Google překladač: English Deutsch

TopGis letos snímkoval fjordy i severskou krajinu

Autor článku: TopGis   

Tags: Chytrémapy.cz | GIS | Gi­sOn­li­ne.cz | Mapy.cz | Mobilní mapování | Norsko | TopGis

norsko01-2250Le­ta­dla br­něn­ské spo­leč­nos­ti To­p­Gis, tu­zem­ské­ho spe­ci­a­lis­ty na le­tec­ké sním­ko­vá­ní, kři­žo­va­la letos v létě nebe nad Nor­skem. Během čtyř mě­sí­ců po­ři­zo­va­la firma pro tamní sa­mo­sprá­vu sním­ky se­ver­ské kra­ji­ny ve vy­so­kém roz­li­še­ní. Vý­sled­kem jsou velmi přes­né or­to­fo­to­ma­py mi­mo­měst­ských území.

Stro­je Cess­na 404 a Par­te­na­via P68 br­něn­ské spo­leč­nos­ti To­p­Gis jsou tu­zem­ským fa­nouškům le­tec­tví známé již řadu let. Během tep­lých mě­sí­ců totiž pra­vi­del­ně kři­žu­jí nebe nad Čes­kem a pro­střed­nic­tvím spe­ci­ál­ních kamer po­ři­zu­jí le­tec­ké sním­ky Česka. Každý rok takto zma­pu­jí tře­ti­nu země. Vý­sled­ky práce spe­ci­a­lis­tů si lidé mohou pro­hléd­nout na­pří­klad na por­tá­lech Mapy.​cz či Chyt­re­ma­py.cz, zá­stup­cům měst a obcí jsou pak do­stup­né pro­střed­nic­tvím webo­vé ma­po­vé apli­ka­ce Gi­sOn­li­ne.cz.

Ak­ti­vi­ty tu­zem­ské­ho spe­ci­a­lis­ty na le­tec­ké sním­ko­vá­ní a jeho ana­ly­ti­ku se však ne­o­me­zu­jí jen na hra­ni­ce naší země. Letos v létě mohli lidé spat­řit jeho le­ta­dla až v Nor­sku. V ob­do­bí od květ­na do srpna podle pod­mí­nek pro tamní stát­ní agen­tu­ru sním­ko­val mi­mo­měst­skou kra­ji­nu. Na roz­díl od Česka bylo sním­ko­vá­ní na se­ve­ru Ev­ro­py spe­ci­fic­ké právě pří­rod­ní­mi pod­mín­ka­mi, kdy na ně­kte­rých mís­tech byl sníh ještě i v červ­nu.

Sním­ky nor­ské kra­ji­ny se po­ři­zo­va­ly ve vy­so­kém roz­li­še­ní 10 cen­ti­me­t­rů na pixel. Po le­tec­kém fo­to­gra­fo­vá­ní ná­sle­do­va­la ae­ro­tri­an­gu­la­ce, pro­ces, při němž jsou di­gi­tál­ní sním­ky správ­ně pro­sto­ro­vě umís­tě­ny do sou­řad­ni­co­vé­ho sys­té­mu. Sním­ky se poté im­por­to­va­ly do di­gi­tál­ní fo­to­gra­m­me­t­ric­ké pra­cov­ní sta­ni­ce, je­jímž pro­střed­nic­tvím lze pro­vá­dět ma­po­vá­ní z le­tec­kých fo­to­gra­fií.

Pro srov­ná­ní, stan­dard­ní sním­ko­vá­ní v Česku pro­bí­há v roz­li­še­ní 12,5 cen­ti­me­t­ru na pixel. Obec­ně se dá říci, že v za­hra­ni­čí mají roz­vi­nu­těj­ší tech­nic­ké mapy než u nás a sním­ku­jí pra­vi­del­ně i mi­mo­měst­ská území ve vět­ším de­tai­lu. Vý­ho­dou jsou také dlou­ho­do­bě uží­va­né me­to­di­ky, které To­p­Gis díky této za­káz­ce mohl pře­vzít, a dnes z této zku­še­nos­ti těží při zpra­co­vá­ní čes­kých di­gi­tál­ních tech­nic­kých map.


Mohlo by vás zajímat: