Google překladač: English Deutsch

EuroBLECH 2022 – budoucnost technologií zpracování plechu

Autor článku: EuroBLECH Press Office   

Tags: EuroBLECH 2022 | Hannover | Technologie | Veletrh | Zpracování plechu

EuroBLECH-1-2243Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu – ote­ví­rá své brány na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Od 25. do 28. října 2022 bude 1300 vy­sta­vo­va­te­lů z 39 zemí pre­zen­to­vat svá nej­no­věj­ší ino­va­tiv­ní vý­rob­ní ře­še­ní. Le­toš­ní roč­ník ve­letr­hu Eu­roB­LECH 2022 se po­ne­se v duchu motta „Vaše brána do chytřej­ší bu­douc­nos­ti“.

Bude za­mě­řen na na­bíd­ku in­te­li­gent­ních ře­še­ní a roz­ší­ře­nou au­to­ma­ti­za­ci a di­gi­ta­li­za­ci vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, které umož­ní dále zvý­šit vý­rob­ní ka­pa­ci­tu a efek­ti­vi­tu v od­vět­ví.

Na čisté vý­stav­ní ploše cca 87 000 metrů čtve­reč­ních ve­letrh po­krý­vá celý ře­tě­zec tech­no­lo­gie zpra­co­vá­ní ple­chu a pre­zen­tu­je 15 tech­no­lo­gic­kých sek­to­rů v 9 ha­lách. Více než 50 % vy­sta­vo­va­te­lů po­chá­zí ze zemí mimo Ně­mec­ko, což od­rá­ží ce­lo­svě­to­vý vý­znam to­ho­to prů­mys­lo­vé­ho od­vět­ví. Hlav­ní vy­sta­vo­va­te­lé po­chá­zí z těch­to zemí: Ně­mec­ko, Itá­lie, Tu­rec­ko, Čína, Švý­car­sko, Ni­zo­zem­sko, Špa­něl­sko, Bel­gie, Pol­sko, Ra­kous­ko, Por­tu­gal­sko, Fran­cie a USA.
Le­toš­ní roč­ník před­sta­vu­je po vy­nu­ce­né pře­stáv­ce dlou­ho oče­ká­va­ný ná­vrat před­ní svě­to­vé vý­sta­vy pro prů­my­sl zpra­co­vá­ní ple­chu. Ve­letrh na­bí­zí pří­le­ži­tost ko­neč­ně se se­zná­mit s nej­no­věj­ší­mi ino­va­ce­mi, které byly vy­vi­nu­ty v po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech, a se­tkat se s no­vý­mi i stá­va­jí­cí­mi ob­chod­ní­mi kon­tak­ty. Četná živá před­vá­dě­ní na vý­stav­ních stán­cích na­bí­ze­jí ob­chod­ním ná­vštěv­ní­kům pří­le­ži­tost zažít v akci stro­je a sys­témy ze všech ob­las­tí zpra­co­vá­ní ple­chu.

Pre­zen­tač­ní pro­stor Eu­roB­LECH 2022

Kromě no­vi­nek a čet­ných ži­vých uká­zek ve vý­stav­ních stán­cích se účast­ní­ci mohou těšit na ote­vře­ní pre­zen­tač­ní­ho pro­sto­ru Eu­roB­LECH 2022. Tato ve­letrž­ní no­vin­ka se na­chá­zí v hale č. 26 (stá­nek L60) a během čtyř vý­stav­ních dnů bude hos­tit více než 25 se­tká­ní, která na­bíd­nou vzru­šu­jí­cí po­hled na ino­va­tiv­ní spo­leč­nos­ti a pro­jek­ty, za­jí­ma­vé dis­ku­se a cenné pří­le­ži­tos­ti k na­vá­zá­ní kon­tak­tů. Účast je pro všech­ny re­gis­tro­va­né vy­sta­vo­va­te­le a ná­vštěv­ní­ky zdar­ma a pro­gram ve­letr­hu na­jde­te na jeho webo­vých strán­kách.

Vy­sta­vo­va­te­lé a pro­duk­ty

Jak ná­stroj Se­znam vy­sta­vo­va­te­lů Eu­roB­LECH, tak i on­li­ne ná­hled vý­sta­vy s po­drob­ný­mi in­for­ma­ce­mi o mnoha vy­sta­vo­va­te­lích a pro­duk­tech jsou pra­vi­del­ně ak­tu­a­li­zo­vá­ny a na­jde­te je na strán­ce www.​euroblech.​com. Ná­stroj Se­znam vy­sta­vo­va­te­lů po­má­há uži­va­te­lům efek­tiv­ně se při­pra­vit na ná­vště­vu a vy­hle­dat spo­leč­nos­ti a pro­duk­ty, které jsou pro ně nej­dů­le­ži­těj­ší. On­li­ne ná­hled ve­letr­hu po­sky­tu­je pře­hled nej­růz­něj­ších ino­va­cí, tech­no­lo­gií a sys­té­mů, které budou na této akci k vi­dě­ní.

Místo ko­ná­ní ve­letr­hu

Ve­letrh Eu­roB­LECH 2022 se bude konat v ha­lách č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26 a 27 v are­á­lu Ha­no­ver­ské­ho vý­sta­viš­tě v Ně­mec­ku. Ote­ví­ra­cí doba je od úterý 25. října 2022 do pátku 28. října 2022 od 9:00 do 18:00 hodin. Vstu­pen­ky na Eu­roB­LECH 2022 lze za­kou­pit se sle­vou v on­li­ne ob­cho­dě. Vstu­pen­ky lze za­kou­pit také přímo na ve­letr­hu po celou dobu jeho tr­vá­ní. Me­zi­ná­rod­ní le­tec­ké spoje i skvě­lá míst­ní in­frastruk­tu­ra za­jiš­ťu­jí, že je místo akce v Han­no­ve­ru snad­no do­stup­né le­ta­dlem, autem a ve­řej­nou do­pra­vou. Ná­vštěv­ní­kům, kteří po­tře­bu­jí k cestě vízum, se do­po­ru­ču­je, aby se na cestu při­pra­vi­li co nejdří­ve. Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci v ces­tov­ním cen­t­ru na webo­vých strán­kách. Další po­drob­né in­for­ma­ce o ve­letr­hu i o do­pra­vě a uby­to­vá­ní jsou k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách ve­letr­hu.

Apli­ka­ce Eu­roB­LECH

Nová apli­ka­ce Eu­roB­LECH pro za­ří­ze­ní An­dro­id a iPho­ne je již ke sta­že­ní v ob­cho­dě s apli­ka­ce­mi. Ob­sa­hu­je in­ter­ak­tiv­ní mapu a funk­ci hle­dá­ní vy­sta­vo­va­te­lů a per­so­na­li­zo­va­né plá­no­vá­ní ná­vštěvy plus další uži­teč­né funk­ce pro ná­vštěv­ní­ky ve­letr­hu Eu­roB­LECH.

Stu­dent­ský den na Eu­roB­LECH 2022

Mladá ge­ne­ra­ce je pro prů­my­sl zpra­co­vá­ní ple­chu stále dů­le­ži­těj­ší vzhle­dem k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a sou­vi­se­jí­cím změ­nám pro­fi­lů za­měst­nan­ců. V po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech bylo navíc ná­roč­né pro­sa­dit se v oboru kvůli ne­do­sta­teč­né­mu počtu akcí s osob­ní účas­tí a pří­le­ži­tos­tí k na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů. Z toho dů­vo­du ve­letrh Eu­roB­LECH ote­ví­rá své brány stu­den­tům zcela zdar­ma. V pátek 28. října 2022 mohou stu­den­ti na­vští­vit ve­letrh zdar­ma po před­lo­že­ní plat­né stu­dent­ské ID karty u vcho­du. V ostat­ní ve­letrž­ní dny stu­den­ti za­pla­tí zlev­ně­né stu­dent­ské vstup­né ve výši 18 EUR za ce­lo­den­ní vstup.

Více in­for­ma­cí na www.​euroblech.​com

 


Mohlo by vás zajímat: