Google překladač: English Deutsch

Pozvánka na seminář BIM a parametrické navrhování

Autor článku: czBIM – bu­il­dingSMART   

Tags: BIM | czBIM – bu­il­dingSMART | Praha | Se­mi­nář

Parametricke navrhovaní BIM-SCIA Engineer-2301Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na se­mi­nář BIM a pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní, který se usku­teč­ní 12. ledna 2023 v Praze. Pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní při­ná­ší do pro­jek­to­vá­ní a ar­chi­tek­tu­ry ne­če­ka­né mož­nos­ti a díky této me­to­dě se rodí něco jako di­gi­tál­ní ar­chi­tekt. Spo­je­ní po­čí­ta­če a lid­ské­ho fak­to­ru tak po­mů­že vy­tvo­řit něco, co je ma­xi­mál­ně funkč­ní a efek­tiv­ní.

Tato ob­last je zatím po­měr­ně polem ne­o­ra­ným, avšak na­bí­zí ne­pře­ber­né množ­ství mož­nos­tí. I když se zdá, že se ne­bu­de jed­nat o jed­no­du­chou dis­ci­plí­nu, mů­že­me vás vy­vést z omylu. BIM a pa­ra­me­t­ric­ké­mu na­vr­ho­vá­ní se už vě­nu­je mnoho pro­fe­san­tů a pro­gra­mů. Jaká je však spo­ji­tost pa­ra­me­t­ric­ké­ho na­vr­ho­vá­ní s BIM? Jak se pro­po­ju­je tvor­ba pa­ra­me­t­ric­ké ge­o­me­t­rie, sta­veb­ně fy­zi­kál­ní ana­lý­zy, op­ti­ma­li­za­ce ná­vr­hu s prací s daty v BIM mo­de­lu? Jak tato me­to­da vy­pa­dá v praxi? Co oče­ká­vat? Co do­ká­že a jaké jsou její úska­lí?

Pojď­te zís­kat po­drob­něj­ší in­for­ma­ce a dis­ku­to­vat o mož­nos­tech vy­u­ži­tí pa­ra­me­t­ric­ké­ho na­vr­ho­vá­ní v růz­ných eta­pách ná­vr­hu, a to v po­zem­ním i do­prav­ním sta­vi­tel­ství.

Více o pa­ra­me­t­ric­kém na­vr­ho­vá­ní na­jde­te zde.

Registrovat se můžete na eepurl.com/hIRWo.Mohlo by vás zajímat: