Google překladač: English Deutsch

Český 3D tisk v nemocnicích získal evropskou podporu

Autor článku: EIT Health   

Tags: 3D tisk | EIT Health | Inovace | Nemocnice | Projekty | RIS

3D printed model of the heart EITH-2227Re­kord­ních 20 ino­va­cí v ra­ných fá­zích vý­vo­je do­sta­ne pod­po­ru z výzvy EIT He­al­th RIS In­no­vati­on Call 2022, což je je­di­neč­ný pro­gram, který po­má­há pro­jek­tům ve stá­diu kon­cep­tu. Mezi vy­bra­ný­mi slib­ný­mi ino­va­ce­mi je i český pro­jekt, který má za cíl za­jis­tit spo­leh­li­vý 3D tisk pro zdra­vot­nic­ká za­ří­ze­ní. Pod­po­ru pro tento pro­jekt bude ko­or­di­no­vat český EIT He­al­th Hub, tedy Cen­t­rum ino­va­cí DEX. Na nej­no­věj­ší a v po­řa­dí již čtvr­tou výzvu EIT He­al­th RIS In­no­vati­on Call se sešlo více než 80 ná­vrhů.

Tato ini­ci­a­ti­va sys­té­mu EIT He­al­th Re­gi­o­nal In­no­vati­on Sche­me (RIS), na­po­má­há s vý­vo­jem ino­va­cí pro zdra­vot­ní péči v ze­mích střed­ní, vý­chod­ní a jižní Ev­ro­py, které jsou podle hod­no­ce­ní Eu­ro­pe­an In­no­vati­on Sco­re­bo­ard po­klá­dá­ny za slib­né.

O vy­so­ké kva­li­tě za­sla­ných pro­jek­tů vy­po­ví­dá fakt, že letos se sešlo dvoj­ná­sob­né množ­ství při­hlá­šek než vloni. Sub­jek­ty, která zvo­le­né ino­va­ce vy­ví­je­jí, ob­dr­ží fi­nan­co­vá­ní ve výši až 75 000 euro na další roz­voj svého pro­duk­tu či ře­še­ní, men­to­ring, účast na bo­ot­cam­pu a pří­stup k po­ten­ci­ál­ním in­ves­to­rům a part­ne­rům pro­střed­nic­tvím EIT He­al­th, což je síť úspěš­ných ino­vá­to­rů ve zdra­vot­nic­tví, jež sdru­žu­je asi 150 růz­ných or­ga­ni­za­cí.

V roce 2022 byli nej­ú­spěš­něj­ší ža­da­te­lé z Por­tu­gal­ska, kte­rých bylo vy­brá­no šest, ná­sle­do­va­ní Chor­vat­skem se čtyř­mi a Řec­kem se třemi. Za celé čtyři roky pro­gra­mu mají nej­vět­ší počet pod­po­ře­ných pro­jek­tů shod­ně Por­tu­gal­sko a Slo­vin­sko. Téměř 50 % vy­bra­ných kon­sor­cií z to­ho­to roč­ní­ku se za­mě­řu­je na ře­še­ní, která při­ná­še­jí zdra­vot­ní péči do do­mo­va pa­ci­en­tů a na­po­má­ha­jí tak její re­a­li­za­ci mimo ne­moc­ni­ce, což vede k lep­ším vý­sled­kům.

Re­kord­ní počet při­hlá­šek, které re­pre­zen­to­va­ly úspěš­né ná­vrhy do le­toš­ní výzvy RIS In­no­vati­on Call, jasně uka­zu­je, že střed­ní, vý­chod­ní a jižní Ev­ro­pa je plná ta­len­to­va­ných ino­vá­to­rů, kteří mají skvě­lé ná­pa­dy a mohou na­star­to­vat novou éru ře­še­ní pro zdra­vot­nic­tví. Cílem je najít ty nej­lep­ší ná­pa­dy a ino­va­ce v ra­ných fá­zích v celém re­gi­o­nu a pod­po­řit různé hráče z byz­ny­so­vé­ho i aka­de­mic­ké­ho světa, aby vy­tvá­ře­li kon­sor­cia a pře­mě­ni­li své kon­cep­ty v re­a­li­tu.

Z výzvy RIS In­no­vati­on Call už za po­sled­ní tři roky vze­šlo ně­ko­lik vel­kých úspě­chů, jako je na­pří­klad STEMI coby ino­va­ce, která po­má­há še­t­řit ži­vot­ně dů­le­ži­tý čas při di­a­gnos­ti­ce kar­di­o­vasku­lár­ních one­moc­ně­ní. Tento slo­ven­ský pro­jekt, který zís­kal pod­po­ru v roce 2019, vy­hrál v roce 2021 cenu EIT He­al­th Bridge­he­ad Glo­bal. Také byl zvo­len nej­lep­ším pro­jek­tem v lu­cem­bur­ské výzvě House of Med­Tech a v Cen­t­ral Eu­ro­pe­an Ini­ti­a­ti­ve (CEI) v ka­te­go­rii „časná re­ak­ce na COVID 19“. Dal­ším pří­kla­dem je pro­jekt Em­Plastrum, v rámci nějž byly vy­vi­nu­ty ná­plas­ti růz­ných ve­li­kos­tí s in­te­gro­va­ný­mi UVB LED, což umožňuje pa­ci­en­tům s pso­ri­á­zou léčit se doma. Toto ře­še­ní vy­hrá­lo ně­ko­lik startu­po­vých sou­tě­ží a zís­ka­lo 100 tisíc euro ze struk­tu­rál­ní­ho fondu EU.

Vy­bra­né pro­jek­ty

20 pro­jek­tů v ra­ných fá­zích, které zís­ka­jí pod­po­ru v rámci EIT He­al­th RIS In­no­vati­on Call 2022, jsou:

 • 3DI­A­MOND (Česko). Tento tým vy­ví­jí sys­tém pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu 3D tiš­tě­ných mo­de­lů ve zdra­vot­nic­tví.
 • MEGI (Chor­vat­sko) má za cíl vy­vi­nout asi­s­ten­ta pro kar­di­o­vasku­lár­ní zdra­ví, který s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce a per­so­na­li­zo­va­ných pro­to­ko­lů při­po­mí­ná pa­ci­en­tům nut­nost brát léky a měřit si doma tlak.
 • Psy­Flux (Chor­vat­sko). Toto kon­sor­ci­um vy­ví­jí te­le­me­t­ric­ké za­ří­ze­ní pro mě­ře­ní nit­ro­le­beč­ní­ho tlaku, jež by se dalo bez ri­zi­ka in­fek­ce po­u­žít i mimo ne­moc­ni­ce, aby se mohli pa­ci­en­ti za­po­jit do kaž­do­den­ních ak­ti­vit.
 • StressLyft (Chor­vat­sko) je vzdě­lá­va­cí kurz o stre­su na pra­co­viš­ti a do­ved­nos­tech zvlá­dá­ní stre­su za­lo­že­ný na in­ter­ak­tiv­ním video ob­sa­hu, který mohou firmy na­bí­zet svým za­měst­nan­cům pro před­chá­ze­ní pra­cov­ní­ho stre­su.
 • Roz­hra­ní pro ko­mu­ni­ka­ci mezi člo­vě­kem a stro­jem za­lo­že­né na ges­tech pro na­vá­dě­né or­to­pe­dic­ké ope­ra­ce (Chor­vat­sko). Tento tým má za cíl vy­vi­nout ino­va­tiv­ní zdra­vot­ní pří­stro­je, které po­mo­hou chi­rur­gům pro­vá­dět s mi­li­me­t­ro­vou přes­nos­tí mě­ře­ní během ope­ra­ce ná­hra­dy ky­čel­ní­ho klou­bu (a po­ten­ci­ál­ně dal­ších zá­kro­ků).
 • Ap­niWa­ve (Řecko) je chyt­rý scre­e­nin­go­vý pří­stroj kom­bi­nu­jí­cí sen­zor, po­čí­tač a soft­ware s umě­lou in­te­li­gen­cí, který má za cíl de­te­ko­vat syn­drom ob­s­trukč­ní spán­ko­vé apnoe u pa­ci­en­tů doma.
 • Frek­venč­ně kódo­va­ná re­flek­to­me­t­rie pro mě­ře­ní hus­to­ty ma­ku­lár­ní­ho pig­men­tu u pa­ci­en­tů s věkem pod­mí­ně­nou ma­ku­lár­ní de­ge­ne­ra­cí (Řecko). Tento tým vy­ví­jí ino­va­tiv­ní, malý a ce­no­vě efek­tiv­ní op­tic­ký ná­stroj, který do­ká­že spo­čí­tat hus­to­tu ma­ku­lár­ní­ho pig­men­tu v očích s mi­ni­mál­ní nut­nos­tí in­ter­ak­ce s pa­ci­en­tem.
 • Au­to­ma­tic­ké ro­bo­tic­ké vo­zít­ko pro dez­in­fek­ci pra­co­viš­tě (Řecko). Na­vr­ho­va­né ře­še­ní vy­ví­jí kon­cept au­to­ma­tic­ké­ho vo­zít­ka, které re­a­li­zu­je dez­in­fekč­ní pro­to­ko­ly na pra­co­viš­ti s mi­ni­ma­li­za­cí spo­tře­by dez­in­fekč­ních pří­prav­ků.
 • PIOAS (Litva). Toto kon­sor­ci­um vy­ví­jí rych­lé, ne­in­va­ziv­ní a pře­nos­né za­ří­ze­ní pro ne­pře­tr­ži­tý či pe­ri­o­dic­ký mo­ni­to­ring stavu plic pro sle­do­vá­ní zdra­ví pa­ci­en­tů bez nut­nos­ti držet je v ne­moc­ni­ci.
 • Nur­sing.AI. (Litva) je sys­tém, který v re­ál­ném čase sbírá bi­o­me­t­ric­ká data o se­ni­o­rech (např. tě­les­ná tep­lo­ta, tep, krev­ní tlak, denní ak­ti­vi­ta, kva­li­ta spán­ku atd.) a upo­zorňuje po­sky­to­va­te­le péče na pří­pad­né zjiš­tě­né ab­nor­ma­li­ty.
 • Urych­le­né lé­če­ní ran na kry­sím mo­de­lu pro­střed­nic­tvím rych­lé izo­la­ce a re­a­pli­ka­ce au­to­lo­gních kož­ních buněk (Lo­tyš­sko). Tento tým vy­ví­jí chi­rur­gic­ký ná­stroj o ve­li­kos­ti iPadu, který do­ká­že rych­le ex­tra­ho­vat a opě­tov­ně apli­ko­vat vlast­ní kožní buňky pa­ci­en­ta přímo na chi­rur­gic­kém sále pro rych­lej­ší a lepší ob­no­vu kůže.
 • Co­Nur­se (Es­ton­sko) je mo­bil­ní apli­ka­ce, která po­sky­tu­je in­di­vi­du­a­li­zo­va­ný plán léčby s video a audio po­ky­ny krok za kro­kem pro re­ha­bi­li­tač­ní pro­cedu­ry v do­mác­nos­ti.
 • Gra­phresp (Por­tu­gal­sko). Toto kon­sor­ci­um vy­ví­jí pře­nos­ný elek­tro­nic­ký test pro rych­lou ne­in­va­ziv­ní di­a­gnos­ti­ku in­fek­cí dý­cha­cích cest pro do­má­cí po­u­ži­tí i pro zdra­vot­nic­ká za­ří­ze­ní.
 • ad­hesiv.Ai (Por­tu­gal­sko) je chyt­rá ná­plast, která vy­u­ží­vá bi­o­sen­zo­ry, jež po­sí­la­jí data di­gi­tál­ní­mu soft­wa­ru a zdra­vot­ním od­bor­ní­kům pro za­jiš­tě­ní op­ti­mál­ní­ho ho­je­ní.
 • Mo­ti­phy+ (Por­tu­gal­sko). Tento tým vy­vi­nul pro­to­typ sen­zo­ru pro 3D zob­ra­zo­vá­ní, jenž umožňuje sle­do­vat tělo a vy­bu­do­vat ga­mi­fi­ko­va­né vir­tu­ál­ní pro­stře­dí pro zá­bav­něj­ší a více mo­ti­vu­jí­cí fy­zi­o­te­ra­pii.
 • Tind­Skin (Por­tu­gal­sko) je mo­bil­ní apli­ka­ce pro přes­ný scre­e­ning kůže v ra­ných fá­zích one­moc­ně­ní, který pra­cu­je na prin­ci­pu hle­dá­ní kon­sen­zu ve sku­pi­ně der­ma­to­lo­gů, aby mohl na­bíd­nout nej­lep­ší možné vý­sled­ky po­ho­dl­ným a ce­no­vě do­stup­ným způ­so­bem.
 • Car­di­oWhe­el (Por­tu­gal­sko) je vo­lant s ne­vi­di­tel­nou vo­di­cí ko­že­nou vrst­vou, která umožňuje měřit EKG sig­ná­ly ři­di­če, a to v sou­la­du s novým tren­dem sle­do­vá­ní fy­zi­o­lo­gic­kých funk­cí ři­di­čů.
 • HF@​Edge (Por­tu­gal­sko) je do­má­cí mo­ni­to­ro­va­cí sys­tém, který vy­u­ží­vá kon­cept tzv. edge com­pu­ting k za­zna­me­ná­vá­ní, pře­ná­še­ní a ana­ly­zo­vá­ní klí­čo­vých in­for­ma­cí o fy­zi­o­lo­gic­kých funk­cích a data ze sen­zo­rů IoT (z chyt­rých ho­di­nek a dal­ších pří­stro­jů) pro de­tek­ci se­lhá­ní srdce.
 • Mi­ni­a­tu­ri­zo­va­ný sen­zor pro sle­do­vá­ní a pre­ven­ci vzdu­chem pře­ná­še­ných in­fekč­ních cho­rob (Slo­vin­sko). Toto kon­sor­ci­um má za cíl vy­vi­nout ino­va­tiv­ní de­tek­tor na­no­čás­tic, který v ae­ro­so­lech hledá na­pří­klad viry a čás­ti­ce zne­čiš­tě­ní.
 • Sa­feStep (Slo­vin­sko) má za cíl pro­po­jit no­si­tel­ný hard­ware pro se­ni­o­ry s al­go­rit­mic­kým soft­warem, který do­ká­že před­ví­dat a de­te­ko­vat pády a další ne­bez­peč­né si­tu­a­ce.

 


Mohlo by vás zajímat: