Google překladač: English Deutsch

EuroBLECH 2022 – brána do chytřejší budoucnosti

Autor článku: Redakce   

Tags: CAD | CAM | CIM | EuroBLECH | Hannover | Plechy | Technologie | Veletrh | Zpracování

EuroBLECH-left-1-2228Po čtyřech le­tech ko­mu­ni­ta zpra­co­va­te­lů ple­chu ne­tr­pě­li­vě oče­ká­vá své hlav­ní místo pro se­tká­ní v oboru. Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu – se koná ve dnech 25. až 28. října 2022 na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Čtyři mě­sí­ce před za­há­je­ním akce má pro­sto­ry pro svoje stán­ky na ce­lo­svě­to­vě ve­dou­cím ve­letr­hu pro prů­my­sl zpra­co­vá­ní ple­chu za­jiš­tě­no přibl. 1300 vy­sta­vo­va­te­lů z 39 zemí.

Ak­tu­ál­ně je nej­ví­ce vy­sta­vo­va­te­lů z těch­to zemí: Ně­mec­ko, Itá­lie, Tu­rec­ko, Čína, Švý­car­sko, Ni­zo­zem­sko, Špa­něl­sko, Bel­gie, Pol­sko, Ra­kous­ko, Por­tu­gal­sko a USA. Vy­sta­vu­jí­cí spo­leč­nos­ti si již za­jis­ti­ly čis­tou vý­stav­ní plo­chu 88 600 metrů čtve­reč­ních.
V po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech bylo vy­vi­nu­to mnoho ino­va­cí se za­mě­ře­ním na efek­ti­vi­tu ná­kla­dů a zdro­jů. Za­tím­co na před­cho­zím ve­letr­hu Eu­roB­LECH byly di­gi­ta­li­za­ce a Prů­my­sl 4.0 té­ma­ty, která si uvě­do­mo­va­ly pouze velké spo­leč­nos­ti, nyní se tyto klí­čo­vé fak­to­ry do­sta­ly i do to­vá­ren ma­lých a střed­ních pod­ni­ků. Vy­sta­vo­va­te­lé na le­toš­ní akci před­sta­ví vše, co na­bí­ze­jí pro ino­va­ci a di­gi­ta­li­za­ci vý­rob­ní­ho pro­ce­su, a to v celém tech­no­lo­gic­kém ře­těz­ci zpra­co­vá­ní ple­chu. Vše­chen tento vývoj se od­rá­ží v le­toš­ním mottu ve­letr­hu Eu­roB­LECH: „Vaše brána do chytřej­ší bu­douc­nos­ti“. Akce na­bíd­ne všem čle­nům ko­mu­ni­ty pří­le­ži­tost sejít se a po­dí­vat se, jak vy­pa­dá bu­douc­nost zpra­co­vá­ní ple­chu. Ve­letrh Eu­roB­LECH na­bí­zí svým ná­vštěv­ní­kům mož­nost na­lézt ře­še­ní nej­no­věj­ších výzev v oboru a pro­po­ju­je je s pod­ni­ky z ce­lé­ho světa, aby jim po­mohl in­te­gro­vat nej­no­věj­ší stro­je a soft­ware do je­jich vý­rob­ní­ho pro­ce­su.

Eu­roB­LECH je akcí pro kon­strukč­ní in­že­ný­ry, ma­na­že­ry vý­ro­by, ma­na­že­ry kva­li­ty, ná­kup­čí, vý­rob­ce, tech­nic­ké ře­di­te­lé a od­bor­ní­ky z aso­ci­a­cí či vý­zku­mu a vý­vo­je, aby zde ob­je­vi­li nej­no­věj­ší tren­dy a stroj­ní za­ří­ze­ní v ob­las­ti zpra­co­vá­ní ple­chu. Ná­vštěv­ní­ci le­toš­ní­ho ve­letr­hu mohou oče­ká­vat celé spek­trum in­te­li­gent­ních ře­še­ní a no­vá­tor­ských stroj­ních za­ří­ze­ní pro mo­der­ní vý­ro­bu v ob­las­ti zpra­co­vá­ní ple­chu, které jsou před­sta­ve­ny v po­do­bě mnoha ži­vých před­vá­dě­ní na vý­stav­ních stán­cích.
Po úpl­ném zru­še­ní me­zi­ná­rod­ních ces­tov­ních ome­ze­ní pro vstup do Ně­mec­ka ze za­hra­ni­čí se po­řa­da­te­lé ne­mo­hou do­čkat, až opět při­ví­ta­jí své me­zi­ná­rod­ní pu­b­li­kum na před­ní svě­to­vé vý­sta­vě tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu. Vy­sta­vo­va­te­lé se již pilně při­pra­vu­jí na dlou­ho oče­ká­va­ný říj­no­vý ná­vrat ve­letr­hu.

In­for­ma­ce pro ná­vštěv­ní­ky

Eu­roB­LECH je ce­lo­svě­to­vě nej­vět­ším ve­letrhem pro od­vět­ví zpra­co­vá­ní ple­chu a je mís­tem, kde mů­že­te ob­je­vit a zís­kat nej­no­věj­ší ino­va­tiv­ní vý­rob­ní ře­še­ní. Četná živá před­vá­dě­ní na vý­stav­ních stán­cích na­bí­ze­jí ob­chod­ním ná­vštěv­ní­kům pří­le­ži­tost zažít v akci stro­je a sys­témy ze všech ob­las­tí zpra­co­vá­ní ple­chu. Pro­fil ve­letr­hu Eu­roB­LECH po­krý­vá pat­náct tech­no­lo­gic­kých sek­to­rů, a proto po­krý­vá celý tech­no­lo­gic­ký ře­tě­zec zpra­co­vá­ní ple­chu: plech, po­lo­to­va­ry a ho­to­vé vý­rob­ky, ma­ni­pu­la­ce, se­pa­ra­ce, tvá­ře­ní, fle­xi­bil­ní zpra­co­vá­ní ple­chu, zpra­co­vá­ní tru­bek/řezů, spo­jo­vá­ní, sva­řo­vá­ní, adi­tiv­ní vý­ro­ba, po­vr­cho­vá úpra­va, zpra­co­vá­ní hyb­rid­ních kon­struk­cí, ná­stro­je, ří­ze­ní kva­li­ty, sys­témy CAD/CAM/CIM, vy­ba­ve­ní to­vá­ren a skla­dů i vý­zkum a vývoj.
Se­znam vy­sta­vo­va­te­lů – do­stup­ný na webo­vých strán­kách Eu­roB­LECH, je pra­vi­del­ně ak­tu­a­li­zo­ván a po­sky­tu­je in­for­ma­ce o vy­sta­vu­jí­cích spo­leč­nos­tech, jako jsou pro­fi­ly vy­sta­vo­va­te­lů, fi­rem­ní videa a kon­takt­ní údaje. E-no­vin­ky Eu­roB­LECH, které jsou před za­há­je­ním akce běžně ro­ze­sí­lá­ny, na­bí­zí ak­tu­ál­ní no­vin­ky o ve­letr­hu, vy­sta­vo­va­te­lích a prů­mys­lo­vém sek­to­ru. For­mu­lář před­plat­né­ho e-no­vi­nek Eu­roB­LECH je také k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách www.​euroblech.​com. Eu­roB­LECH lze sle­do­vat na těch­to so­ci­ál­ních mé­di­ích: Lin­ke­dIn a You­Tu­be. Ofi­ci­ál­ní ha­sh­tag je #eu­rob­lech.

Ve­letrh Eu­roB­LECH 2022 se bude konat v ha­lách č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 a 27 v are­á­lu Ha­no­ver­ské­ho vý­sta­viš­tě v Ně­mec­ku. Ote­ví­ra­cí doba je od úterý 25. října 2022 do pátku 28. října 2022 od 9:00 do 18:00 hodin. Pro­dej­na vstu­pe­nek bude ote­vře­na v čer­ven­ci, aby si ná­vštěv­ní­ci mohli za­kou­pit vstu­pen­ky na akci ještě před za­čát­kem ve­letr­hu. Me­zi­ná­rod­ní le­tec­ké spoje i skvě­lá míst­ní in­frastruk­tu­ra za­jiš­ťu­jí, že je místo akce v Han­no­ve­ru snad­no do­stup­né le­ta­dlem, autem a ve­řej­nou do­pra­vou.
Další po­drob­né in­for­ma­ce o ve­letr­hu i o do­pra­vě a uby­to­vá­ní jsou k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách ve­letr­hu www.euroblech.com.


Mohlo by vás zajímat: