Google překladač: English Deutsch

EarthCam 4D oživuje stavební digitální dvojčata

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: 4D modely | Bent­ley Systems | EarthCam | EarthCam 4D | iTwin | Stavebnictví | SYNCHRO 4D

EarthCam 4D-2204EarthCam, posky­to­va­tel tech­no­lo­gie a slu­žeb we­bo­vých ka­mer. před­sta­vil 26. ledna 2022 EarthCam 4D, který umo­ž­ňu­je týmům vir­tu­ál­ní­ho pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by (VDC) pře­krý­vat a syn­chro­ni­zo­vat živé sním­ky s je­jich di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty. In­tu­i­tiv­ní ča­so­vá osa umožňuje uži­va­te­lům po­sou­vat se v čase do­za­du a do­pře­du a zob­ra­zo­vat živé sním­ky ve vzta­hu k je­jich 4D mo­de­lům.

EarthCam 4D je po­sta­ven na plat­for­mě Bent­ley iTwin a roz­ši­řu­je Syn­chro 4D mo­de­ly od Bent­ley Sys­tems o fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním z ně­ko­li­ka kamer na celém sta­ve­niš­ti, které se pře­krý­va­jí v přes­ném za­rov­ná­ní. Di­vá­ci si mohou sním­ky při­bli­žo­vat a od­da­lo­vat a sou­vi­se­jí­cí živé sním­ky zů­stá­va­jí syn­chro­ni­zo­va­né. Je­di­neč­né úpra­vy prů­hled­nos­ti/prů­svit­nos­ti a barev mo­de­lu umožňují nové a vý­kon­né způ­so­by srov­ná­vá­ní a po­rov­ná­vá­ní mo­de­lů se sku­teč­nos­tí v čase.
EarthCam 4D je prv­ním ře­še­ním, které plně syn­chro­ni­zu­je ča­sosběr­né sním­ky se 4D mo­de­ly plá­no­vá­ní – zú­čast­ně­né stra­ny již ne­po­tře­bu­jí k pří­stu­pu k těmto dů­le­ži­tým srov­ná­va­cím in­for­ma­cím ně­ko­lik soft­wa­ro­vých roz­hra­ní a různé ulo­že­né zdro­je sním­ků. Podle FMI je 13 % pra­cov­ní doby strá­ve­no hle­dá­ním pro­jek­to­vých dat a in­for­ma­cí. Syn­chro­ni­za­ce sním­ků v re­ál­ném čase se Syn­chro 4D mo­de­lem v je­di­ném roz­hra­ní po­sky­tu­je oka­mži­tou evi­den­ci v re­ál­ném čase umís­tě­ní kaž­dé­ho oce­lo­vé­ho nos­ní­ku a každé in­sta­la­ce okna opro­ti 4D mo­de­lům, což zjed­no­du­šu­je uži­va­te­lům sys­té­mu Syn­chro po celém světě ří­ze­ní pro­jek­tu.
EarthCam 4D byl pre­mi­é­ro­vě před­sta­ven 26. ledna na Bent­ley MO­MEN­TUM, pře­hlíd­ce vý­vo­jář­ských ře­še­ní pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta.
Další in­for­ma­ce o EarthCam 4D na­jde­te na webu earthcam.net/earthcam4d.


Mohlo by vás zajímat: