Google překladač: English Deutsch

Novoroční slevy na prémiové headsety HTC Vive

Autor článku: HTC   

Tags: Cosmos | Hardware | Headsety | HTC Vive | Virtuální realita

HTC VIVE-Pro-2203Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 19. 1. 2022 led­no­vé slevy na kom­plet­ní se­sta­vy vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Vý­rob­ce na­bí­zí zvý­hod­ně­ní nejen pro prak­tic­ký in­si­de-out he­ad­set HTC VIVE Cos­mos. Lá­ka­vých cen se v rámci akce do­čka­ly i sady HTC VIVE Cos­mos Elite pro ná­roč­né hráče i pré­mi­o­vé pro­fe­si­o­nál­ní he­ad­se­ty HTC VIVE Pro a HTC VIVE Pro Eye s in­te­gro­va­ným sle­do­vá­ním po­hy­bu očí.

Všech­ny he­ad­se­ty se pyšní mimo jiné i pod­po­rou bez­drá­to­vé­ho adap­té­ru HTC VIVE Wi­re­less, se kte­rým se uži­va­te­lé ne­mu­sí obá­vat za­kopnu­tí ani při nejdi­vo­čej­ších zá­žit­cích.
Akce platí na strán­kách www.​vive.​com a u vy­bra­ných part­ne­rů až do 30. 1. 2022.

Prak­tic­ký HTC VIVE Cos­mos za ne­o­do­la­tel­nou cenu

Prak­tic­ký in­si­de-out trac­king, který ne­vy­ža­du­je zá­klad­no­vé sta­ni­ce, před­sta­vu­je nej­snad­něj­ší cestu k pré­mi­o­vé vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. Kom­bi­no­va­né roz­li­še­ní 2880 × 1700 a LCD zob­ra­zo­va­če s plnou RGB ma­ti­cí vý­raz­ně po­tla­ču­jí ru­ši­vý scre­en-door efekt a pro­pra­co­va­ná op­ti­ka na­bí­zí skvě­lý ho­ri­zon­tál­ní zorný úhel 110°. Hráči i prů­zkum­ní­ci nej­růz­něj­ších vir­tu­ál­ních zá­žit­ků si tak vy­chut­na­jí i jemné de­tai­ly v ob­ra­zu a nic jim ne­u­nik­ne. Pří­jem­ným bo­nu­sem je kon­struk­ce s vy­klá­pě­cím hle­dím, díky kte­ré­mu je pře­chod mezi vir­tu­ál­ním a re­ál­ným svě­tem dílem oka­mži­ku.

HTC-Vive-Cosmos-2203

He­ad­set s ovla­da­či sle­do­va­ný­mi po­mo­cí ve­sta­vě­ných kamer je v rámci akce již za 16 590 Kč, čímž se proti stan­dard­ní ceně ušet­ří 5000 Kč.

Vše­stran­ný HTC VIVE Cos­mos Elite pro ná­roč­né

HTC VIVE Cos­mos Elite kom­bi­nu­je vi­zu­ál­ní kva­li­ty mo­der­ních pa­ne­lů he­ad­se­tu HTC VIVE Cos­mos s ne­prů­střel­ným špič­ko­vým Steam VR sle­do­vá­ním po­hy­bu. Kromě ukáz­ko­vě hlad­ké­ho a de­tail­ní­ho ob­ra­zu tak uspo­ko­jí i ty nej­ná­roč­něj­ší. Trac­king je se zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi tak přes­ný, že do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pře­ne­se i třes rukou uži­va­te­le.

HTC Cosmos Elite Family-2203

He­ad­set se zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi a ovla­da­či HTC VIVE Wands je k dis­po­zi­ci s úspo­rou 6250 Kč již za 21 340 Kč.

Kom­fort­ní HTC VIVE Pro s do­ko­na­lý­mi barva­mi

Ty, kteří to myslí s vir­tu­ál­ní re­a­li­tou sku­teč­ně vážně, na­dchne sleva na HTC Vive Pro, který před­sta­vu­je vr­chol v ob­las­ti kom­for­tu a pre­zen­ta­ce barev. Na­bí­zí vy­so­ké roz­li­še­ní 2880 × 1600 v kom­bi­na­ci se 110° ho­ri­zon­tál­ním zor­ným úhlem a ne­pře­ko­na­tel­ným kon­tras­tem a barva­mi OLED zob­ra­zo­va­čů. Díky do­ko­na­le vy­vá­že­né kon­struk­ci ne­za­tě­žu­je krční páteř, a tak se skvě­le hodí na pro­fe­si­o­nál­ní pra­cov­ní vy­u­ži­tí. Ne­chy­bí sa­mo­zřej­mě ani ne­kom­pro­mis­ní sys­tém sle­do­vá­ní po­hy­bu Steam VR, který umožňuje i vy­u­ži­tí bo­ha­té­ho pří­slu­šen­ství nejen z port­fo­lia spo­leč­nos­ti HTC VIVE. Nej­ná­roč­něj­ší uži­va­te­le po­tě­ší i fakt, že díky vy­u­ži­tí zá­klad­no­vých sta­nic Steam VR 2.0 lze pro­střed­nic­tvím do­pl­ně­ní dal­ších již tak velký sle­do­va­ný pro­stor o ve­li­kos­ti 4 × 4 m roz­ší­řit až na 10 × 10 m.
Kom­plet­ní sadu he­ad­se­tu se zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi a ovla­da­či lze ak­tu­ál­ně zís­kat se zvý­hod­ně­ním 5000 Kč za 27 590 Kč.

HTC VIVE Pro Eye pro ko­mu­ni­ka­ci, ani­ma­ci i mi­lov­ní­ky tech­no­lo­gií

Po­sled­ním ze zvý­hod­ně­ných he­ad­se­tů je HTC VIVE Pro Eye, který staví na skvě­lých vi­zu­ál­ních schop­nos­tech HTC VIVE Pro, které doplňuje špič­ko­vou tech­no­lo­gií sle­do­vá­ní po­hy­bu očí. Ta se hodí při so­ci­ál­ních in­ter­ak­cích ve vir­tu­ál­ních svě­tech, a navíc ve spo­je­ní s pod­po­ro­va­ný­mi apli­ka­ce­mi umož­ní dra­ma­tic­ké zvý­še­ní kva­li­ty vy­kres­lo­va­né­ho ob­ra­zu po­mo­cí tech­ni­ky fo­ve­o­va­né­ho vy­kres­lo­vá­ní. He­ad­set pozná, kam uži­va­tel sku­teč­ně hledí a vět­ši­nu vý­ko­nu gra­fic­ké karty vy­u­ži­je tam, kde je uži­va­tel scho­pen de­tai­ly roz­po­znat. Na pe­ri­fe­rii vi­dě­ní lid­ské­ho oka, která je ne­ostrá, však kva­li­tu na­o­pak sníží, čímž ušet­ří dra­ho­cen­ný výkon gra­fic­ké karty. Pro­fe­si­o­ná­lům navíc může he­ad­set po­mo­ci s vy­hod­no­co­vá­ním dis­tri­buce po­zor­nos­ti a dal­ší­mi stu­di­e­mi, které vy­ža­du­jí in­for­ma­ce o tom, co uži­va­te­le za­u­ja­lo. I zde se zá­jem­ci se­t­ka­jí s ne­pře­ko­na­ným sys­té­mem sle­do­vá­ní po­hy­bu Steam VR 2.0 a bo­ha­tým pří­slu­šen­stvím. Ne­chy­bí ani mož­nost do­kou­pit modul pro sle­do­vá­ní po­hy­bu spod­ní části tváře, díky které je he­ad­set skvě­lým ře­še­ním pro vy­tvá­ře­ní re­a­lis­tic­ké mi­mi­ky v ani­mo­va­ných fil­mech i skvě­lým způ­so­bem, jak do vir­tu­ál­ních světů pře­ná­šet vlast­ní emoce.
Sadu HTC VIVE Pro EYE zís­ka­jí zá­jem­ci v rámci akce za cenu 34 390 Kč, čímž uspo­ří 5000 Kč.


Mohlo by vás zajímat: