Google překladač: English Deutsch

Ocel AISI 420 pro aditivní výrobu od firmy AddUp

Autor článku: Redakce   

Tags: 3D tisk | AddUp | Kovy | Materiály | Ocel AISI 420 | WBA

FormUp 3D-2303Sku­pi­na AddUp, glo­bál­ní OEM vý­rob­ce pro adi­tiv­ní vý­ro­bu kovů, vy­dá­vá re­cept na tva­ro­vá­ní oceli AISI 420. Tento ma­te­ri­ál, běžně po­u­ží­va­ný v ob­las­ti vstři­ko­vá­ní plas­tů, lze nyní po­u­žít pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Ocel AISI 420 umož­ní vý­rob­cům ná­stro­jů vy­ví­jet nové, slo­ži­těj­ší a účin­něj­ší formy. Tento ma­te­ri­ál je nyní k dis­po­zi­ci pro všech­ny stro­je For­mUp 350 New Ge­ne­rati­on Pow­der Bed Fusi­on (PBF).

AddUp se za­vá­zal po­kra­čo­vat ve vý­vo­ji ma­te­ri­á­lů pro trh s ná­stro­ji. Spo­leč­ný pod­nik vy­tvo­ře­ný fir­ma­mi Mi­che­lin a Fives se stává jed­ním z prv­ních hráčů v ob­las­ti 3D tisku z kovu, který na­bí­zí re­cep­tu­ru pro im­ple­men­ta­ci oceli AISI 420. Tato ne­re­zo­vá ocel, v ně­mec­ké normě ozna­čo­va­ná také jako 1.4021 nebo 1.2083, se běžně po­u­ží­vá k vý­ro­bě forem pro vstři­ko­vá­ní plas­tů, pro­to­že má vy­so­kou me­cha­nic­kou pev­nost i dobrou odol­nost proti ko­ro­zi. Tento vývoj pro AISI 420 doplňuje již tak ši­ro­ké port­fo­lio ma­te­ri­á­lů, které AddUp na­bí­zí pro ob­last vý­ro­by ná­stro­jů, včet­ně ne­re­zo­vé oceli 316L a oceli Ma­ra­ging 300 (M300). AddUp má s tě­mi­to ma­te­ri­á­ly de­sít­ky let zku­še­nos­tí, které umož­ni­ly vý­ro­bu mi­li­o­nů dílů pro formy na pne­u­ma­ti­ky.

Kompatibilita se stávajícími řešeními následného zpracování

Tím, že AddUp na­vr­hu­je re­cep­tu­ru pro ocel AISI 420, která se osvěd­či­la při vý­ro­bě forem pro vstři­ko­vá­ní plas­tů, sází na rych­lé při­je­tí prů­mys­lo­vý­mi vý­rob­ci v ob­las­ti ná­stro­jů. Na roz­díl od sli­tin spe­ci­ál­ně na­vr­že­ných pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, které vy­ža­du­jí, aby uži­va­te­lé in­ves­to­va­li do vý­vo­je vhod­né­ho ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, je zde na­bí­ze­na ši­ro­ce po­u­ží­vá ja­kost. U sli­ti­ny AISI 420 jsou ope­ra­ce po tisku shod­né s ope­ra­ce­mi u dílů vy­rá­bě­ných ko­vá­ním. Stá­va­jí­cí ře­še­ní v ob­las­ti te­pel­né­ho zpra­co­vá­ní, po­vr­cho­vých úprav, na­sta­ve­ní ob­rá­bě­ní a tříd desti­ček jsou přímo po­u­ži­tel­ná pro tiš­tě­né díly. Vý­rob­ci tak mají k dis­po­zi­ci ši­ro­kou škálu úprav, které jim umožňují za­mě­řit se na spe­ci­fic­ké vlast­nos­ti pro kaž­dou apli­ka­ci. Na­pří­klad te­pel­né úpra­vy typu „ka­le­ní/po­pouš­tě­ní“, které jsou již k dis­po­zi­ci pro su­ro­vou ocel 420, umožňují, aby tiš­tě­né díly vy­ka­zo­va­ly pev­nost­ní cha­rak­te­ris­ti­ky v tahu v roz­me­zí 1350 až 1980 MPa s hod­no­ta­mi pro­dlou­že­ní při pře­tr­že­ní 2 až 10 % v zá­vis­los­ti na tep­lo­tě po­pouš­tě­ní. A stan­dard­ní po­vr­cho­vé úpra­vy, jako je nit­ri­da­ce, mohou vý­raz­ně zvý­šit po­vr­cho­vou tvr­dost dílů po ob­rá­bě­ní. A ko­neč­ně, sli­ti­na AISI 420 ne­ob­sa­hu­je ko­balt ani nikl, takže je v sou­la­du s po­ža­dav­ky směr­ni­ce REACH.

Ocel AISI 420 k dispozici Akademii nástrojů WBA v Cáchách

AddUp ne­dáv­no na­in­sta­lo­val stroj For­mUp 350 nové ge­ne­ra­ce PBF ve WBA (Aa­che­ner Wer­k­ze­u­gbau Aka­de­mie), před­ním ně­mec­kém tech­nic­kém cen­t­ru pro vý­ro­bu ná­stro­jů. Stroj je vy­ba­ven práš­kem z ne­re­zo­vé oceli AISI 420 a nově vy­vi­nu­tou re­cep­tu­rou, která je schop­na tisk­nout díly s ne­pa­tr­nou mírou póro­vi­tos­ti (méně než 0,05 %, což za­ru­ču­je odol­nost forem vy­sta­ve­ných vy­so­ké­mu na­má­há­ní). S tímto novým ná­stro­jem pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu mohou ně­meč­tí vý­rob­ci ná­stro­jů před­klá­dat své apli­kač­ní pří­pa­dy a budou pod­po­ro­vá­ni ve všech fá­zích svých pro­jek­tů, od po­mo­ci při na­vr­ho­vá­ní op­ti­ma­li­zo­va­ných forem až po tisk dílů a stu­dii pro­ve­di­tel­nos­ti sé­ri­o­vé vý­ro­by. Oče­ká­vá se vý­raz­né zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty i kva­li­ty dílů, jak uka­zu­je již do­kon­če­ný pro­jekt s AISI 420 pro sku­pi­nu Sie­be­nwurst.

Pří­pa­do­vou stu­dii Sie­be­nwurts si mů­že­te pře­číst zde.Mohlo by vás zajímat: