Google překladač: English Deutsch

Další ze série webinářů o novinkách v ProjectWise

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: Bentley Systems | iTwin | ProjectWise | Webináře

Design1 Pool-2315po­sled­ním webi­ná­ři Bent­ley Sys­tems byly před­sta­ve­ny nej­no­věj­ší zá­sad­ní vy­lep­še­ní Pro­jectWi­se (PW). V úterý 25. dubna 2023 v 17:00 hodin se pak na webi­ná­ři Po­no­ře­ní do pro­ble­ma­ti­ky do­dá­vek di­gi­tál­ní­ho ná­vr­hu v sys­té­mu Pro­jectWi­se (1. část) na vlast­ní oči pře­svěd­čí­te, co zna­me­ná, že Pro­jectWi­se je „powered by iTwin“, a budou uká­zá­ny mož­nos­ti do­dá­vá­ní ná­vrhů, které mohou zjed­no­du­šit sprá­vu slo­ži­tých in­že­nýr­ských dat.

Za­re­gis­truj­te se na tento webi­nář a do­zví­te se více o:

  • Vy­tvá­ře­ní a pří­stu­pu k iMo­de­lům z PW
  • Pro­vá­dě­ní ví­ce­o­bo­ro­vých re­vi­zí ná­vr­hu krok za kro­kem
  • Vy­u­ži­tí de­tek­ce ko­li­zí k pre­ven­ci bu­dou­cích zpož­dě­ní
  • Po­u­ži­tí va­li­dač­ních pra­vi­del a au­to­ma­ti­zo­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů
  • Di­gi­tál­ní do­dáv­ce
  • A další

Při­poj­te se k webi­ná­ři živě 25. dubna 2023 v 17:00 SELČ.

ProjectWise-registraceMohlo by vás zajímat: