Google překladač: English Deutsch

Vyzkoušejte Document3D – publikování z 3D CAD

Autor článku: Redakce   

Tags: 3D CAD | Document3D | Dokumentace | Ilustrace | QuadriSpace

QuadriSpace Document3D Suite-2216Do­cu­men­t3D Suite je pro­fe­si­o­nál­ní soft­ware pro vy­tvá­ře­ní gra­fic­ké­ho ob­sa­hu z 3D CAD sou­bo­rů. Díky ši­ro­ké­mu sor­ti­men­tu snad­no po­u­ži­tel­ných 3D ná­stro­jů mohou zá­kaz­ní­ci vy­tvá­řet, spra­vo­vat a ak­tu­a­li­zo­vat tech­nic­kou do­ku­men­ta­ci rych­le­ji než dříve a s kva­lit­něj­ší­mi vý­sled­ky. Mezi no­vin­ka­mi verze roku 2022 je na­pří­klad vy­tvá­ře­ní gra­fic­kých zvět­še­ných ilu­strač­ních po­hle­dů, které uka­zu­jí de­tail­ní zob­ra­ze­ní ob­las­tí ve 3D. Jedná se o jednu z mnoha no­vých a za­jí­ma­vých funk­cí této verze.

Stáh­ně­te si bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi a za­čně­te ještě dnes!

QuadriSpace-2216

 


Mohlo by vás zajímat: