Google překladač: English Deutsch

HTC VIVE Flow již v prodeji

Autor článku: HTC VIVE   

Tags: Flow | Hardware | HTC | Virtuální realita | Vive

Vive-Flow fashion-2208Spo­leč­nost HTC VIVE in­for­mo­va­la 23. břez­na 2022 o za­há­je­ní pro­de­je HTC VIVE Flow v čes­kých ob­cho­dech. Ino­va­tiv­ní brýle pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu VIVE Flow se pyšní uni­kát­ní kom­pakt­ní kon­struk­cí, 3,2K roz­li­še­ním a hmot­nos­tí pou­hých 189 g, díky které na­bíd­nou po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky kdy­ko­li a kde­ko­li. No­vin­ka byla na­vr­že­na s ohle­dem na po­hod­lí a mo­bi­li­tu, díky které lze najít chví­li klidu na­pří­klad i v rámci po­led­ní pauzy, na vy­so­ko­škol­ské ko­le­ji, nebo při do­jíž­dě­ní za prací.

Výkon v ka­pes­ním pro­ve­de­ní

Brýle VIVE Flow jsou na­vr­že­ny tak, aby snad­no za­padly do všed­ní­ho dne. Díky hmot­nos­ti 189 g od­po­ví­da­jí­cí při­bliž­ně ta­bul­ce čo­ko­lá­dy, se snad­no ztra­tí i v běžné ka­bel­ce. Je­jich kon­struk­ce s dvo­ji­tým klou­bem a měk­kou ob­li­čejo­vou stél­kou umožňuje slo­že­ní do kom­pakt­ních roz­mě­rů, a tak není pro­blém je mít vždy u sebe. Stél­ka je navíc uchy­ce­na mag­ne­tic­ky, díky čemuž ji lze kdy­ko­li rych­le a snad­no vy­mě­nit.

Vive-Flow to-go-2208

Pro ještě vyšší kom­fort vy­ba­vil vý­rob­ce VIVE Flow za­bu­do­va­nou di­optric­kou ko­rek­cí, která uži­va­te­lům umož­ní snad­né na­sta­ve­ní pro křiš­ťá­lo­vě čistý obraz. Ne­chy­bí ani ak­tiv­ní chla­ze­ní, které od­vá­dí teplý vzduch od ob­li­če­je. To uži­va­te­lé ocení na­pří­klad při sle­do­vá­ní ce­lo­ve­čer­ních filmů v HD kva­li­tě s 3,2K roz­li­še­ním, 100° ho­ri­zon­tál­ním FOV a ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 75 Hz. Vše za do­pro­vo­du pro­sto­ro­vé­ho zvuku a s mož­nos­tí při­po­jit ex­ter­ní Blu­e­to­o­th slu­chát­ka, která za­jis­tí ab­so­lut­ní sou­kro­mí a izo­la­ci od okol­ních ruchů.

Ceny, pří­slu­šen­ství a do­stup­nost

VIVE Flow je možné za­kou­pit v elek­tro­nic­kém ob­cho­dě Alza.​cz za cenu 14 990 Kč a na strán­kách www.​vive.​com za 569 €. Další pro­dej­ci budou ná­sle­do­vat.


Mohlo by vás zajímat: