Google překladač: English Deutsch

Bentley vydala Infrastructure Yearbook 2021

Autor článku: Redakce   

Tags: Bentley Systems | Infrastructure Yearbook 2021 | Infrastruktura | Projekty | Ročenka

YII 2021 Yearbook-2221Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 19. květ­na 2022 vy­dá­ní ro­čen­ky In­fra­stru­ctu­re Year­book 2021. Ro­čen­ka je sou­hr­nem vy­ni­ka­jí­cích pro­jek­tů ze sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2021 v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Pro­jek­ty před­sta­vu­jí po­kro­ky v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce a ino­va­tiv­ní vy­u­ži­tí soft­wa­ru Bent­ley při na­vr­ho­vá­ní, bu­do­vá­ní a pro­vo­zo­vá­ní svě­to­vé in­frastruk­tu­ry.

Bent­ley ob­dr­že­la na oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­ctu­re 2021 téměř 300 no­mi­na­cí pro­jek­tů od více než 230 or­ga­ni­za­cí ze 45 zemí.

Ro­čen­ka je k dis­po­zi­ci ve dvou for­má­tech – di­gi­tál­ním a tiš­tě­ném. Zcela nová di­gi­tál­ní verze ro­čen­ky byla vy­tvo­ře­na s ohle­dem na zá­va­zek spo­leč­nos­ti Bent­ley k eko­lo­gic­ké udr­ži­tel­nos­ti. Do­po­ru­ču­je všem, aby si vy­zkou­še­li di­gi­tál­ní verzi jako al­ter­na­ti­vu k tiš­tě­né verzi a užili si mul­ti­me­di­ál­ní zá­ži­tek, včet­ně po­pi­sů pro­jek­tů, pre­zen­ta­cí pro­jek­tů fi­na­lis­tů, klipů z oslav oce­ně­ní, ob­ráz­ků a pro­jek­to­vých pří­ru­ček.

Ti, kteří dá­va­jí před­nost tiš­tě­né verzi ro­čen­ky, si mohou ob­jed­nat její bez­plat­nou kopii vy­pl­ně­ním to­ho­to for­mu­lá­ře.

Bez ohle­du na to, jak se na ro­čen­ku In­frastruk­tu­ra 2021 dí­vá­te, tyto pří­běhy ilu­stru­jí mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů Bent­ley z ce­lé­ho světa.

Uži­va­te­lé Bent­ley, kteří chtě­jí, aby je­jich pro­jek­ty byly za­hr­nu­ty do ro­čen­ky In­fra­stru­k­tu­ra příští­ho roku, by měli do 6. červ­na vy­pl­nit no­mi­nač­ní for­mu­lá­ře pro oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­ctu­re 2022.


Mohlo by vás zajímat: