Google překladač: English Deutsch

ALLPLAN podporuje OPEN BIM pracovní postupy

Autor článku: ALLPLAN   

Tags: Allplan | Allplan 2022 | BIM | buildingSMART | IFC4 | openBIM

Allplan Open BIM-2223ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl, pod­po­ru­je transpa­rent­ní BIM pra­cov­ní po­stu­py pro­střed­nic­tvím stan­dar­di­zo­va­ných ote­vře­ných da­to­vých for­má­tů, které umo­ž­ňu­jí růz­ným part­ne­rům účast­nit se sta­veb­ních pro­jek­tů bez ohle­du na po­u­ží­va­ný soft­ware. Toho je do­sa­že­no pro­střed­nic­tvím IFC, ote­vře­né­ho stan­dard­ní­ho for­má­tu pro vý­mě­nu kon­strukč­ních a mo­de­lo­vých dat.

Mezi nej­no­věj­ší pří­kla­dy pod­po­ry OPEN BIM patří cer­ti­fi­ka­ce All­pla­nu 2022 pro IFC4 Ar­chi­tectu­ral Re­fe­ren­ce Ex­chan­ge, pod­po­ra IFC 4.3 pro in­že­nýr­ské stav­by a také nový stan­dard IFC4­Pre­cast v ře­še­ní All­pla­nu pro návrh pre­fab­ri­ká­tů – Planbar.

Cer­ti­fi­ka­ce ex­por­tu IFC 4 Re­fe­ren­ce View

Pro další po­sí­le­ní spo­leh­li­vé spo­lu­prá­ce a účas­ti na sta­veb­ních pro­jek­tech byl All­plan 2022 ofi­ci­ál­ně cer­ti­fi­ko­ván pro ex­port IFC 4 Re­fe­ren­ce View od bu­il­dingSMART. Bu­il­dingSMART je ce­lo­svě­to­vý prů­mys­lo­vý orgán, který pod­po­ru­je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci ve sta­veb­nic­tví pro­střed­nic­tvím vy­tvá­ře­ní a při­jí­má­ní ote­vře­ných me­zi­ná­rod­ních stan­dar­dů vý­mě­ny dat pro bu­do­vy a in­frastruk­tu­ru. ALL­PLAN se ne­dáv­no po­dí­lel na for­mo­vá­ní no­vé­ho stan­dar­du IFC4­Pre­cast pro vý­ro­bu pre­fab­ri­ko­va­ných dílů a od října loň­ského roku All­plan 2022 pod­po­ru­je také nový stan­dard IFC4.3 pro in­fra­stru­k­tu­ru.

Vy­so­ce kva­lit­ní pra­cov­ní po­stu­py pro bu­do­vy

Cer­ti­fi­ka­ce od bu­il­dingSMART po­tvr­zu­je, že All­plan 2022 spl­ňu­je všech­ny po­ža­dav­ky při ex­por­tu mo­de­lů budov v IFC 4 Re­fe­ren­ce View. Po­u­ží­vá­ní IFC4 Ar­chi­tectu­ral Re­fe­ren­ce Ex­chan­ge usnad­ňu­je vy­so­ce kva­lit­ní ko­or­di­nač­ní pra­cov­ní po­stu­py v rámci ar­chi­tek­to­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní, které pod­po­ru­jí na­pří­klad se­sta­vo­vá­ní mul­ti­dis­ci­pli­nár­ních mo­de­lů nebo de­tek­ce ko­li­zí. V rámci pro­jek­tů OPEN BIM jsou tak za­jiš­tě­ny spo­leh­li­vé pra­cov­ní po­stu­py spo­lu­prá­ce pro zá­kaz­ní­ky a je­jich pro­jek­to­vé part­ne­ry mezi všemi cer­ti­fi­ko­va­ný­mi sys­témy.

Op­ti­ma­li­zo­va­né pra­cov­ní po­stu­py pro in­frastruk­tu­ru

All­plan 2022 spo­leč­ně s All­plan Bridge pod­po­ru­je také nový stan­dard IFC 4.3. Toto sché­ma bylo roz­ší­ře­no spe­ci­ál­ně pro in­frastruk­tur­ní stav­by. V ob­las­ti mostů to umo­ž­ňu­je snad­něj­ší čle­ně­ní most­ní kon­struk­ce a její po­u­ži­tí s roz­ší­ře­ný­mi typy ob­jek­tů pro re­pre­zen­ta­ci pří­sluš­ných most­ních prvků. Dále ob­sa­hu­je po­pi­sy pro typ ob­jek­tu, ge­o­me­t­rii a ma­te­ri­á­ly. To vše zlep­šu­je kva­li­tu IFC mo­de­lu a vede k hlad­ší ko­or­di­na­ci a spo­lu­prá­ci v rámci BIM v pro­jek­tech mostů mezi všemi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi.

Spo­leh­li­vá spo­lu­prá­ce při vý­ro­bě

Na konci roku 2021 bu­il­dingSMART ofi­ci­ál­ně uznal Model View De­fi­ni­ti­on (MVD) IFC4­pre­cast jako „fi­nál­ní stan­dard“. Na vý­vo­ji no­vé­ho stan­dar­du se ak­tiv­ně po­dí­le­li od­bor­ní­ci z ALL­PLAN Pre­cas­tu. Tento vý­znam­ný mil­ník zna­me­ná, že prefa prů­mys­lu je nyní k dis­po­zi­ci vý­mě­na dat z CAD do MES sys­té­mů ne­zá­vis­lá na vý­rob­ci. Planbar – ře­še­ní spo­leč­nos­ti ALL­PLAN pro návrh a tvor­bu de­tai­lů be­to­no­vých pre­fab­ri­ká­tů – umo­ž­ňu­je po­mo­cí no­vé­ho roz­hra­ní IFC ex­por­to­vat všech­ny pre­fab­ri­ko­va­né prvky včet­ně všech atri­bu­tů a také ve­stav­ných prvků, vý­ztu­že a bed­ně­ní. Ob­jek­to­vá struk­tu­ra pre­fab­ri­ko­va­ných prvků od­po­ví­dá stan­dar­du IFC4­pre­cast.

Další in­for­ma­ce o tom, jak ALL­PLAN pod­po­ru­je in­ter­ope­ra­bi­li­tu pro pro­duk­tiv­něj­ší a efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní po­stu­py, na­lez­ne­te na www.allplan.com.


Mohlo by vás zajímat: