Google překladač: English Deutsch

MCAE představí zcela nové technologie pro 3D tisk

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: 3D tiskárny | Brno | GOM | MCAE Systems | MSV 2022 | Tebis | ZEISS

msv brno 2022 01-2237Spo­leč­nost MCAE Sys­tems patří mezi dlou­ho­le­té vy­sta­vo­va­te­le na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně, která má vůbec nej­vět­ší ex­po­zi­ci v sekci 3D tisku. V ní budou před­sta­ve­ny dvě zcela nové 3D tis­kár­ny – Stra­ta­sys H350 a Ori­gin One. Obě tech­no­lo­gie jsou za­mě­ře­né na sé­ri­o­vou vý­ro­bu dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí, ale každá si najde ji­né­ho uži­va­te­le.

Stra­nou ne­zů­stá­vá tento rok ani 3D tisk z kovů. 3D tis­kár­na XM200G, kte­rou v le­toš­ním roce před­sta­vi­la další part­ner­ská spo­leč­nost Xact Metal, si do­stup­nou cenou klade za cíl zpřístup­nit prů­mys­lo­vý ko­vo­vý 3D tisk šir­ší­mu okru­hu zá­kaz­ní­ků.

Do port­fo­lia MCAE Sys­tems při­by­la také řada pro­fe­si­o­nál­ních prů­mys­lo­vých sys­té­mů pro vý­po­čet­ní to­mo­gra­fii od spo­leč­nos­ti ZEISS. Za­stou­pe­ní budou mít i 3D ske­ne­ry GOM Scan­Box, které při­spí­va­jí ke sni­žo­vá­ní zmet­ko­vi­tos­ti vý­rob­ků, zry­chlu­jí a zpře­sňu­jí vý­ro­bu, uleh­ču­jí plá­no­vá­ní údrž­by, ome­zu­jí ma­nu­ál­ní zá­sa­hy a cel­ko­vě tak sni­žu­jí ná­kla­dy vý­rob­ní spo­leč­nos­ti. Chy­bět ne­bu­de ani nová verze CAD/CAM soft­wa­ru Tebis V4.1 Re­le­a­se 4, kte­rou lze do­cí­lit toho, aby stro­je pra­co­va­ly ne­pře­tr­ži­tě 24 hodin, 7 dní v týdnu.

MCAE Sys­tems na­jde­te v pa­vi­lo­nu A1, stá­nek č. 001.


Mohlo by vás zajímat: