Google překladač: English Deutsch

Nový odolný chytrý telefon 5G Cat S53

Autor článku: Bullitt Group   

Tags: Bul­litt Group | CAT | Cat Q10 | Hardware | Hotspot | Odolné mobily | S53 | Stavebnictví

Cat S53 Lifestyle 1-2229Bul­litt Group, glo­bál­ní dr­ži­tel li­cen­ce na te­le­fo­ny Cat, před­sta­vil 19. čer­ven­ce dvě nová za­ří­ze­ní 5G – nový te­le­fon Cat S53 a svůj první odol­ný mo­bil­ní­ho hot­spot Cat Q10i. Tato nová 5G za­ří­ze­ní znač­ky Cat po­sky­tu­jí vý­raz­ně vyšší rych­lost sta­ho­vá­ní a ode­sí­lá­ní, což je velmi dů­le­ži­té pro mnoho oborů a od­vět­ví, kde po­tře­bu­jí odol­nou mo­bil­ní tech­ni­ku.

Pří­stup k vy­so­ko­rych­lost­ní­mu in­ter­ne­tu je klí­čo­vý pro každé nové sta­ve­niš­tě, lo­gis­tic­ký tým, který vy­u­ží­vá k ře­še­ní do­dá­vek elek­tro­nic­ké ob­cho­dy, pro in­te­li­gent­ní skla­dy a pro kaž­dou práci, která se opírá o roz­hod­nu­tí za­lo­že­ná na da­tech. Podle stu­die Mc­Kin­sey má di­gi­ta­li­za­ce pro­duk­tů a pro­ce­sů velký dopad zejmé­na na sta­veb­nic­tví, kde se stále více spo­lé­há na roz­hod­nu­tí a spo­lu­prá­ci na zá­kla­dě dat. Bez pří­stu­pu ce­lé­ho týmu k vy­so­ko­rych­lost­ním datům se kaž­do­den­ní pro­voz zpož­ďu­je a na­ru­šu­je v ši­ro­kém spek­tru čin­nos­tí – od vý­stav­by a sprá­vy in­te­li­gent­ních budov až po pro­jek­to­vé ří­ze­ní.

Po­třeb­né vy­ba­ve­ní ale není vždy do­stup­né pro všech­ny členy týmu a hned od za­čát­ku pro­jek­tu. Tento pro­blém řeší Cat Q10, pro­to­že do­ká­že k vy­so­ko­rych­lost­ní 5G síti bez­peč­ně při­po­jit až 32 za­ří­ze­ní (i 4G a Wifi), což za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní pro­duk­ti­vi­tu od sa­mé­ho za­čát­ku.

Cat S53

Cat S53 jako první vy­so­ce odol­ný 5G te­le­fon po­sky­tu­je vy­so­ko­rych­lost­ní a spo­leh­li­vé při­po­je­ní. Ať už je to po­tře­ba pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty na ruš­ném sta­ve­niš­ti, pří­stup ke sdí­le­ným pra­cov­ním do­ku­men­tům nebo jen vo­lá­ní. Cat S53 je také na­bi­tý uži­teč­ný­mi funk­ce­mi a de­signo­vý­mi vy­lep­še­ní­mi. Vše je chrá­ně­no odol­nos­tí s cer­ti­fi­ka­cí Mil-Spec 810H, kte­rou jsou te­le­fo­ny Cat pro­slu­lé.

Mezi nové funk­ce patří velký 6,5pal­co­vý HD+ dis­plej, díky němuž je smart­pho­ne do­ko­na­lým ná­stro­jem pro sle­do­vá­ní a sdí­le­ní videa nebo sním­ků po­ří­ze­ných 48MP fo­to­a­pa­rá­tem Sony. Dis­plej se je chrá­něn sil­ným za­puš­tě­ným tvr­ze­ným sklem, které je vy­so­ce odol­né proti po­škrá­bá­ní a ná­ra­zu. Cat S53 byl tes­to­va­ný v pro­vo­zu a v te­ré­nu, je schop­ný odo­lat opa­ko­va­ným pádům i ne­ga­tiv­ním vli­vům ven­kov­ní­ho pro­stře­dí.

Cat S53 Product Key Visual-2229

Nej­no­věj­ší te­le­fon Cat je vy­ba­ven ultra jas­nou sví­til­nou, umís­tě­nou na­ho­ře, kte­rou lze za­pnout boč­ním pro­gra­mo­va­tel­ným tla­čít­kem a oka­mži­tě osvět­lit tmavý pra­cov­ní pro­stor. Má ba­te­rii s vel­kou vý­dr­ží, pod­po­ru­je 18W rych­lé na­bí­je­ní a bez­drá­to­vé na­bí­je­ní Qi. Jeho de­sign je při­způ­so­be­ný účelu, takže jej lze snad­nou ucho­pit i v ru­ka­vi­cích, ob­sa­hu­je také ná­sta­vec na šňůrku pro bez­peč­né uchy­ce­ní. Sní­mač otis­ků prstů je er­go­no­mic­ky umís­tě­ný na zadní stra­ně pro ma­xi­mál­ní po­u­ži­tel­nost při práci.
Cat S53 je te­le­fon, který lze bez obav ušpi­nit blá­tem, upus­tit nebo ne­chat na dešti. Te­le­fon, po­mo­cí kte­ré­ho mů­že­te v jeden oka­mžik stre­a­mo­vat vy­so­ce kva­lit­ní video na vel­kém jas­ném dis­ple­ji, ale v dal­ším oka­mži­ku ho hodit do braš­ny nebo kra­bi­ce s ná­řa­dím.

Cat Q10

Cat Q10 5G je mo­bil­ní in­ter­ne­to­vý hot­spot, který po­sky­tu­je spo­leh­li­vé a rych­lé při­po­je­ní pro více za­ří­ze­ní, zejmé­na venku. Díky ro­bust­ní­mu pro­ve­de­ní je totiž odol­ný vůči po­vě­tr­nost­ním vli­vům. Je snad­no pře­nos­ný a má ne­spo­čet vy­u­ži­tí pro firmy i jed­not­liv­ce.

CAT Q10-2229

Ať už jde o bez­peč­né a vy­so­ko­rych­lost­ní při­po­je­ní na vzdá­le­ných sta­ve­niš­tích, udr­že­ní spo­je­ní s týmem, který ces­tu­je, nebo za­jiš­tě­ní sta­bil­ní­ho při­po­je­ní u ven­kov­ních akcí, Cat Q10 za­jis­tí bez­peč­nou ko­nek­ti­vi­tu. Může do­kon­ce po­skyt­nout re­kre­ač­ním ob­jek­tům a po­hos­tin­ským za­ří­ze­ním dříve ne­do­stup­né ši­ro­ko­pásmo­vé při­po­je­ní.

Cat Q10 je také ne­o­ce­ni­tel­ný pro ro­di­ny a jed­not­liv­ce na cestách nebo v pro­stře­dí, kde se nelze spo­leh­nout na WiFi sítě. Je per­fekt­ní pro při­po­je­ní ce­lé­ho kempu, vy­u­ži­tí u ba­zé­nu k po­ba­ve­ní všech na do­vo­le­né nebo pro práci z nové za­hrad­ní kan­ce­lá­ře. S Cat Q10 lze k vy­so­ko­rych­lost­ní 5G síti při­po­jit i 4G za­ří­ze­ní nebo pří­stro­je při­po­ji­tel­né pouze přes WiFi a spo­leh­li­vě pra­co­vat z do­mo­va nebo z do­vo­le­né bez ohle­du na po­vě­tr­nost­ní pod­mín­ky.

Cat Q10 Lifestyle 3-2229

Rych­lé a snad­né na­sa­ze­ní Cat Q10 do­ká­že bez­peč­ně při­po­jit až 32 za­ří­ze­ní na­jed­nou. Na­bí­zí také větší za­bez­pe­če­ní a kon­t­ro­lu sou­kro­mí než ve­řej­né Wi-Fi hot­spo­ty – a to jak pro­střed­nic­tvím ně­ko­li­ka re­ži­mů za­bez­pe­če­ní a šif­ro­vá­ní WiFi, tak inhe­rent­ních výhod po­u­ží­vá­ní sou­kro­mé za­bez­pe­če­né sítě.

Jeho pře­nos­nost zvy­šu­je ba­te­rie s dlou­hou ži­vot­nos­tí, která udrží při­po­je­ná za­ří­ze­ní on-line až 10 hodin při ne­pře­tr­ži­tém po­u­ží­vá­ní. Uži­va­te­lé navíc mohou vy­jmout a vy­mě­nit ba­te­rii, čímž se pro­dlou­ží doba, po kte­rou zů­sta­ne Cat Q10 na­pá­je­ný mimo dosah na­bí­je­cí­ho zdro­je.

Dostupnost

Na čes­kém trhu bude te­le­fon Cat S53 do­stup­ný od 8. srpna 2022 za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 12 499 Kč. Odol­ný mo­bil­ní hot­spot Cat Q10 bude k dis­po­zi­ci v druhé po­lo­vi­ně srpna za před­běž­nou do­po­ru­če­nou cenu 10 299 Kč.


Mohlo by vás zajímat: