent­ský adap­tér PCE-AXE58BT WiFi 6E PCIe. Stan­dard WiFi 6E nově pod­po­ru­jí rou­te­ry, bez­drá­to­vé kli­en­ty, zá­klad­ní desky a smart­pho­ny ASUS.

ASUS ZenWiFi ET8 a ET12-2135

ASUS Ze­nWi­Fi Pro ET12 je tří­pásmo­vý 12stre­a­mo­vý sí­ťo­vý sys­tém WiFi 6E, který po­sky­tu­je ma­xi­mál­ní kom­bi­no­va­nou rych­lost až 11 000 Mb/s s do­sa­hem sig­ná­lu až 560 m2. Kromě no­vé­ho 6GHz pásma pod­po­ru­je také nově uvol­ně­ný vy­so­ce vý­kon­ný kanál 5,9 GHz s nu­lo­vou ode­zvou 160 MHz, který roz­ši­řu­je pásmo 5 GHz, a jeho dva porty 2,5G Ether­net umožňují sku­teč­nou pře­no­so­vou rych­lost 2,5G. Rou­ter za­ujme ele­gant­ním de­signem, který ko­re­spon­du­je s jeho ohro­mu­jí­cím vý­ko­nem.
ASUS Ze­nWi­Fi ET8 vy­u­ží­vá dvo­ji­ci rou­te­rů s WiFi 6E a po­sky­tu­je rych­lost až 6600 Mb/s s bez­pro­blé­mo­vým po­kry­tím celé do­mác­nos­ti. Díky WiFi 6E je k dis­po­zi­ci nové pásmo 6 GHz s až sedmi dal­ší­mi 160MHz ka­ná­ly, což masiv­ně zvy­šu­je ka­pa­ci­tu za­ří­ze­ní.

PCE-AXE58BT oka­mži­tě umož­ní PC nebo no­te­boo­kům vy­u­ží­vat nej­no­věj­ší bez­drá­to­vý stan­dard WiFi 6E, takže uži­va­te­lé mohou plně vy­u­ží­vat výhod no­vé­ho pásma 6 GHz. S kom­pa­ti­bil­ním rou­te­rem na­bí­zí sou­hrn­nou rych­lost až 2401 Mb/s v pás­mech 6 GHz a 5 GHz a až 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.

PCE-AXE58BT-2135

 


Mohlo by vás zajímat: