Google překladač: English Deutsch

Webinář Výzva Pepsi (3D tisk)

Autor článku: Nexa3D   

Tags: 3D tisk | Formy | Nexa3D | Pepsi | Webinar | xPE­EK147

PepsiCo-Hybrid-Bottle-Mold-from-Nexa3D-3D-Printer-2230O tom, jak spo­leč­nost Pe­p­si­Co ze­fek­tiv­ni­la pro­ces vý­vo­je vy­fu­ko­va­cí formy ze 4 týdnů na pou­hých 5 dní s po­mo­cí 3D tisku bude live webi­nář spo­leč­nos­ti Nexa­3D ve čtvr­tek 28. čer­ven­ce od 19:00 hodin. Spo­leč­nost Pe­p­si­Co dělá spous­tu vý­lis­ků. Za­tím­co vět­ši­na forem se ob­rá­bí, in­že­ný­ři ve spo­leč­nos­ti Pepsi vy­mys­le­li tech­ni­ku 3D tisku svých forem, což je pro­ces, který zkrá­til dobu vý­vo­je ná­stro­jů ze 4 týdnů na 5 dní a sní­žil ná­kla­dy z 10 000 USD na pou­hých 350 USD na jeden ná­stroj.

A nyní jsou díky svým nej­no­věj­ším 3D tis­kár­nám a ma­te­ri­á­lům schop­ni vy­tisk­nout kom­plet­ní ná­stroj za pou­hých 8 hodin, který vy­dr­ží 10 tisíc po­u­ži­tí ve vy­fu­ko­va­cím stro­ji.

Při­poj­te se k roz­ho­vo­ru s in­že­ný­ry ze spo­leč­nos­ti Pepsi pro­střed­nic­tvím Zoomu, kde bude uká­zá­no, jak tento pro­ces fun­gu­je a proč si vy­bra­li tis­kár­ny Nexa­3D a ma­te­ri­á­ly xPE­EK147, aby do­sáh­li to­ho­to ne­spou­ta­né­ho zvý­še­ní efek­ti­vi­ty. Při­po­jí se také part­ne­ři Nexa­3D ze spo­leč­nos­ti Dy­na­mism (po­sky­to­va­tel slu­žeb Nexa­3D spo­leč­nos­ti Pepsi) a Hen­kel / Locti­te (part­ner spo­leč­nos­ti Nexa­3D pro vý­ro­bu ma­te­ri­á­lů).

   Registrujte se ZDE   

 


Mohlo by vás zajímat: