Google překladač: English Deutsch

METAV 2022 v novém termínu od 21. do 24. června

Autor článku: VDW   

Tags: 2022 | Düssel­dor­f | METAV | VDW | Veletrhy

METAV22-logo-2202Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh ko­vo­ob­rá­bě­cích tech­no­lo­gií METAV 2022 se pře­sou­vá z břez­na na čer­ven 2022. Nový ter­mín byl sta­no­ven na 21. až 24. červ­na. Podle Dr. Wilf­rie­da Schäfera, vý­kon­né­ho ře­di­te­le or­ga­ni­zá­to­ra METAV VDW (Ně­mec­ký svaz vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů), je pan­de­mie ko­ro­ny bo­hu­žel i na­dá­le velmi dy­na­mic­ká a počet pří­pa­dů vý­raz­ně na­růs­tá v dů­sled­ku omi­k­ro­no­vé va­ri­an­ty.

S tím spo­je­ná ob­tíž­ná a ne­jis­tá si­tu­a­ce při plá­no­vá­ní vedla k od­lo­že­ní ve­letr­hu METAV 2022 na čer­ven le­toš­ní­ho roku. Včas­né roz­hod­nu­tí má po­mo­ci vy­hnout se dal­ším ná­kla­dům a za­jis­tit vy­sta­vo­va­te­lům jis­to­tu při plá­no­vá­ní. Or­ga­ni­zá­to­ři si s vy­sta­vo­va­te­li prů­běž­ně vyměňují in­for­ma­ce a od­klad pod­po­ru­je velká vět­ši­na. Nový červ­no­vý ter­mín se se­tkal s vel­kým sou­hla­sem.
Vý­kon­ný ře­di­tel ve­letrhů VDW Mar­tin Göbel zdů­raz­nil, že vy­sta­vo­va­te­lé a ná­vštěv­ní­ci jsou pro or­ga­ni­zá­to­ry vždy na prv­ním místě a na­bí­zí jim co nej­lep­ší plat­for­mu pro vzá­jem­ný kon­takt a do­sa­že­ní je­jich cílů.

O ve­letr­hu METAV

METAV 2022 se bude konat od 21. do 24. červ­na v Düssel­dor­fu. Před­sta­ví celé spek­trum vý­rob­ních tech­no­lo­gií. Za­mě­řu­je se pře­de­vším na ob­rá­bě­cí stro­je, ná­stro­je, pří­slu­šen­ství, mě­ři­cí tech­ni­ku, po­vr­cho­vou a vý­po­čet­ní tech­ni­ku pro ob­rá­bě­ní kovů, soft­ware, stro­je a sys­témy pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, vý­rob­ní sys­témy a kom­po­nen­ty pro zdra­vot­nic­kou tech­ni­ku. Kromě toho METAV 2022 upo­zor­ní na kon­krét­ní ře­še­ní ve čtyřech te­ma­tic­kých ob­las­tech: Adi­tiv­ní vý­ro­ba, Zdra­vot­nic­tví, Tva­ro­vá­ní a Kva­li­ta. METAV 2020 musel být kvůli Covid pan­de­mii zru­šen a v roce 2021 se konal jako di­gi­tál­ní akce.
Po­drob­né in­for­ma­ce, na­bíd­ky a re­gis­trač­ní do­ku­men­ty pro METAV 2022 jsou k dis­po­zi­ci na www.metav.com.


Mohlo by vás zajímat: