Google překladač: English Deutsch

30. výročí společnosti DYTRON

Autor článku: Redakce   

Tags: CAD | CATIA | Dassault Systemès | Dytron | Společnost | Výročí

Screenshot 2022-05-04 12.46.53Podle zá­pi­su v ob­chod­ním rejstří­ku firem, osla­vi­la 17. dubna 2022 spo­leč­nost Dy­tron, která za­čí­na­la pro­de­jem vý­po­čet­ní a kan­ce­lář­ské tech­ni­ky v Novém Ji­čí­ně, 30 let . V ná­sle­du­jí­cím ob­do­bí za­ča­la firma re­a­li­zo­vat své vize za­mě­ře­né ni­ko­liv jen na pro­dej hard­wa­ru, ale i na spe­ci­a­li­zo­va­né soft­wa­ro­vé ná­stro­je pro pod­po­ru vý­vo­je pro­duk­tu, čímž byl zejmé­na CAD sys­tém CATIA. Tímto za­po­ča­la spo­lu­prá­ce a stra­te­gic­ké part­ner­ství s glo­bál­ní tech­no­lo­gic­kou fir­mou Dassault Systèmes.

Dy­tron je od svých za­čát­ků ro­din­nou fir­mou s vel­kým štěs­tím na vý­bor­ný ko­lek­tiv lidí. Jsou to pře­de­vším její za­měst­nan­ci v Novém Ji­čí­ně, Praze, Mladé Bo­lesla­vi a Li­ber­ci, kteří mají zá­slu­hu na úspě­chu a roz­vo­ji firmy. Díky je­jich zna­los­tem, zku­še­nos­tem a na­sa­ze­ní se firmě po­da­ři­lo roz­ší­řit ak­ti­vi­ty o kom­plex­ní pod­po­ru v ob­las­ti di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vý­rob­ních pod­ni­ků.
Dnes pod­po­ru­je řadu vý­rob­ních spo­leč­nos­tí růz­ných ve­li­kos­tí a dlou­ho­do­bě a úspěš­ně spo­lu­pra­cu­je se svými zá­kaz­ní­ky.
Další in­for­ma­ce o firmě na­jde­te na  www.dytron.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: