Google překladač: English Deutsch

Tři nové odolné průmyslové tablety WEROCK

Autor článku: WEROCK Tech­no­lo­gies   

Tags: Hardware | Odolné | Průmyslové | Robustní | Rocktab | S500 | Tablety | WEROCK

Werock tablety-2227Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je novou řadu plně odol­ných table­tů „Rocktab S500“ ve třech ve­li­kos­tech ob­ra­zov­ky a s pro­ce­so­ry Intel ge­ne­ra­ce Jasper Lake. Jsou ur­če­ny pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, lo­gis­ti­ce atd. Na­vzdo­ry plně odol­né kon­struk­ci a vo­do­těs­né­mu pouz­d­ru se table­ty vy­zna­ču­jí mnoha vynikajícími vlast­nost­mi.

K těm patří mi­mo­řád­ně vy­so­ký výkon, až 16 GB pa­mě­ti RAM, plné pro­stře­dí sys­té­mu Win­dows, množ­ství při­po­je­ní a funk­cí a také velké, rych­le se na­bí­je­jí­cí ba­te­rie.

Ať už jde o di­gi­ta­li­za­ci a urych­le­ní pro­ce­sů, údrž­bu stro­jů a vo­zi­del nebo kon­t­ro­lu kva­li­ty a zásob – nová řada Rocktab S500, kte­rou tvoří mo­de­ly Rocktab S508, Rocktab S510 a Rocktab S512, sli­bu­je sta­bil­ní a spo­leh­li­vý výkon ve všech ná­roč­ných prů­mys­lo­vých pro­stře­dích. Table­ty jsou plně na­vr­že­ny pro odol­né po­u­ži­tí a jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny podle normy IP65 a vo­jen­ské­ho stan­dar­du MIL-STD-810. Díky tomu za­ří­ze­ní odo­lá­va­jí pra­chu, ne­čis­to­tám, olejům a ex­trém­ním tep­lo­tám. Odo­lá­va­jí také pádům z výšky 1,2 metru a sil­ným vib­ra­cím prů­mys­lo­vých vo­zi­del, jako jsou vy­so­kozdviž­né vo­zí­ky apod. Za­ří­ze­ní mají ob­ra­zov­ky odol­né proti po­škrá­bá­ní a do­ty­ko­vé dis­ple­je kom­pa­ti­bil­ní s gesty, které umožňují in­tu­i­tiv­ní ovlá­dá­ní. Na­vzdo­ry ro­bust­nos­ti jsou mo­de­ly nové řady velmi kom­pakt­ní, je­jich hloub­ka se po­hy­bu­je kolem 2 cm, a umožňují tak po­ho­dl­nou práci.

Jak je u prů­mys­lo­vých table­tů ob­vyk­lé, všech­ny tři table­ty lze na­kon­fi­gu­ro­vat se sní­ma­čem 2D čá­ro­vých kódů. Rocktab S510 a Rocktab S512 do­kon­ce na­bí­ze­jí vo­li­tel­né roz­hra­ní Gi­ga­bit Ether­net nebo sé­ri­o­vé roz­hra­ní RS-232. Pro bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci do prů­mys­lo­vých pro­ce­sů se na­bí­zí četné pří­slu­šen­ství, jako jsou do­ko­va­cí sta­ni­ce, dr­žá­ky pro vo­zi­dla, ruční po­pru­hy atd.

Série má co na­bíd­nout i v ji­ných ohle­dech. Tyto ro­bust­ní table­ty jsou na­vr­že­ny jako mo­bil­ní, ale zá­ro­veň pl­no­hod­not­né pra­cov­ní sta­ni­ce a vy­u­ží­va­jí nový ope­rač­ní sys­tém Win­dows 11. Pouze Rocktab S508 se musí obe­jít bez ofi­ci­ál­ní pod­po­ry kvůli ome­ze­ním spo­leč­nos­ti Micro­soft, ale podle spo­leč­nos­ti WEROCK je up­gra­de stále možný. Pod ka­po­tou pra­cu­jí vý­kon­né a zá­ro­veň úspor­né čtyřjá­dro­vé pro­ce­so­ry Intel Ce­le­ron s frek­ven­cí až 2,9 GHz ge­ne­ra­ce Jasper Lake a pra­cov­ní paměť až 16 GB. Ve srov­ná­ní s běž­ný­mi pro­ce­so­ry Atom je to téměř pě­ti­ná­sob­ný výkon.

I ve stan­dard­ní kon­fi­gu­ra­ci na­bí­ze­jí odol­né po­čí­ta­če porty USB, před­ní a zadní ka­me­ru, mo­bil­ní data 4G LTE, špič­ko­vé GPS, Blu­e­to­o­th a mo­der­ní Wi-Fi 5 WLAN od Intel. Table­ty jsou navíc vy­ba­ve­ny sil­nou ochra­nou proti ne­o­práv­ně­né ma­ni­pu­la­ci po­mo­cí čipu TPM 2.0, který při spuš­tě­ní sys­té­mu kon­t­ro­lu­je znám­ky po­ku­su o vnik­nu­tí. Po­zo­ru­hod­ný je také výkon ba­te­rie no­vých mo­de­lů. Vel­ko­ry­sé vy­mě­ni­tel­né ba­te­rie za­jiš­ťu­jí až 9 hodin pro­vo­zu na jedno na­bi­tí. Vý­kon­ný 65wat­to­vý na­pá­je­cí zdroj za­jiš­ťu­je rych­lé do­bí­je­ní table­tu. Navíc je ba­te­rie Rockta­bu S512 do­kon­ce „hot-swap“ – lze ji vy­mě­nit za chodu a za­jis­tit tak po­ten­ci­ál­ně ne­o­me­ze­nou a ne­pře­ru­šo­va­nou výdrž ba­te­rie.

Nej­dů­le­ži­těj­ší vlast­nos­ti řady Rocktab S500:

 • Odol­né prů­mys­lo­vé table­ty pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí
 • Odol­nost proti ná­ra­zům, vib­ra­cím a pádům podle MIL-STD-810
 • Ide­ál­ní do ná­roč­ných pod­mí­nek, pro­to­že je vo­do­těs­ný a pra­cho­těs­ný podle IP65.
 • Odolá pádu z výšky více než 1,2 m
 • Ro­bust­ní kon­struk­ce kufru, přes­to pouze 2 cm hlu­bo­ká
 • Tři mož­nos­ti zob­ra­ze­ní: 8", 10,1" nebo 12,2".
 • Čtyřjá­d­ro­vý pro­ce­sor Intel Ce­le­ron Jasper Lake s frek­ven­cí až 2,9 GHz
 • Až 16 GB RAM a 512 GB in­ter­ní pa­mě­ti
 • Velká vy­mě­ni­tel­ná ba­te­rie s vý­dr­ží až 9 hodin
 • Rych­lé na­bí­je­ní s vý­ko­nem 65 wattů
 • Plně velký port USB 3.0 typu A a USB C
 • Mož­nost kon­fi­gu­ra­ce pro různé scé­ná­ře po­u­ži­tí
 • Špič­ko­vý modul GPS u-blox NEO-M8Q
 • Vždy při­po­jen po­mo­cí dvou­pásmo­vé sítě WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
 • Vy­so­ko­rych­lost­ní při­po­je­ní k in­ter­ne­tu 4G LTE
 • Blu­e­to­o­th 4.2
 • Slot pro kartu Micro SDXC
 • K dis­po­zi­ci jsou do­ko­va­cí sta­ni­ce a další pří­slu­šen­ství
 • Kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní pro­dukt: všech­ny emise skle­ní­ko­vých plynů z vý­ro­by a do­pra­vy jsou kom­pen­zo­vá­ny.

Do nové řady table­tů se pro­mít­la i zpět­ná vazba od zá­kaz­ní­ků. Řada Rocktab S500 je do­ko­na­lým pří­kla­dem toho, že odol­né table­ty mohou být vý­kon­né a zá­ro­veň ce­no­vě do­stup­né. Nové table­ty jsou ide­ál­ním odol­ným hard­warem pro ná­roč­né úkoly. Na­bí­ze­jí všech­ny po­třeb­né funk­ce a díky nové ar­chi­tek­tu­ře pro­ce­so­ru mají sku­teč­ný výkon; téměř pět­krát vyšší než před­cho­zí řada.

Stej­ně jako u všech vý­rob­ků WEROCK jsou i u tablet emise CO2, které vzni­ka­jí při vý­ro­bě a pře­pra­vě a kte­rým se nelze vy­hnout, plně kom­pen­zo­vá­ny pro­střed­nic­tvím kli­ma­tic­kých pro­jek­tů podle zla­té­ho stan­dar­du.

Odol­né prů­mys­lo­vé table­ty Rocktab S508, Rocktab S510 a Rocktab S512 jsou nyní k dis­po­zi­ci v pří­mém pro­de­ji nebo pro­střed­nic­tvím ob­chod­ních part­ne­rů. Více in­for­ma­cí o řadě Stan­dard a spo­leč­nos­ti WEROCK Tech­no­lo­gies GmbH na­lez­ne­te na www.werocktools.com/rugged-tablets.

 


Mohlo by vás zajímat: