Google překladač: English Deutsch

Spolupráce FUKUI COMPUTER s Bentley Systems

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Bentley Systems | FUKUI COMPUTER | iTwin | Stavebnictví

Cimphony-2241Fukui Com­pu­ter, do­da­va­tel CAD pro sta­veb­ní prů­my­sl, uza­vřel stra­te­gic­ké part­ner­ství s Bent­ley Sys­tems, spo­leč­nos­tí za­bý­va­jí­cí se soft­warem pro in­frastruk­tur­ní in­že­nýr­ství, s cílem urych­lit za­vá­dě­ní di­gi­tál­ních pra­cov­ních po­stu­pů v ja­pon­ském sta­veb­nic­tví a pod­po­řit di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci (DX) v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry.

V Ja­pon­sku pa­nu­jí obavy z ros­tou­cí­ho ne­do­stat­ku pra­cov­ních sil v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry, což ovlivňuje schop­nost při­jí­mat opat­ře­ní ke zmír­ně­ní stár­nu­tí in­frastruk­tu­ry. Tuto si­tu­a­ci dále zhor­šu­je zin­ten­ziv­ně­ní a častý výskyt pří­rod­ních ka­ta­strof. Spo­leč­nost Fukui Com­pu­ter v boji proti této si­tu­a­ci vy­u­ži­je plat­for­mu Bent­ley iTwin k roz­ší­ře­ní své clou­do­vé služ­by sdí­le­ní dat CIM­PHO­NY Plus o mož­nos­ti 3D/4D vi­zu­a­li­za­ce, si­mu­la­ce a di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te. Spo­leč­nost uvede na trh di­gi­tál­ní ře­še­ní, které pod­po­ru­je celý ži­vot­ní cyk­lus in­frastruk­tu­ry, za­hr­nu­jí­cí ří­ze­ní pro­jek­tů, pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­bu a údrž­bu. Fukui Com­pu­ter rov­něž uvede na trh novou 3D apli­ka­ci TREND ROAD De­signer pro pro­jek­to­vá­ní sil­nic, která bude vy­u­ží­vat Ope­nRoads De­signer spo­leč­nos­ti Bent­ley, prů­mys­lo­vý stan­dard pro kon­cep­ci, pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­bu a pro­voz sil­nic.

Uza­vře­ním to­ho­to stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství bude spo­leč­nost Fukui Com­pu­ter po­sky­to­vat ře­še­ní pro di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci (DX) v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry, kte­rou pod­po­ru­je Mi­nis­ter­stvo půdy, in­frastruk­tu­ry, do­pra­vy a ces­tov­ní­ho ruchu (MLIT), s vy­u­ži­tím špič­ko­vých di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií spo­leč­nos­ti Bent­ley. Cílem part­ner­ství je při­spět ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty ve sta­veb­nic­tví za­ve­de­ním a vy­u­ži­tím 3D a di­gi­tál­ních dvoj­čat v od­vět­vích pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by a ří­ze­ní údrž­by v rámci stra­te­gie i-Con­structi­on a BIM/CIM pro­sa­zo­va­né mi­nis­ter­stvem MLIT.

Více in­for­ma­cí na www.bentley.com.


Mohlo by vás zajímat: