Google překladač: English Deutsch

Vzdělávací BIM semináře

Autor článku: Redakce   

Tags: BIM | BIM a FM | buildingSMART | CzBIM | Semináře | Statika | Workshopy

czBIM-Seminare workshopy-2217Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na při­pra­vo­va­né vzdě­lá­va­cí BIM se­mi­ná­ře. V úterý 17. květ­na 2022 od 10:00 je na­plá­no­ván se­mi­nář BIM a FM: Jak BIM data po­má­ha­jí při sprá­vě a pro­vo­zu stav­by. Přijďte, pokud se chce­te do­zvě­dět, jak hodně jsme se v ČR při­blí­ži­li k re­ál­né­mu vy­u­ži­tí BIM při sprá­vě a údrž­bě sta­veb, jak jsou BIM data uži­teč­ná během pro­vo­zu stav­by, vidět ukáz­ky na kon­krét­ních pří­kla­dech z ak­tu­ál­ní praxe nebo se do­zvě­dět, jak se to daří i kde co po­kul­há­vá.

Při­pra­ve­ny jsou za­jí­ma­vé pří­spěv­ky od­bor­ní­ků.Dů­le­ži­tou sou­čás­tí worksho­pu bude spo­leč­ná dis­ku­se, sdí­le­ní zku­še­nos­tí a po­hle­dů na roz­ví­je­jí­cí se a dů­le­ži­tou pro­ble­ma­ti­ku BIM a FM.

V úterý 21. červ­na 2022 se od 9:00 mů­že­te do­zvě­dět více o BIM a sta­ti­ce. Workshop BIM a Sta­ti­ka vás se­zná­mí s ide­ál­ním sta­vem za­po­je­ní sta­ti­ka v BIM pro­ce­sech s kla­de­ním dů­ra­zu na prak­tic­kou apli­ka­ci BIM ná­stro­jů a jed­not­li­vých po­stu­pů, a to i ve vzta­hu k da­to­vým stan­dar­dům a ČSN EN ISO 19650. Zazní in­for­ma­ce k celé pro­ble­ma­ti­ce hrubé stav­by od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu, přes sta­tic­ký vý­po­čet, tvor­bu do­ku­men­ta­ce až po pod­po­ru re­a­li­za­ce. Na závěr worksho­pu se po­dí­vá­te na pro­ble­ma­ti­ku bez­vý­kre­so­vé­ho pro­jek­tu a BI­M2­Field.

Více o plá­no­va­ných a bu­dou­cích ak­cích na­lez­ne­te na www.bimseminar.cz.

Oba semináře se konají v budově Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.


Mohlo by vás zajímat: