Google překladač: English Deutsch

Veletrh GrindingHub je plně obsazen

Autor článku: Redakce podle zprávy VDW   

Tags: Brusné technologie | GrindingHub | Stuttgart | Trendy | Veletrh

grindinghub-22-pm-02-anmeldeunterlagen-de-2218Zhru­ba dva týdny před za­há­je­ním ve­letr­hu Grin­dingHub bylo při­dě­le­no po­sled­ních ně­ko­lik metrů čtve­reč­ních vý­stav­ní plo­chy. Od 17. do 20. květ­na před­sta­ví své pro­duk­ty více než 370 vy­sta­vo­va­te­lů z 23 zemí na téměř 18 ti­sí­cích me­t­rech čtve­reč­ních čisté vý­stav­ní plo­chy ve třech ha­lách. Tento vy­so­ký zájem vý­raz­ně zvy­šu­je šance na úspěch všech zná­mých do­da­va­te­lů, kteří při­je­dou do Stutt­gar­tu před­sta­vit uce­le­ný pře­hled tech­no­lo­gie brou­še­ní včet­ně všech jeho klí­čo­vých aspek­tů.

Pro or­ga­ni­zá­to­ry je to také po­tvr­ze­ní toho, že je­jich kon­cep­ce akce je jasná a uce­le­ná.

Dal­ším fak­to­rem, který ho­vo­ří ve pro­spěch or­ga­ni­zá­to­rů akce – VDW, Messe Stutt­gart a švý­car­ské­ho sdru­že­ní Swiss­mem – je je­jich hlu­bo­ká zna­lost oboru, nej­no­věj­ších tech­nic­kých tren­dů a v ne­po­sled­ní řadě i klí­čo­vých me­zi­ná­rod­ních hráčů. To umož­ni­lo zdů­raz­nit spe­ci­fic­ká té­ma­ta na růz­ných spe­ci­ál­ních stán­cích.

GrindingSolutionPark ukazuje, jak jdou teorie a praxe ruku v ruce

Na dvou stán­cích Grin­ding­So­lu­ti­on­Park před­sta­ví vý­znam­né in­sti­tu­ty a spo­leč­nos­ti ně­kte­rá ze svých spe­ci­ál­ních vý­vo­jo­vých témat. Mezi vy­sta­vo­va­te­le na stán­ku Science Grin­ding­So­lu­ti­on­Park v Hale 10 (10D10) patří In­sti­tut vý­rob­ní­ho in­že­nýr­ství a ob­rá­bě­cích stro­jů (IFW) Leib­ni­zo­vy uni­ver­zi­ty v Han­no­ve­ru, In­sti­tut stroj­ních sou­čás­tí (IMA) Uni­ver­zi­ty ve Stutt­gar­tu, In­spi­re AG z Curychu, In­sti­tut tech­no­lo­gie ob­rá­bě­ní (ISF) Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty v Dort­mun­du, Leib­ni­zův in­sti­tut pro ma­te­ri­á­lo­vě ori­en­to­va­né tech­no­lo­gie (IWT) z Brém a La­bo­ra­toř pro ob­rá­bě­cí stro­je a vý­rob­ní in­že­nýr­ství (WZL) Uni­ver­zi­ty RWTH Aa­chen.

Další vý­zkum­ná té­ma­ta budou pro­bí­rá­na na stán­ku In­dust­ry Grin­ding­So­lu­ti­on­sPark (7C40) v Hale 7. Zde je kla­den důraz na ře­še­ní spe­ci­fic­ká pro uži­va­te­le. Před­sta­ví se na­pří­klad spo­leč­nos­ti Hel­mut Die­bold GmbH & Co. v Jun­gin­ge­nu, Grin­ding Tech­no­lo­gy Srl z Cas­si­ne (Itá­lie), Hermle Schleif­tech­no­lo­gie GmbH De­i­lin­gen-Del­kho­fen a Zollern GmbH & Co. KG z Her­ber­tinge­nu.

StartupHub jako první přístav pro mladé firmy

Start­up­Hub na­bí­zí šesti mla­dým ino­va­tiv­ním spo­leč­nos­tem mož­nost pre­zen­to­vat své ná­pa­dy a pro­duk­ty na Grin­ding0173Hu­bu. Ve­letr­hu Start­up­Hub se účast­ní Span­flug Tech­no­lo­gies GmbH se síd­lem v Mni­cho­vě, Rimon Tech­no­lo­gies GmbH z Fre­i­enba­chu (Švý­car­sko), G-Ele­ments GmbH z Wal­li­selle­nu (Švý­car­sko), At­la­sVR z Curychu (Švý­car­sko), Ocu­la­vis z Cách (Ně­mec­ko) a ul­tra­TEC An­lagen­tech­nik Münz GmbH z Laup­he­i­mu (Ně­mec­ko).

Zažijte umati live – světový jazyk strojírenství

Umati vy­u­ži­je pří­le­ži­tos­ti, aby na pre­mi­é­ře ve­letr­hu Grin­ding­Hub zdů­raz­ni­la vý­ho­dy svě­to­vé­ho ja­zy­ka stro­jí­ren­ství. Tato spo­leč­ná ini­ci­a­ti­va VDW a VDMA (Svaz stro­jí­ren­ské­ho prů­mys­lu) v ob­las­ti ko­nek­ti­vi­ty bude mít na ve­letr­hu vlast­ní stá­nek (9D46) v Hale 9. Dr. Ži­vé­mu pu­b­li­ku budou před­sta­ve­ny vý­ho­dy ote­vře­ných, stan­dar­di­zo­va­ných roz­hra­ní za­lo­že­ných na OPC UA. Znač­ka umati zís­ká­vá svou sílu z kon­tak­tů mezi sta­rý­mi a no­vý­mi part­ne­ry, ze vzá­jem­ných výměn, které pro­bí­ha­jí, a z vy­tvo­ře­ní silné sítě. Ná­vštěv­ní­ci se mohou do­zvě­dět více v rámci pra­vi­del­né série úspěš­ných se­tká­ní „Meet the Ex­pert“. Tým na spo­leč­ném stán­ku pod­po­ru­je part­ner pro­jek­tu, In­sti­tut pro ří­di­cí tech­ni­ku ob­rá­bě­cích stro­jů a vý­rob­ních sys­té­mů (ISW) Uni­ver­zi­ty ve Stutt­gar­tu, a také dlou­ho­le­tý part­ner umati, spo­leč­nost Or­chest­ra Srl z Turí­na (Itá­lie).

Pozadí GrindingHub 2022 ve Stuttgartu

His­to­ric­ky první Grin­ding­Hub se bude konat ve Stutt­gar­tu od 17. do 20. květ­na 2022. Jedná se o nový ve­letrh a nové cen­t­rum brus­ných tech­no­lo­gií. Plá­nu­je se, že jej každé dva roky bude po­řá­dat VDW (Ně­mec­ký svaz vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů), Frank­furt nad Mo­ha­nem, ve spo­lu­prá­ci s Messe Stutt­gart a Schleifta­gung, jakož i prů­mys­lo­vým od­vět­vím „Ob­rá­bě­cí stro­je“ Swiss­mem (Svaz švý­car­ské­ho stro­jí­ren­ské­ho, elek­tro­tech­nic­ké­ho a ko­vo­děl­né­ho prů­mys­lu) jako in­sti­tu­ci­o­nál­ní pa­t­ron. Brou­še­ní je jed­ním ze čtyř hlav­ních vý­rob­ních pro­ce­sů v rámci prů­mys­lu ob­rá­bě­cích stro­jů v Ně­mec­ku. V roce 2021 se v tomto od­vět­ví podle ofi­ci­ál­ních sta­tis­tik vy­ro­bi­ly stro­je v hod­no­tě 820 mi­li­o­nů eur. 84 % z nich bylo vy­ve­ze­no, při­čemž při­bliž­ně po­lo­vi­na smě­řo­va­la do Ev­ro­py. Nej­vět­ší­mi od­by­tiš­ti jsou Čína, USA a Itá­lie. V me­zi­ná­rod­ním mě­řít­ku vedly v roce 2021 svě­to­vý žeb­ří­ček Čína, Ja­pon­sko a Ně­mec­ko. Podle od­ha­dů VDW se v roce 2021 v od­vět­ví brus­né tech­ni­ky vy­ro­bi­ly stro­je v hod­no­tě 5,2 mi­li­ar­dy eur.


Mohlo by vás zajímat: