Google překladač: English Deutsch

3D měřicí řešení pro digitální výrobu a průmysl 4.0

Autor článku: Creaform   

Tags: 3D skenery | Creaform | Hannover Messe | Průmysl 4.0

Creaform-automated quality control solutions 0-2217Cre­a­form ozná­mil svou účast na Han­no­ver Messe. Před­sta­ví zde nej­no­věj­ší 3D mě­ři­cí tech­no­lo­gie, které v ob­las­ti Prů­mys­lu 4.0 a di­gi­tál­ní vý­ro­by po­má­ha­jí vý­rob­cům na­vr­ho­vat a vy­rá­bět kva­lit­něj­ší vý­rob­ky a zá­ro­veň zkra­cu­jí do­da­cí lhůty a ná­kla­dy. Bu­douc­nost kon­t­ro­ly kva­li­ty v chyt­rých to­vár­nách za­čí­ná vy­u­ži­tím no­vých pří­stu­pů ke kon­t­ro­le kva­li­ty, včet­ně vy­u­ži­tí pře­nos­ných nebo au­to­ma­ti­zo­va­ných sys­té­mů pro kon­t­ro­lu roz­mě­rů přímo na vý­rob­ní lince.

Vý­ho­dy pře­nos­ných 3D ske­ne­rů

S 3D op­tic­kým mě­ři­cím ře­še­ním mají vý­rob­ci k dis­po­zi­ci rych­lý, pře­nos­ný, přes­ný a vše­stran­ný ná­stroj pro mě­ře­ní, tes­to­vá­ní a ově­řo­vá­ní dílů a sou­čás­tí během opa­ko­va­ných pro­ce­sů vý­vo­je vý­rob­ků, jakož i během kon­t­ro­ly kva­li­ty a údrž­by. Kromě toho lze ba­rev­nou pa­le­tu po­u­žít k rych­lé iden­ti­fi­ka­ci ne­srov­na­los­tí mezi dílem a jeho CAD sou­bo­rem. Soft­ware zob­ra­zu­je vý­sled­ky pře­hled­ně a in­tu­i­tiv­ně, což usnadňuje ana­lý­zu. Na roz­díl od son­dáž­ní­ho mě­ře­ní 3D ske­no­vá­ní zob­ra­zu­je pře­hled kon­t­ro­lo­va­né­ho dílu a měří pro­fi­ly po­vrchu, ni­ko­liv pouze jed­not­li­vé body.

S pře­nos­ný­mi 3D ske­ne­ry Go!SCAN 3D, Han­dyS­CAN 3D a Me­traS­CAN 3D a 3D mě­ři­cím soft­warem VXe­le­ments po­sky­tu­je Cre­a­form ná­stro­je, které prů­my­sl po­tře­bu­je k pro­vá­dě­ní přes­ných mě­ře­ní přímo ve vý­rob­ním pro­stře­dí.

On-line a off-line me­t­ro­lo­gic­ká ře­še­ní

Mnoho vý­rob­ců se ob­ra­cí k on-line a off-line me­t­ro­lo­gic­kým ře­še­ním, včet­ně 3D ske­ne­rů, aby au­to­ma­ti­zo­va­li svůj dozor a ří­ze­ní kva­li­ty. Ře­še­ní, jako je op­tic­ký 3D ske­ner Me­traS­CAN 3D-R od Cre­a­for­mu mon­to­va­ný na ro­bo­ta a CUBE-R, plně při­způ­so­bi­tel­ná au­to­ma­ti­zo­va­ná 3D ske­no­va­cí sou­řad­ni­co­vá mě­ři­cí soupra­va na klíč, mění pra­vi­dla hry a umožňují vý­rob­cům pro­vá­dět kon­t­ro­lu kva­li­ty plně au­to­ma­ti­zo­va­ně.

Au­to­ma­ti­zo­va­ná 3D mě­ři­cí ře­še­ní se po­u­ží­va­jí pro celou řadu růz­ných apli­ka­cí, včet­ně kon­t­rol dílů a ná­stro­jů v pro­ce­su vý­ro­by, on-line a off-line ISP, kon­t­rol do­da­va­tel­ských dílů před za­há­je­ním vý­ro­by a di­gi­ta­li­za­ce zá­zna­mů o kon­t­ro­le kva­li­ty pro ar­chi­va­ci, sle­do­va­tel­nost a ak­tu­a­li­za­ci sta­rých plánů.

Han­no­ver Messe je pro Cre­a­form dů­le­ži­tou plat­for­mou pro pre­zen­ta­ci tech­no­lo­gií vý­rob­ní­mu prů­mys­lu a zís­ká­ní no­vých zá­kaz­ní­ků.

Cre­a­form na Han­no­ver Messe najdete v hale 6, stá­nek G30

 


Mohlo by vás zajímat: