Google překladač: English Deutsch

EuroBLECH 2022 se vrací k formátu osobního setkání

Autor článku: Mack-Brooks Exhibitions   

Tags: EuroBLECH | Hannover | Veletrhy | Výstavy | Zpracování plechu

EB-left-1-221726. roč­ník me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu Eu­roB­LECH 2022 se usku­teč­ní ve dnech 25. – 28. října 2022 v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Po nej­no­věj­ším roz­vol­ně­ní pro­ti­co­vi­do­vých opat­ře­ní or­ga­ni­zá­tor vý­sta­vy, spo­leč­nost Mack-Bro­oks Exhi­bi­ti­ons, po­tvr­dil, že nej­vět­ší svě­to­vá od­bor­ná akce pro zpra­co­vá­ní ple­chu bude po­kra­čo­vat podle plánu.

Po­ptáv­ka po ploše pro stán­ky prud­ce vzrost­la a ak­tu­ál­ní se­znam vy­sta­vo­va­te­lů čítá 1257 spo­leč­nos­tí z 39 zemí, které po­krý­va­jí cel­ko­vou čis­tou vý­stav­ní plo­chu přes 88 tisíc metrů čtve­reč­ních. Po­pr­vé se na ve­letr­hu Eu­roB­LECH ob­je­ví de­vá­tá vý­stav­ní hala za­mě­ře­ná na tech­no­lo­gie spo­jo­vá­ní, což je jeden z vý­znam­ných růsto­vých trhů v ob­las­ti e-mo­bi­li­ty a vše­o­bec­né­ho prů­mys­lu.
Ve­letrh Eu­roB­LECH 2022 před­sta­vu­je po po­vin­né pře­stáv­ce dlou­ho oče­ká­va­ný ná­vrat mar­ke­tingu tváří v tvář a osob­ních ob­chod­ních se­tká­ní. Od le­toš­ní­ho října se také ob­no­ví ob­vyk­lý dvou­le­tý cyk­lus akcí.

Devět vý­stav­ních hal na pod­po­ru tech­no­lo­gic­ké ex­ce­len­ce

Ve­letrh Eu­roB­LECH 2022 ob­sa­dí haly 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 a 27 na han­no­ver­ském vý­sta­viš­ti. Nově při­da­ná hala 26 bude za­mě­ře­na na tech­no­lo­gie spo­jo­vá­ní a bude hos­tit také vy­sta­vo­va­te­le tech­no­lo­gií pro po­vr­cho­vé úpra­vy a ná­stro­je, kteří dosud síd­li­li v hale 13.
Ex­po­ná­ty po­krý­va­jí celý ře­tě­zec tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu při vý­ro­bě ko­vo­vých pro­to­ty­pů, prů­mys­lo­vých kom­po­nen­tů a spo­třeb­ních dílů. Sem patří stro­je, ná­stro­je a IT ře­še­ní pro ře­zá­ní, dě­ro­vá­ní a tvá­ře­ní, spo­jo­vá­ní, sva­řo­vá­ní a upevňování, po­vr­cho­vou úpra­vu a do­kon­čo­vá­ní, ří­ze­ní pro­ce­sů a za­jiš­tě­ní kva­li­ty, stroj­ní prvky a kom­po­nen­ty, sys­témy CAD/CAM/CIM, vy­ba­ve­ní skla­dů a to­vá­ren, recyk­la­ci ma­te­ri­á­lů a další ře­še­ní pro zpra­co­vá­ní plechů, tru­bek, pro­fi­lů, plas­to­vých hyb­ri­dů a dal­ších kon­struk­cí.
Vy­sta­vo­va­te­lé na ve­letr­hu Eu­roB­LECH po­chá­ze­jí z ce­lé­ho světa a za­hr­nu­jí jak ino­va­tiv­ní za­čí­na­jí­cí firmy a malé a střed­ní pod­ni­ky, tak velké me­zi­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti. Le­toš­ní pě­ti­ce nej­vý­znam­něj­ších vy­sta­vo­va­tel­ských zemí za­hr­nu­je Ně­mec­ko, Itá­lii, Tu­rec­ko, Čínu a Švý­car­sko.

Pou­ta­vé živé ex­po­ná­ty a svě­to­vé pre­mi­é­ry tech­no­lo­gií

Ná­vštěv­ní­ci mohou jako vždy oče­ká­vat pů­so­bi­vé množ­ství ži­vých uká­zek stro­jů a tech­no­lo­gic­kých svě­to­vých pre­mi­ér. Akce na­bíd­ne spous­tu pří­le­ži­tos­tí sle­do­vat ino­va­tiv­ní stro­je v akci, což účast­ní­kům umož­ní po­sou­dit a pro­dis­ku­to­vat po­ten­ci­ál­ní pří­no­sy pro je­jich vlast­ní vý­rob­ní pro­ces.

Vý­znam­ná po­tře­ba in­ves­to­vat do no­vých tech­no­lo­gií

Eu­roB­LECH tra­dič­ně při­ta­hu­je velké pro­cen­to ná­vštěv­ní­ků s roz­ho­do­va­cí­mi a ná­kup­ní­mi kom­pe­ten­ce­mi. V roce 2022 se oče­ká­vá, že roz­počty na tech­no­lo­gie po­ros­tou, pro­to­že spo­leč­nos­ti za­čnou oži­vo­vat své plány na in­ves­ti­ce do no­vých tech­no­lo­gií, aby byly schop­ny za­jis­tit bu­douc­nost svého pod­ni­ká­ní.
Vý­rob­ci po­ci­ťu­jí znač­nou po­tře­bu při­způ­so­bit se kom­plex­ním a pro­měn­li­vým po­ža­dav­kům mo­der­ních trhů. Mnoho ná­vštěv­ní­ků bude hle­dat au­to­ma­ti­zo­va­ná, di­gi­tál­ní a šká­lo­va­tel­ná ře­še­ní, která usnad­ní ná­kla­do­vě efek­tiv­ní a udr­ži­tel­nou vý­ro­bu prů­mys­lo­vých kom­po­nent a spo­třeb­ních dílů. Na ve­letr­hu Eu­roB­LECH mají přímý pří­stup k ši­ro­ké­mu spek­tru do­da­va­te­lů tech­no­lo­gií. To jim umož­ní pro­zkou­mat a in­ves­to­vat do nej­lep­ších ná­stro­jů, stro­jů a ma­te­ri­á­lů pro všech­ny je­jich po­tře­by v ob­las­ti zpra­co­vá­ní ple­chu.

Ve­letrh láká špič­ko­vé od­bor­ní­ky ze všech klí­čo­vých prů­mys­lo­vých od­vět­ví

Před­cho­zí ve­letrh Eu­roB­LECH 2018 při­lá­kal cel­kem 56 301 me­zi­ná­rod­ních od­bor­ných ná­vštěv­ní­ků, včet­ně ná­kup­čích, kon­struk­té­rů, ma­na­že­rů vý­ro­by a kva­li­ty, vý­zkum­ní­ků a dal­ších tech­nic­kých od­bor­ní­ků ze všech úrov­ní ří­ze­ní a typů pod­ni­ků.
Ná­vštěv­ní­ci po­chá­ze­jí ze všech klí­čo­vých prů­mys­lo­vých od­vět­ví, včet­ně vý­rob­ců ple­cho­vých dílů, kom­po­nen­tů a se­stav; vý­ro­by a kon­struk­ce ze že­lez­ných a ne­že­lez­ných kovů; au­to­mo­bi­lo­vé­ho, le­tec­ké­ho a lod­ní­ho prů­mys­lu; stro­jí­ren­ství; sta­veb­nic­tví; vy­tá­pě­ní, vě­trá­ní a kli­ma­ti­za­ce; vý­stav­by ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie; spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky; te­le­ko­mu­ni­ka­cí; přes­ných, op­tic­kých a zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní; po­tra­vi­nář­ství a obalů a mnoha dal­ších.

In­for­ma­ce o udá­los­ti

Další in­for­ma­ce o ve­letr­hu Eu­roB­LECH 2022, např. pro­fil ve­letr­hu, se­znam vy­sta­vo­va­te­lů, in­for­ma­ce o ces­to­vá­ní, uby­to­vá­ní, ví­zech a bez­peč­nost­ních opat­ře­ních v sou­vis­los­ti s Co­vi­dem, jsou k dis­po­zi­ci na ad­re­se www.euroblech.com.


Mohlo by vás zajímat: