Google překladač: English Deutsch

PROFIKA OPEN HOUSE 2022

Autor článku: Profika   

Tags: CAM ESPRIT | CHEC­Kit­B4 | CNC | Obráběcí stroje | Open House | Profika

POH30-2022-2223Spo­leč­nost Pro­fi­ka zve zá­kaz­ní­ky na ju­bi­lej­ní Pro­fi­ka Open House 2022, který se bude konat 15. červ­na 2022 od 9 do 16 hodin v sídle firmy – Prů­mys­lo­vá 1006, Be­nát­ky nad Ji­ze­rou. Mohou se těšit na ro­bo­tic­ké buňky vy­vi­nu­té Pro­fi­kou a na sou­čas­né CNC ob­rá­bě­cí stro­je. Budou pří­tomni tech­ni­ci od CNC stro­jů, ná­stro­jů, upí­na­čů, NC ro­bo­tic­kých stolů, řez­ných ka­pa­lin a pří­slu­šen­ství k CNC ob­rá­bě­cím stro­jům.

A sa­mo­zřej­mě di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta CHEC­Kit­B4 a CAM ESPRIT nejen pro stro­je Ha­nwha.

K dis­po­zi­ci bude vý­bor­ná káva a bo­ha­té ob­čer­stve­ní po celý den.
Po­tvrď­te svou účast pře­dem, pro­střed­nic­tvím „Kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře“ na strán­ce s re­gis­tra­cí.

Profika-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: