Google překladač: English Deutsch

HANNOVER MESSE 2022 (30. května až 2. června)

Autor článku: Deutsche Messe   

Tags: Deutsche Messe | Hannover Messe | Veletrhy | Výstavy

koeckler-preview22-2213Od 30. květ­na do 2. červ­na před­sta­ví na han­no­ver­ském vý­sta­viš­ti 2 500 firem své tech­no­lo­gie pro to­vár­ny a ener­ge­tic­ké sys­témy bu­douc­nos­ti. V rámci hlav­ní­ho té­ma­tu Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce ukáží, jak mohou sí­ťo­vě pro­po­je­né vý­rob­ní zá­vo­dy pra­co­vat efek­tiv­ně­ji a še­t­řit zdro­je nebo jak lze udr­ži­tel­ně vy­rá­bět a pře­ná­šet ener­gii.

„Vzhle­dem k sou­čas­né ce­lo­svě­to­vé po­li­tic­ké si­tu­a­ci jsou té­ma­ta ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE ak­tu­ál­něj­ší než kdy­ko­li před­tím,“ uvedl Dr. Jo­chen Köckler, před­se­da před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe AG, u pří­le­ži­tos­ti me­di­ál­ní před­pre­mi­é­ry HAN­NO­VER MESSE Pre­view. „Jádro pro­blé­mu spo­čí­vá v tom, jak v dy­na­mic­ky se mě­ní­cím světě za­jis­tit bez­peč­nost do­dá­vek a růst – po­li­tic­ky, eko­lo­gic­ky i eko­no­mic­ky – a zá­ro­veň bo­jo­vat proti změně kli­ma­tu. Klí­čo­vou roli zde budou hrát ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie,“ do­dá­vá Dr. Jo­chen Köckler.

Mezi vy­sta­vu­jí­cí­mi spo­leč­nost­mi jsou kon­cer­ny jako Si­e­mens, Bosch, Schne­i­der Elect­ric, Scha­e­f­fler, Micro­soft, SAP nebo Ser­vi­ce Now, ale i řada střed­ně vel­kých prů­mys­lo­vých firem jako Bec­kho­ff, Festo, Har­ting, Pep­perl+Fuchs, Pho­enix Con­tact, Wago nebo Ziehl-Abegg. Dále jsou zde za­stou­pe­ny vý­znam­né vý­zkum­né ústa­vy jako je Fraunho­fer nebo KIT a při­bliž­ně 100 start-upů, pro které je ve­letrh HAN­NO­VER MESSE ide­ál­ní plat­for­mou pro na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů v rámci od­vět­ví.

Zelené energie a vodík pro bezpečnost dodávek a ochranu klimatu

Pokud jde o vý­ro­bu, která je z hle­dis­ka CO2 ne­ut­rál­ní, a o za­bez­pe­če­ní do­dá­vek ener­gií v Ev­ro­pě, hrají klí­čo­vou roli ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie a ze­le­ný vodík. Řada spo­leč­nos­tí již v této ob­las­ti na­bí­zí kon­krét­ní ře­še­ní. Na­pří­klad vy­sta­vo­va­tel na ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE, spo­leč­nost Bosch, vy­tvo­ři­la ve svém cen­t­ru Prů­mys­lu 4.0 vo­dí­ko­vý cyk­lus. V něm se zís­ká­vá ze­le­ný vodík, který se po­u­ží­vá v prů­mys­lo­vých pro­ce­sech.

Vzhle­dem k sou­čas­né dis­ku­zi o do­dáv­kách ener­gií na­bý­vá téma vo­dí­ku na ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE na vý­zna­mu. „Již ně­ko­lik let na­bí­zí­me nej­vět­ší ev­rop­skou plat­for­mu pro vo­dí­ko­vý prů­my­sl a prů­my­sl pa­li­vo­vých člán­ků. V Han­no­ve­ru před­sta­ví svá ře­še­ní pro udr­ži­tel­né zá­so­bo­vá­ní ener­gií po­mo­cí vo­dí­ku z ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie více než 200 spo­leč­nos­tí – na­pří­klad Iber­dro­la, Saint Go­ba­in, Emer­son, Elrin­g­Klin­ger, Plug Power, Si­e­mens, Pho­enix Con­tact, Ena­pter, Bosch, He­xa­gon Purus, Nel Hyd­ro­gen, Hyd­ro­ge­ni­ous a GP Joule,“ uvádí Jo­chen Köckler.

Digitalizací, automatizací a umělou inteligencí proti změně klimatu

Ev­ro­pa se chce do po­lo­vi­ny ti­sí­ci­le­tí stát kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní. Stále více pod­ni­ků si klade am­bi­ciózní cíle a pra­cu­je na úplné pře­mě­ně své vý­ro­by a slu­žeb. Vy­sta­vo­va­te­lé ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE do­dá­va­jí tech­no­lo­gie po­třeb­né k do­sa­že­ní to­ho­to cíle.

Nejen proto, že vý­ro­ba téměř veš­ke­ré­ho zboží může být díky mo­der­ním stro­jům a sys­té­mům še­tr­něj­ší ke zdro­jům a ener­ge­tic­ky účin­něj­ší, ale také proto, že díky ře­še­ním z ob­las­ti stro­jí­ren­ství a stroj­ní­ho in­že­nýr­ství, elek­tro­tech­ni­ky, soft­wa­ru a IT lze na celém světě zlep­šit ří­di­cí pro­ce­sy kom­plex­ních sys­té­mů, sti­mu­lo­vat ino­va­ce a sní­žit emise skle­ní­ko­vých plynů.

Za­zna­me­ná­vá­ní uh­lí­ko­vé stopy v rámci ce­lých do­da­va­tel­ských ře­těz­ců je často prv­ním kro­kem ke kli­ma­tic­ké ne­utra­li­tě. Spo­leč­nost Si­e­mens, která je jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE, vy­vi­nu­la soft­ware, který shro­maž­ďu­je údaje o emi­sích v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci a kom­bi­nu­je je s údaji z vlast­ní­ho hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce, aby zjis­til sku­teč­nou uh­lí­ko­vou stopu vý­rob­ku.

Plat­for­ma hos­po­dář­ské po­li­ti­ky a part­ner­ská země Por­tu­gal­sko

Ně­mec­ký kanc­léř Olaf Scholz a por­tu­gal­ský pre­mi­ér António Costa spo­leč­ně za­há­jí ve­letrh HAN­NO­VER MESSE. Por­tu­gal­sko je le­toš­ní part­ner­skou zemí to­ho­to nej­vý­znam­něj­ší­ho prů­mys­lo­vé­ho ve­letr­hu na světě.

Na ve­letrh HAN­NO­VER MESSE 2022 se při­hlá­si­lo více než 120 firem z part­ner­ské země Por­tu­gal­sko. Pod hes­lem „Por­tu­gal Makes Sense“ před­sta­ví své pro­duk­ty a ře­še­ní pro di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, ener­ge­tic­kou trans­for­ma­ci a spo­leh­li­vé do­da­va­tel­ské ře­těz­ce.

Svoji účast po­tvr­di­li i další po­li­tič­tí před­sta­vi­te­lé, na­pří­klad mís­to­před­se­da Ev­rop­ské ko­mi­se Frans Ti­m­mer­mans a spol­ko­vá mi­nis­try­ně škol­ství a vý­zku­mu Bet­ti­na Stark‑Wat­zin­ger. Po dvou­le­té „ko­ro­na­vi­ro­vé pře­stáv­ce“ se tedy ve­letrh HAN­NO­VER MESSE opět stane me­zi­ná­rod­ní scé­nou pro dis­ku­zi o hos­po­dář­ské po­li­ti­ce. Dr. Jo­chen Köckler k tomu říká: „Na konci květ­na se po­zor­nost svě­to­vé prů­mys­lo­vé ko­mu­ni­ty za­mě­ří na Han­no­ver. Zejmé­na v le­toš­ním roce může ve­letrh HAN­NO­VER MESSE 2022 vy­slat sig­ná­ly v ob­las­ti hos­po­dář­ské po­li­ti­ky a bu­do­vat mosty.“

Kromě vy­sta­vo­va­ných pro­duk­tů a ře­še­ní se ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu mohou těšit na špič­ko­vý do­pro­vod­ný pro­gram. Na čtyřech kon­fe­renč­ních pódiích se budou pro­bí­rat té­ma­ta jako au­to­ma­ti­za­ce, cloud a in­frastruk­tu­ra, ana­lý­za a sprá­va dat, di­gi­tál­ní plat­for­my, ro­bo­ti­ka, bez­peč­nost IT, umělá in­te­li­gen­ce, ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie, ze­le­ný vodík, ener­ge­tic­ky účin­ná a uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní vý­ro­ba, di­gi­tál­ní ří­ze­ní ener­gií, cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ka a mnoho dal­ších. Celý pro­gram bude k dis­po­zi­ci nejen na místě, ale bude také sou­běž­ně stre­a­mo­ván pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE.

O veletrhu HANNOVER MESSE

HAN­NO­VER MESSE je před­ní svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh. Jeho nosné téma „Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce“ spo­ju­je vý­stav­ní ob­las­ti Au­to­mati­on, Mo­ti­on & Dri­ves, Di­gi­tal Eco­sys­tems, Ener­gy So­lu­ti­ons, Lo­gis­tics, En­gi­nee­red Parts & So­lu­ti­ons, Glo­bal Busi­ness & Mar­kets a Fu­tu­re Hub. Mezi hlav­ní té­ma­ta patří di­gi­tál­ní plat­for­my, prů­my­sl 4.0, bez­peč­nost IT, CO2 ne­ut­rál­ní vý­ro­ba, umělá in­te­li­gen­ce, lehké kon­struk­ce a lo­gis­ti­ka 4.0. Pro­gram doplňují kon­fe­ren­ce a fóra. Nej­bliž­ší roč­ník se bude konat v Han­no­ve­ru od 30. květ­na do 2. červ­na 2022. Part­ner­skou zemí ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE 2022 je Por­tu­gal­sko.


Mohlo by vás zajímat: