Google překladač: English Deutsch

Webinář ESI „VA One, co je nového ve verzi 2023“

Autor článku: ESI Group   

Tags: BEM | ESI Group | FEA | Sea | VA One 23 | Webinar

ESI VAOne Whats New-2323ESI Group zve zá­jem­ce k při­po­je­ní se na webi­nář „VA One, co je no­vé­ho ve verzi 2023“, který upo­zor­ní na nová vy­lep­še­ní pro­duk­tu a zrych­le­né mož­nos­ti, včet­ně vy­lep­še­ní mo­de­lo­vá­ní sta­tis­tic­ké ener­ge­tic­ké ana­lý­zy (SEA) a ak­tu­a­li­za­cí ko­neč­ných prvků (FE) a ro­bust­nos­ti a po­u­ži­tel­nos­ti mož­nos­ti ře­še­ní H­‑matic me­to­dy hra­nič­ních prvků BEM (Boun­da­ry ele­ment me­thod). Webi­nář pro­běh­ne ve čtvr­tek 22. červ­na v 15 a 21 hodin CEST.

Na webináři budou probírána tato témata:

  • SEA mo­de­lo­vá­ní - Včet­ně pod­po­ry pro Iso­grid, pro­po­je­ní s Au­ra­li­za­cí změn ná­vr­hu zvu­ko­vé­ho ba­líč­ku a vy­lep­še­ní zrych­le­né­ho SEA mo­de­lo­vá­ní.
  • FEA mo­de­lo­vá­ní - Po­kro­ky v ob­las­ti mo­de­lo­vá­ní me­to­dou ko­neč­ných prvků, které umožňují vý­po­čet na­pě­tí a ná­sled­né zpra­co­vá­ní a vy­lep­še­nou pod­po­ru NA­STRAN pře­kla­du.
  • BEM mo­de­lo­vá­ní - Vy­lep­še­ní se za­mě­ře­ním na zrych­le­né BEM mo­de­lo­vá­ní s H­‑ma­ti­cí.

A obec­ná vy­lep­še­ní, jako je vi­zu­a­li­za­ce spojů s ne­těs­nost­mi nebo izo­lá­to­ry a vy­lep­še­ná pod­po­ra skrip­to­vá­ní a do­ku­men­ta­ce API.

Zaregistrujte se nyní a objevte skutečný potenciál VA One 2023.

REGISTRUJTE SE ZDE

 


Mohlo by vás zajímat: