Google překladač: English Deutsch

Vydán Coreform Cubit v2023.4 pro CAE

Autor článku: Redakce   

Tags: 2023.4 | ACIS 2023 | CAE | Coreform | Cubit | Opravy | Python | Vylepšení

Coreform Cubit-2318 Co­re­form, vý­vo­jář nové ge­ne­ra­ce CAE soft­wa­ru, vydal nej­no­věj­ší verzi svého pre­mi­é­ro­vé­ho soft­wa­ru pro tvor­bu sítí Co­re­form Cubit. Nová verze Co­re­form Cu­bi­tu ob­sa­hu­je ně­kte­rá dlou­ho oče­ká­va­ná zlep­še­ní a vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí. Za­mě­řu­je se na vyšší in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu a vy­la­dě­ní funk­cí.

Mezi dlou­ho oče­ká­va­ná vy­lep­še­ní patří ak­tu­a­li­za­ce ja­zy­ka Py­thon, díky níž již uži­va­te­lé nejsou vá­zá­ni na verzi ja­zy­ka Py­thon do­dá­va­nou se soft­warem Co­re­form Cubit. Uži­va­te­lé nyní mohou im­por­to­vat Co­re­form Cubit do li­bo­vol­né verze Py­tho­nu od verze 3.7 výše.

Jádro ACIS v sys­té­mu Co­re­form Cubit bylo ak­tu­a­li­zo­vá­no na ACIS 2023. Tato nová verze ob­sa­hu­je opra­vy chyb, vy­lep­še­né hlá­še­ní chyb a na­bí­zí také ak­tu­a­li­za­ce da­to­vých pře­kla­da­čů Co­re­form Cubit. Uži­va­te­lé v ní na­jdou vy­lep­še­ní in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty s apli­ka­ce­mi Aba­qus a LS-Dyna a také vy­lep­še­nou do­ku­men­ta­ci a vy­lep­še­ní funk­cí.

Podle Co­re­for­mu by uži­va­te­lé měli zjis­tit, že tyto změny zlep­šu­jí je­jich pra­cov­ní po­stu­py a zvy­šu­jí je­jich pro­duk­ti­vi­tu.

Ofi­ci­ál­ní verzi Co­re­form Cubit 2023.4 si mů­že­te stáh­nout na Co­re­form.com.

Další in­for­ma­ce včet­ně kom­plet­ních po­zná­mek k vy­dá­ní jsou k dis­po­zi­ci na www.coreform.com.


 


Mohlo by vás zajímat: