Google překladač: English Deutsch

Přesun termínu HANNOVER MESSE 2022

Autor článku: Deutsche Messe   

Tags: Deutsche Messe | Hannover Messe | Veletrhy | Výstavy

hm22-neues-datum-2203Spo­leč­nost De­ut­sche Messe v úzké spo­lu­prá­ci s po­rad­ním sbo­rem vy­sta­vo­va­te­lů ve­letr­hu Han­no­ver Messe a part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA (Svaz ně­mec­ké­ho stro­jí­ren­ství a stro­jí­ren­ské­ho prů­mys­lu) a ZVEI (Ústřed­ní svaz ně­mec­ké­ho elek­tro­tech­nic­ké­ho a di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu) pře­lo­ži­la ve­letrh Han­no­ver Messe 2022 na 30. květ­na až 2. červ­na. Pů­vod­ně byl ve­letrh plá­no­ván na duben.

Na pře­lo­mu květ­na a červ­na 2022 se ve­letrh HAN­NO­VER MESSE stane první vel­kou prů­mys­lo­vou udá­los­tí na světě. Její za­mě­ře­ní na di­gi­ta­li­za­ci a udr­ži­tel­nost bude sti­mu­lo­vat ino­va­tiv­ní a efek­tiv­ní pří­stu­py k vý­ro­bě a ochra­ně kli­ma­tu. Vzhle­dem k na­bi­té­mu červ­no­vé­mu ka­len­dá­ři akcí han­no­ver­ské­ho vý­sta­viš­tě po­tr­vá le­toš­ní roč­ník vý­sta­vy čtyři dny. V roce 2023 se ve­letrh Han­no­ver Messe vrátí ke svému ob­vyk­lé­mu pě­ti­den­ní­mu pro­gra­mu v dubnu.


Mohlo by vás zajímat: