Google překladač: English Deutsch

Konference BIM VE STAVEBNICTVÍ 2022

Autor článku: Nadace ABF   

Tags: BIM | Čas | CZ.BIM | Konference | MPO | Nadace ABF | SPŠ | Stavebnictví

BIM ve stavebnictví 2022-2220Kon­fe­ren­ci při­pra­vu­jí Na­da­ce ABF, MPO, ČAS, CZ.​BIM a SPS, ve spo­lu­prá­ci s ČKAIT, ČKA, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, NCS4.0 a za pod­po­ry dal­ších part­ne­rů i od­bor­ných a me­di­ál­ních part­ne­rů kon­fe­ren­ce. Mís­tem ko­ná­ní je Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství, Vác­lav­ské nám. 31, Praha 1 ve dnech 2. až 3. června 2022.

Za­čát­ky v 10:00 hodin, před­po­klá­da­ný konec v 18:00 resp. 15:00 hodin druhý den.

Kon­fe­ren­ce je za­mě­ře­na na BIM jako cestu di­gi­ta­li­za­ce čes­ké­ho sta­veb­nic­tví, BIM jako ná­stroj ko­mu­ni­ka­ce ve sta­veb­nic­tví, BIM jako před­po­klad sta­veb­nic­tví 4.0, prak­tic­ké zku­še­nos­ti, do­po­ru­če­né me­to­dic­ké a le­gisla­tiv­ní pod­kla­dy, vý­zkum­ná té­ma­ta, vzdě­lá­va­cí pro­gra­my.

Kon­fe­ren­ce je tra­dič­ně ur­če­na pro pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní­ky, sta­veb­ní do­da­va­te­le, vý­rob­ce sta­veb­ních hmot a vý­rob­ků, úřed­ní­ky do­tče­ných or­gá­nů a or­ga­ni­za­cí stát­ní sprá­vy, fa­ci­li­ty ma­nage­ry a od­bor­né pe­da­go­gy, de­ve­lo­pe­ry, zá­stup­ce sa­mo­správ, aka­de­mi­ky i stu­den­ty střed­ních, vyš­ších od­bor­ných a vy­so­kých škol.

Organizační garant

Česká stavební akademie, tel.: + 420 222 246 587, e-mail: vzdelavani@abf-nadace.cz

Partneři akce

ČKAIT – www.ckait.cz
CZ BIM – www.czbim.org
SIA ČR – www.siacr.cz

Další informace na www.stavebniakademie.cz.


Mohlo by vás zajímat: