Google překladač: English Deutsch

Pulsonix získal ocenění Best PC Design Software

Autor článku: Pulsonix   

Tags: ECAD | EDA | Elektronika | PCB | Plošné spoje | Pulsonix

Pulsonix-slide2-2241Spo­leč­nost Pul­so­nix, která se za­bý­vá au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­je špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la, že zís­ka­la oce­ně­ní „Best PC De­sign Soft­ware“ na EM Best Awards 2022, nej­vět­ších a nej­pres­tiž­něj­ších in­dic­kých ce­nách v ob­las­ti elek­tro­ni­ky, které osla­vu­jí do­ko­na­lost a úspě­chy sku­teč­ných prů­kop­ní­ků.

K vý­ro­bě nej­lep­ších ná­stro­jů ve své třídě po­u­ží­vá Pul­so­nix nej­no­věj­ší soft­wa­ro­vé tech­ni­ky v ob­las­ti gra­fi­ky a zpra­co­vá­ní dat. Sada tech­no­lo­gií EDA byla na­vr­že­na tak, aby splňovala ne­u­stá­le se mě­ní­cí po­tře­by ná­vr­hu desek ploš­ných spojů v 21. sto­le­tí, a na­sta­vu­je nový stan­dard pro elek­tro­nic­ký prů­my­sl díky snad­no po­u­ži­tel­ným a na­u­če­ným pro­gra­mům pro sní­má­ní sché­mat a roz­vr­že­ní desek ploš­ných spojů.

V prů­bě­hu let se oce­ně­ní EM Best Awards etablo­va­lo jako prů­mys­lo­vý stan­dard pro oce­ně­ní pří­no­su elek­tro­nic­ké­mu prů­mys­lu. Kri­té­ria vý­bě­ru cen EM Awards jsou za­lo­že­na na tom, že no­mi­no­va­ní pro­ká­za­li vůdčí schop­nos­ti, ino­va­ce pro­duk­tů, vy­ni­ka­jí­cí vý­sled­ky ve svém oboru a efek­ti­vi­tu při ře­še­ní po­třeb nebo de­fi­no­vá­ní no­vé­ho trhu. Ceny od­rá­že­jí kon­krét­ní za­mě­ře­ní každé or­ga­ni­za­ce a oceňují ty spo­leč­nos­ti, je­jichž zá­klad­ní­mi hod­no­ta­mi jsou ob­chod­ní úspěch a ino­va­ce. EM Best Awards 2022 za­hr­nu­je klí­čo­vé ka­te­go­rie elek­tro­ni­ky, jako jsou po­lo­vo­di­če, tes­to­vá­ní a mě­ře­ní, elek­tro­nic­ké sou­část­ky, au­to­ma­ti­za­ce, SMT, PCB, EMS.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o spo­leč­nos­ti Pul­so­nix a je­jích EDA ná­stro­jích, na­vštiv­te www.pulsonix.com.

 


Mohlo by vás zajímat: