Google překladač: English Deutsch

Nejnovější verze softwaru SOLIDWORKS na zkoušku

Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks Corp.   

Tags: CAD | CAM | MySolidWorks | Simulation | SolidWorks | Visualize

Solidworks entrepreneur-2223Vy­zkou­šet So­lid­works on-line si mů­že­te ještě dnes na webu My­So­lid­Works. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­lid­works nebo zva­žu­je­te-li ře­še­ní So­lid­works jako svůj pri­már­ní kon­strukč­ní soft­ware, mů­že­te vy­zkou­šet So­lid­works Pre­mi­um ve svém pro­hlí­že­či. Jed­no­du­še se za­re­gis­truj­te pro on-line zku­šeb­ní verzi na webu My­So­lid­Works a za pár minut bu­de­te mít pří­stup k nej­no­věj­ším funk­cím.

Navíc ke CAD soft­wa­ru So­lid­works Pre­mi­um zís­ká­te také pří­stup k ře­še­ní So­lid­works Si­mu­lati­on, So­lid­works Model-Based De­fi­ni­ti­on, So­lid­works CAM a So­lid­works Vi­su­a­li­ze.

Při­hlas­te se ještě dnes, na nic ne­mu­sí­te čekat, není třeba nic in­sta­lo­vat a nic ne­ztra­tí­te (mů­že­te ztra­tit jen šanci vy­zkou­šet So­lid­works úplně zdar­ma).

Solidworks-zkouska

 


Mohlo by vás zajímat: