Google překladač: English Deutsch

Návrh dřevěného přístřešku pro českou železnici

Autor článku: Správa železnic   

Tags: Architektura | ČZU | Soutěž | Správa železnic | Studenti

SZ-tym 2-vitez-2309V Ma­sa­ry­ko­vě sa­lon­ku sta­ni­ce Praha-Dej­vi­ce se usku­teč­ni­lo vy­hlá­še­ní vý­sled­ků stu­dent­ské sou­tě­že o nej­lep­ší návrh no­vé­ho dře­vě­né­ho pří­střeš­ku pro čes­kou že­lez­ni­ci. Jejím po­řa­da­te­lem byla kromě Sprá­vy že­lez­nic také Fa­kul­ta les­nic­ká a dře­vař­ská ČZU Praha. Cílem bylo mo­ti­vo­vat stu­den­ty, aby se ak­tiv­ně za­po­ji­li do změny vní­má­ní že­lez­ni­ce a sou­­čas­ně pod­po­ři­li vy­u­ži­tí dřeva jako hlav­ní­ho sta­veb­ní­ho ma­te­ri­á­lu na vla­ko­vých za­stáv­kách.

Sou­těž byla ur­če­na pro tříčlen­né týmy, kdy vždy dva stu­den­ti Fa­kul­ty les­nic­ké a dře­vař­ské ČZU při­zva­li ke spo­lu­prá­ci jed­no­ho stu­den­ta ar­chi­tek­tu­ry za­po­je­ných vy­so­kých škol. Vý­sled­kem je­jich sna­že­ní měl být návrh no­vé­ho dře­vě­né­ho pří­střeš­ku, který se po spl­ně­ní da­ných po­ža­dav­ků stane sou­čás­tí ty­pi­zo­va­ných sta­veb na české že­lez­ni­ci.
Za­dá­ním sou­tě­že bylo na­vrh­nout pří­stře­šek pro vy­u­ži­tí v hor­ských a pod­hor­ských ob­las­tech nebo v chrá­ně­ných kra­jin­ných a pří­rod­ních lo­ka­li­tách. Cel­ko­vá cena ne­mě­la pře­kro­čit 500 000 korun, a to včet­ně re­a­li­za­ce stav­by. Jako ma­te­ri­ál se mělo v ma­xi­mál­ní možné míře po­u­žít dřevo z míst­ních zdro­jů. Po­ro­ta rov­něž hod­no­ti­la ori­gi­na­li­tu ná­vr­hu, jeho de­signo­vé zpra­co­vá­ní, kom­plex­nost ře­še­ní a také pro­ve­de­ní umožňující snad­nou údrž­bu.
Sou­tě­že se zú­čast­ni­lo šest týmů. Od­bor­ná ko­mi­se oce­ni­la jako nej­lep­ší návrh dře­vě­né­ho pří­střeš­ku od tro­ji­ce ve slo­že­ní Ale­xan­dra Ho­ráč­ko­vá, Mi­cha­e­la An­dr­lo­vá a Jan Rous.Mohlo by vás zajímat: