Google překladač: English Deutsch

Webinář Simulace dynamických dějů a OpenRadioss

Autor článku: Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | Dynamické děje | OpenRadioss | Simulace

Altair Advanced Eng-Radios-2244Pokud se za­jí­má­te o si­mu­la­ce rych­lých dějů, ne­li­ne­ár­ní úlohy, pa­siv­ní bez­peč­nost au­to­mo­bi­lů, ana­lý­zy otře­sů a ná­ra­zů, tes­to­vá­ní pádů elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní a spo­třeb­ní­ho zboží, či o in­ter­ak­ci struk­tur s te­ku­ti­na­mi, pak je pro­ble­ma­ti­ka vy­u­ži­tí ex­pli­cit­ní­ho ře­ši­če ur­če­na právě vám.

Na webi­ná­ři po­řá­da­ném spo­leč­nos­tí Advan­ced En­gi­nee­ring ve spo­lu­prá­ci s Al­tair En­gi­nee­rin­gem bu­de­te za­svě­ce­ni do pro­ble­ma­ti­ky si­mu­la­cí dy­na­mic­kých dějů a se­zná­me­ni s no­vin­kou – bez­plat­nou edicí ex­pli­cit­ní­ho ře­ši­če Al­tair Ra­di­oss uve­de­nou pod ozna­če­ním Ope­nRa­di­oss.

Simulace dynamických dějů s využitím řešiče OpenRadioss

čtvrtek 10. listopadu 2022 | 10:00–12:00 | on-line

Témata webináře

Co je OpenRadioss a jak jej lze využít

  • Simulace dynamických dějů a jejich aplikace v praxi
  • Představení řešiče OpenRadioss
  • OpenRadioss Community
  • Jak spustit první simulaci s OpenRadioss

Jak na simulace dynamických dějů – technický workshop

  • Úvod do základů dynamických analýz
  • Užitečné rady pro vytváření sítí
  • Modelování materiálů včetně porušení
  • Definice kontaktů
  • Osvědčené postupy pro post-processing
  • Otázky a odpovědi

Před­ná­šet budou Mar­tin Kuklík (Advan­ced En­gi­nee­ring) a Ma­ri­an Bulla (Al­tair a Ope­nRa­di­oss Co­mu­ni­ty).

 

Registrace na webinar

 

 


Mohlo by vás zajímat: