Google překladač: English Deutsch

Webinář Technická příprava výroby ve virtuálním světě

Autor článku: Pimpel   

Tags: CNC | PIMPEL | TPV | Výroba | Webinar

Pimpel-TPV-2223Pří­pra­va CNC vý­ro­by za­bí­rá spous­tu času, po­dí­vej­te se ve webi­ná­ři firmy Pim­pel, jak od­po­vě­dět na 3 zá­klad­ní otáz­ky: Jaký stroj? Jaké ná­stro­je? Jaké upí­ná­ní? 3D dy­na­mic­ké pro­stře­dí di­gi­tál­ní­ho stro­je bez po­tře­by zna­los­tí pro­gra­mo­vá­ní umož­ní na­chys­tat a ve­ri­fi­ko­vat dů­le­ži­té části pří­pra­vy pro pro­gra­mo­vá­ní.

Navíc díky vy­tvo­ře­ní je­di­né­ho sou­bo­ru zís­ká­te zá­klad pro pře­dá­vá­ní dat v uce­le­ném sou­bo­ru mezi TPV, pro­gra­má­to­ry a ob­slu­hou. Webi­nář se koná 10. červ­na 2022 od 9:00 hodin.

Pimpel-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: