Google překladač: English Deutsch

Luxion vydává KeyShot 11

Autor článku: Luxion   

Tags: Animace | KeyShot | Luxion | Vizualizace | Vykreslování

Luxion KeyShot 11-2206Lu­xi­on ozná­mil 8. února 2022 vy­dá­ní pro­gra­mu KeyShot 11, který při­ná­ší funk­ce pro zrych­le­ní vy­kres­lo­vá­ní a ani­ma­ce. vi­zu­a­li­zač­ní pra­cov­ní po­stu­py a nové ceny před­plat­né­ho. KeyShot 11 je klí­čo­vou verzí, která roz­ši­řu­je další po­kro­ky Lu­xi­o­nu v ob­las­ti vi­zu­a­li­za­ce pro­duk­tů. Funk­ce v KeySho­tu 11 po­si­lu­jí za­mě­ře­ní na ze­fek­tiv­ně­ní kaž­dé­ho aspek­tu pro­ce­su vi­zu­a­li­za­ce pro­duk­tu tak, aby doplňoval celý ži­vot­ní cyk­lus pro­duk­tu.

Každá funk­ce a vy­lep­še­ní je vý­sled­kem přímé spo­lu­prá­ce s uži­va­te­li při ře­še­ní je­jich nej­na­lé­ha­věj­ších po­třeb v ob­las­ti vý­vo­je pro­duk­tů, a to v ob­las­ti ná­vr­hu ma­te­ri­á­lů, sprá­vy in­for­ma­cí, po­hy­bu, au­to­ma­ti­za­ce a pre­zen­ta­ce.

KeyShot je před­ním vi­zu­a­li­zač­ním ná­stro­jem ve všech od­vět­vích a je ře­še­ním pro ře­še­ní pro­blé­mů v pro­ce­su vý­vo­je pro­jek­tů, pro­to­že kom­bi­nu­je po­kro­či­lou tvor­bu vi­zu­a­li­za­cí s bez­kon­ku­renč­ně snad­ným po­u­ží­vá­ním. Key­Shot 11 je zá­kla­dem pro vy­tvá­ře­ní pou­ta­vých zá­žit­ků, po­sou­vá mož­nos­ti vi­zu­a­li­za­ce na další úroveň, za­vá­dí nové způ­so­by zkou­má­ní de­tai­lů, roz­ši­řu­je způ­sob pre­zen­ta­ce ná­pa­dů a při­ná­ší rov­no­váhu do umění tvor­by 3D vi­zu­a­li­za­cí. Key­Shot 11 při­ná­ší 3D Paint pro ne­bý­va­lou apli­ka­ci barev a tex­tur, nové mož­nos­ti CMF pro sprá­vu a or­ga­ni­za­ci in­for­ma­cí o ma­te­ri­á­lech, si­mu­la­ci fy­zi­ky pro vy­tvá­ře­ní a za­chy­ce­ní fy­zi­kál­ních jevů pro­střed­nic­tvím Key­Shot Ani­mati­on, Work­flow Au­to­mati­on (au­to­ma­ti­za­ci pra­cov­ních po­stu­pů) s no­vý­mi mož­nost­mi skrip­to­vá­ní, nový Key­Shot Web Vie­wer pro na­hrá­vá­ní a sdí­le­ní KeyShot scén on-line a mnoho dal­ší­ho.

Další po­drob­nos­ti a pří­kla­dy no­vých funk­cí v apli­ka­ci KeyShot 11 jsou k dis­po­zi­ci na keyshot.com/whats-new. Celý se­znam funk­cí a vy­lep­še­ní v apli­ka­ci Key­Shot 11 spolu s in­for­ma­ce­mi o tom, jak jed­not­li­vé funk­ce fun­gu­jí, je k dis­po­zi­ci v pří­ruč­ce Key­Shot 11 What's New Guide.

Do­stup­nost

KeyShot 11 je oka­mži­tě k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní a za­kou­pe­ní na keyshot.com a pro­střed­nic­tvím všech cer­ti­fi­ko­va­ných KeyShot pro­dej­ců. Všich­ni Key­Shot zá­kaz­ní­ci s ak­tiv­ní roční údrž­bou au­to­ma­tic­ky ob­dr­ží up­gra­de na verzi KeyShot 11. Do­ta­zy tý­ka­jí­cí se up­gra­dů, údrž­by nebo pře­vo­du li­cen­ce na před­plat­né, kon­tak­tuj­te sales@luxion.com.
In­for­ma­ce a pří­kla­dy no­vých funk­cí v KeyShot 11 na­jde­te na keyshot.com/whats-new a sle­duj­te KeyShot na Fa­ce­boo­ku nebo Twit­te­ru.


Mohlo by vás zajímat: